Paratoi i agor estyniad Ysgol y Llys, Prestatyn

Mae gwaith bellach wedi’i gwblhau ar brosiect £2.9 miliwn Ysgol Y Llys a ariannwyd gan Gyngor Sir Ddinbych mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Bydd Ysgol y Llys, Prestatyn yn dathlu cwblhau eu hestyniad diweddar ar yr ysgol mewn Seremoni Agor Swyddogol ddydd Gwener, 27 Chwefror.

Feb2015

Mae’r gwaith diweddar yn yr ysgol wedi cynnwys adeiladu estyniad 9 ystafell ddosbarth a gwaith adnewyddu i rannau o’r adeilad presennol i gynyddu cynhwysedd yr ysgol i 420. Yn ogystal, mae gwaith tirlunio ac allanol wedi creu maes parcio mwy ar y safle a pharth gollwng pwrpasol i’r Ysgol.

Dywedodd y pennaeth, Dyfan Phillips, “Bydd prosiect estyniad yr ysgol yma yn Ysgol y Llys o fudd mawr i’r disgyblion, y staff a chymuned ehangach yr ysgol. Mae’n wych y gall y galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg yma nawr gael ei ddiwallu yn ffyddiog mewn ysgol yr 21ain ganrif. Rydym yn edrych i’r dyfodol yn hyderus. Er mai ei disgyblion, staff a phobl sy’n gwneud ysgol, ni allwch danbrisio pwysigrwydd cael adeiladau o ansawdd uchel i addysgu ynddynt. Gyda’n gilydd, byddwn yn adeiladu dyfodol gwell ar gyfer ein disgyblion.”

Dywedodd y Cynghorydd Eryl Williams, Aelod Arweiniol Addysg: “Mae’r prosiect yma’n newyddion gwych i’r ysgol ac yn dangos ymrwymiad parhaus Cyngor Sir Ddinbych i fuddsoddi mewn gwella ysgolion y sir a’u gwneud nhw’n addas i ddarparu cwricwlwm modern.”

Ysgol Y Llys

Mae gwaith bellach wedi’i gwblhau ar brosiect £2.9 miliwn Ysgol Y Llys a ariannwyd gan Gyngor Sir Ddinbych mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Mae cyfnod newydd wedi dechrau yn yr ysgol yn dilyn cwblhau 9 ystafell ddosbarth newydd. Bu hefyd gwaith adnewyddu mewnol sylweddol ac ailfodelu adeilad yr hen ysgol yn ogystal â chreu ardal gollwng newydd ar y safle. Mae’r ardal gollwng newydd hon wedi’i chynllunio i wneud y broses o ollwng a chasglu disgyblion yn fwy diogel ac i leddfu’r pwysau ar Princes Avenue.

Roedd y prosiect hefyd yn cynnwys gosod to newydd cyfan ar adeilad yr hen ysgol. Yn ogystal, mae 48 o baneli ffotofoltäig wedi eu gosod ar do’r estyniad newydd; bydd y rhain yn cynhyrchu trydan ar gyfer yr ysgol ac yn cynhyrchu incwm a fydd yn cael ei ail-fuddsoddi mewn cynlluniau effeithlonrwydd ynni eraill yn yr ysgol.

Dywedodd y pennaeth, Dyfan Phillips, “Bydd prosiect estyniad yr ysgol yma yn Ysgol y Llys o fudd mawr i’r disgyblion, staff a chymuned ehangach yr ysgol. Mae’n wych y gall y galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg yma nawr gael ei ddiwallu yn ffyddiog mewn ysgol yr 21ain ganrif. Rydym yn edrych i’r dyfodol yn hyderus.” Er mai ei disgyblion, staff a phobl sy’n gwneud ysgol, ni allwch danbrisio pwysigrwydd cael adeiladau o ansawdd uchel i addysgu ynddynt. Gyda’n gilydd, byddwn yn adeiladu dyfodol gwell ar gyfer ein disgyblion. ”

Gweler yr oriel o luniau isod:

Mae angen JavaScript ar y sioe sleidiau hon.

Ysgol Y Llys

Yn dilyn mwy na 12 mis o waith ar y safle, mae disgyblion yn Ysgol Y Llys, Prestatyn wedi symud i estyniad newydd sydd â digon o le i 9 dosbarth yn barod ar gyfer cychwyn cyfnod newydd yn yr ysgol fis Medi.

Mae’r estyniad newydd i’r ysgol yn rhan o brosiect ehangach ar y safle ble bydd rhannau o hen adeilad yr ysgol yn cael eu hailfodelu a’u hailwampio, gan greu maes parcio mwy a man gollwng, bydd yr holl ddosbarthiadau dros dro yn cael eu tynnu a bydd yna lawer o waith tirlunio y tu allan. Erbyn i’r gwaith gael ei gwblhau ym mis Medi 2014, bydd yr ysgol wedi derbyn buddsoddiad o £2.8miliwn o bunnoedd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ddinbych. Mae’r prosiect yn ymateb i’r galw cynyddol am addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yng ngogledd y Sir a bydd yn golygu y gall yr ysgol dderbyn hyd at 420 o ddisgyblion.

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cydweithio’n agos â’r Ysgol, Llywodraethwyr, Contractwr a budd-ddeiliaid allweddol eraill er mwyn datblygu’r a chyflwyno’r prosiect.

Dywedodd y Cynghorydd Eryl Williams Aelod Arweiniol dros Addysg: “Mae’r prosiect hwn yn newyddion gwych i’r ysgol ac mae’n dangos ymrwymiad parhaol Cyngor Sir Ddinbych i fuddsoddi er mwyn gwella ysgolion y sir a’u gwneud yn addas i gyflwyno cwricwlwm modern. Mae gweld y disgyblion yn symud i’r estyniad newydd yn nodi cychwyn cyfnod newydd a chyffrous ym mywyd yr ysgol.”

