Ysgol Gatholig Crist y Gair

Gweler y lluniau diweddar o’r cynnydd ar safle Ysgol Gatholig Crist y Gair, y Rhyl.

Advertisements

Logo newydd ar gyfer Ysgol Gatholig Crist y Gair wedi’i ddatgelu

Mae’r logo newydd ar gyfer Ysgol Gatholig Crist y Gair yn y Rhyl wedi’i ddatgelu

Fe’i lansiwyd yn ystod noson agored Blwyddyn 7 yr ysgol newydd  gwerth £23miliwn, a fydd yn cymryd lle Ysgol Mair ac Ysgol Gatholig Bendigaid Edward Jones ac y gobeithir ei hagor yn hydref 2019.

Caiff yr ysgol, a fydd yn darparu ar gyfer 420 o ddisgyblion llawn amser 3-11 a 500 o ddisgyblion 11-16, ei hariannu gan bartneriaeth Cyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy ei Raglen Ysgolion yr 21ain ganrif.

Gofynnodd corff llywodraethu dros dro’r ysgol i ddisgyblion yn y ddwy ysgol roi syniadau ar gyfer y logo, a datblygwyd y rhain gan ddylunwyr a fu’n cydweithio’n agos â’r llywodraethwyr.

Yn dilyn llawer o ymgynghori, cytunwyd ar ddyluniad sy’n cynnwys colomen, cangen olewydd a Beibl, sy’n amlygu enw’r ysgol newydd.

Dywedodd Gill Greenland, cadeirydd corff llywodraethu dros dro ysgol Crist y Gair: “Lansiwyd y logo newydd i rieni a disgyblion yn ein noson agored lwyddiannus ac roeddem yn falch iawn â’r ymateb. 

“Roedd yn wych gweld y disgyblion sydd wedi datblygu’r syniadau hyn yn gweld eu lluniau cychwynnol yn cael eu datblygu i fod yn rhan o logo newydd Crist y Gair.”

PrintMeddai’r Cynghorydd Huw Hilditch Roberts, Aelod Arweiniol Addysg, Plant a Phobl Ifanc: “Hoffwn ddiolch i’r disgyblion am eu holl waith caled yn dylunio’r logo newydd ar gyfer Crist y Gair.

“Mae gwaith adeiladu’r ysgol yn datblygu’n dda iawn, a bydd yr ysgol newydd ffantastig hon yn ein helpu i gyrraedd y nod o ddarparu cyfleusterau ysgol modern ar draws Sir Ddinbych sy’n ehangu addysg disgyblion ymhellach.”

Mae Kier Construction wedi’u penodi gan y Cyngor fel y prif gontractwyr ar gyfer yr ysgol newydd, a gaiff ei darparu ar gyfer Esgobaeth Wrecsam.

 

Mae’r corff llywodraethu dros dro hefyd wedi lansio holiadur ynghylch y wisg ysgol newydd sydd ar gael ar-lein  https://www.surveymonkey.co.uk/r/WYSK3SF  

Y dyddiad cau yw 7 Tachwedd a chaiff unrhyw syniadau dderbynnir eu cyflwyno i’r llywodraethwyr wrth iddynt benderfynu ar wisg ysgol newydd.

 

Enw ysgol ffydd newydd y Rhyl wedi’i ddatgelu wrth i waith ddechrau ar y safle

Mae gwaith wedi dechrau ar Ysgol Gatholig newydd gwerth £23miliwn yn y Rhyl.

Cafodd gwesteion eu gwahodd gan Esgob Wrecsam, y Gwir Barchedig Peter M. Brignall, i seremoni torri tywarchen ddydd Gwener ar safle’r datblygiad a fydd yn cymryd lle Ysgol Gynradd Mair ac Ysgol Uwchradd Gatholig Bendigaid Edward Jones.

Enw’r ysgol fydd Ysgol Gatholig Crist y Gair ac fe’i hariennir mewn partneriaeth gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy’r Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.

Mae’r safle drws nesaf i’r ddwy ysgol lle mae gwaith galluogi eisoes wedi digwydd ac mae’r gwaith llawn bellach ar y gweill.

Mae cwmni Kier Construction wedi cael ei benodi gan y Cyngor fel prif gontractwr yr ysgol newydd a ddarperir ar gyfer Esgobaeth Wrecsam.

Disgwylir i’r adeilad newydd agor yn hydref 2019 a bydd adeiladau’r ysgolion presennol yn cael eu dymchwel cyn i waith allanol ddechrau ar yr ardaloedd chwaraeon / chwarae ar ôl cwblhau adeilad yr ysgol yn barod ar gyfer haf 2020. Bydd lle i 420 o ddisgyblion llawn amser rhwng 3 ac 11 oed a 500 o ddisgyblion 11 i 16 oed yn yr ysgol newydd. 

 members pic

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Cabinet Arweiniol Addysg: “Rwy’n hynod falch bod gwaith yn symud ymlaen ar y prosiect cyffrous hwn ac rydym yn edrych ymlaen at weithio ar y cyd â chwmni Kier Construction ac Esgobaeth Wrecsam. “Mae’r Cyngor a Llywodraeth Cymru yn parhau i fuddsoddi i gael amgylcheddau dysgu o’r radd flaenaf i blant a phobl ifanc Sir Ddinbych.