Bydd agoriad swyddogol ar gyfer yr ysgol yn cael ei threfnu ar gyfer tymor yr hydref.

Y plant yn mwynhau eu dosbarth newydd

julypic 1

Ysgol Y Llys

Mae gwaith yn datblygu yn dda gyda’r estyniad 9 ystafell ddosbarth yn Ysgol y Llys, Prestatyn. Ariennir y prosiect £2.9 miliwn hwn gan Gyngor Sir Ddinbych mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

DSCF1682Picture1

 

 

 

 

Cafodd staff a llywodraethwyr daith o amgylch yr ysgol yn ddiweddar ac roedd yr adborth yn gadarnhaol iawn.Disgwylir y bydd yr estyniad newydd yn cael ei drosglwyddo ddechrau mis Mehefin, ac y bydd pawb yn symud i’r dosbarthiadau newydd yn ystod Mehefin a Gorffennaf, cyn gwyliau’r haf.

Mae’r gwaith pellach i gwblhau ailwampio’r ail lawr yn yr adeilad presennol hefyd yn datblygu yn dda, a bydd yr ardaloedd hyn, yn ogystal â pheth gwaith ailfodelu i’r llawr cyntaf wedi’u cwblhau erbyn mis Awst.Bydd elfennau terfynol y gwaith yn cynnwys creu ardal ddanfon newydd ar y safle; bydd yr ardal hon yn barod ar gyfer dechrau’r tymor newydd ym mis Medi.

Picture3

Croeso

Croeso i flog Addysg gan Gyngor Sir Ddinbych, Gogledd Cymru.

Beth ydyn ni’n ei wneud?

Mae gennym gyfrifoldeb i adolygu’r ddarpariaeth mewn ysgolion o bryd i’w gilydd, er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn darparu’r addysg orau i ddisgyblion, fel y gallant gyflawni eu llawn botensial. Er mwyn sicrhau bod ein darpariaeth addysg o ansawdd uchel, ac yn gynaliadwy yn y tymor hir. Hefyd i wella ansawdd adeiladau a chyfleusterau ysgolion ac i ddarparu’r nifer cywir o leoedd mewn ysgolion, o’r math cywir, yn y lleoliadau cywir.

Beth mae’n ei olygu mewn gwirionedd?
Ar hyn o bryd mae tîm rhaglen moderneiddio addysg Sir Ddinbych yn gweithio ar y prosiectau canlynol:

  • Ysgol Bro Dyfrdwy, Cynwyd – prosiect £1.4miliwn i ymestyn ac adnewyddu’r safle presennol yng Nghynwyd.Mae’r gwaith ar safle Cynwyd wedi ‘i gwblhau gyda mân broblemau i’w datrys.Bydd hyn yn galluogi cau safle Llandrillo ar ddiwedd yr haf.
  • Ysgol Gymunedol Bodnant, Prestatyn – prosiect £3.4miliwn i ymestyn ac adnewyddu, ar y safle o fis Tachwedd 2014, cwblhau erbyn mis Mehefin 2016.
  • Ysgol Newydd Y Rhyl –datblygiad £25 miliwn  ar gyfer ysgol newydd sbon a leolir ar gaeau chwarae’r ysgol bresennol, bydd yna le i 1,200 o ddisgyblion yn ogystal â safle ar gyfer 45 o ddisgyblion o ysgol arbennig gyfagos, Ysgol Tir Morfa.Ar y safle o fis Medi 2014, cwblhau erbyn mis Rhagfyr 2015.
  • Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy – prosiect £16 miliwn i ymestyn, ailfodelu ac ailwampio’r ysgol.Bydd y contractwr a ffafrir yn cael ei benodi ar ddechrau’r haf a bydd hyn yn galluogi’r gwaith dylunio manwl i ddechrau.Mae’r amserlen gychwynnol yn rhagweld y bydd y gwaith adeiladu yn dechrau yn yr haf 2015 a chwblhau ym mis Awst 2017.
  • Ysgol Y Llys, Prestatyn – prosiect £2.9 miliwn ar gyfer ymestyn ac adnewyddu’r ysgol.Ar y safle nawr, mae’r prosiect i fod i drosglwyddo mewn pryd ar gyfer dechrau blwyddyn ysgol 2014/5.
  • Ysgol Twm o’r Nant, Dinbych – prosiect £1.4 miliwn ar gyfer ymestyn ac ailfodelu’r ysgol.Ar y safle nawr, mae’r prosiect i fod i drosglwyddo erbyn mis Awst 2014.
  • Adolygiad Ardal Rhuthun –Yn dilyn cyfnod o ymgynghori ffurfiol rhoddodd Cabinet Cyngor Sir Ddinbych gymeradwyaeth i gau Ysgol Clocaenog ac Ysgol Cyffylliog ar 31 Awst 2014 ac agor ysgol ardal ar ddau safle newydd ar 1 Medi gyda’r bwriad o ddod â’r ddwy ysgol at ei gilydd ar un safle yn y dyfodol.Hefyd cytunwyd i gau Ysgol Llanbedr o 31 Awst 2014 gyda disgyblion yn trosglwyddo i Ysgol Borthyn, Rhuthun yn amodol ar ddewis y rhieni.

Bydd y blog hwn yn canolbwyntio ar brosiectau unigol yn y dyfodol.  Ewch i wefan Cyngor Sir Ddinbych am fwy o wybodaeth.