 “Mae llawer iawn o fuddsoddi wedi bod drwy’r rhaglen gyfalaf a bydd hynny’n caniatáu i’n plant ni gael gwell amgylchedd i ddysgu, sy’n flaenoriaeth i ni o dan ein Cynllun Corfforaethol.”.Mae Esgobaeth Wrecsam a Chyngor Sir Ddinbych yn cydweithio’n agos ag Ysgol Mair ac Ysgol y Bendigaid Edward Jones i amharu cyn lleied ag sy’n bosibl ar ddisgyblion yn ystod y gwaith adeiladu.Dywedodd yr Esgob Brignall: “Bydd hon yn ysgol flaenllaw i’r Eglwys Gatholig ac i Sir Ddinbych. Rwy’n hynod falch o gael bod yn rhan o’r prosiect cyfan ac yn y seremoni torri tywarchen ar ddechrau newydd mor fawreddog.“Mae’r bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ddinbych ac Esgobaeth Wrecsam yn un wych ac maent yn gweithio gyda’i gilydd i gyflawni’r gorau ar gyfer y plant.

“Rwy’n edrych ymlaen at weld yr ysgol yn agor.  Nid yn unig y bydd yn darparu addysg, ond bydd hefyd yn cynnig y cyfleoedd eraill hynny y bydd ysgol yn y 21ain Ganrif a’r Eglwys yn ceisio eu darparu a bydd yn rhan o’r gymuned gyfan.”

Dywedodd Bob Adams, Cyfarwyddwr Gweithrediadau yn Kier: “Rydym yn falch iawn ein bod wedi dechrau gweithio ar y cyfleuster addysgol newydd hwn i Gyngor Sir Ddinbych. “Byddwn yn gweithio gyda’r gadwyn gyflenwi leol i adeiladu’r adeilad newydd, a fydd yn darparu cyfleusterau o’r radd flaenaf i helpu’r myfyrwyr i gyrraedd eu llawn botensial. Byddwn hefyd yn ymgysylltu â’r gymuned leol i gynyddu cyfleoedd gwaith a datblygu sgiliau.”

 

Gwaith adeiladu i ddechrau

Mae gwaith galluogi wedi eu cwblhau gan Kier Construction ar safle yr ysgol newydd 3-16 Catholig yn y Rhyl sydd yn agor y ffordd i’r prif waith adeiladu ddechrau yn Mehefin. Mae’r lluniau isod yn dangos y cynnydd ar y safle a mae palisau wedi eu codi rhwng Ysgol Gatholig y Santes Fair ac Ysgol Gatholig y Bendigaid Edward Jones.

Bydd yr Esgobaeth Wrecsam a Chyngor Sir Ddinbych yn gweithio’n agos â’r ddwy ysgol i reoli’r cam hwn o’r prosiect er mwyn sicrhau fod y gwaith yn tarfu cyn lleied ag sy’n ymarferol bosib ar y disgyblion.

Mae disgyblion Ysgol Gatholig y Santes Fair wedi croesawu Rheolwr y Prosiect Martin Walsh o Kier Construction ynghyd a Kieran, mascot Iechyd a diogelwch y cwmni i drafod iechyd a diogelwch ar safle adeiladu.

Bu i ddisgyblion o flynyddoedd 3,4,5 a 6 wedi gwrando ar gyflwyniad gan Martin a oedd wedi adnabod nifer o agweddau diogelwch ar safle adeiladu byw. Cafodd disgyblion y cyfle i holi Kieran a Martin gyda unrhyw gwestiynau ynglŷn a’r prosiect.

Bydd yr ysgol 3-16 newydd ar gyfer Esgobaeth Wrecsam yn cymryd lle Ysgol Mair / Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair ac Ysgol Uwchradd Gatholig y Bendigaid Edward Jones. Bydd yr ysgol newydd yn ysgol Saesneg ar gyfer 420 o ddisgyblion llawn amser rhwng 3 ac 11 oed a 500 o ddisgyblion 11 i 16 oed.

Bydd y prosiect yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, drwy’r Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.

 

Ysgol Gatholig newydd i blant 3-16 oed yn cael golau gwyrdd

Mae’r Ysgol Gatholig 3-16 newydd yn y Rhyl wedi symud gam yn nes wrth i ganiatâd cynllunio gael ei roi i adeiladu’r ysgol newydd a gwneud gwaith cysylltiedig ar y safle.  Daeth disgyblion o Ysgol Mair ac Ysgol Y Bendigaid Edward Jones (yn y llun) at ei gilydd i ddathlu’r newyddion hwn a fydd yn golygu y byddant yn dechrau cael eu haddysgu mewn cyfleusterau newydd sbon ym mlwyddyn academaidd 2019/2020.  Bydd y prosiect yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, drwy’r Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.

Mae hyn yn adlewyrchu blaenoriaeth y Cyngor i fuddsoddi yn nyfodol plant a phobl ifanc y sir.

Bydd yr ysgol 3-16 newydd ar gyfer Esgobaeth Wrecsam yn cymryd lle Ysgol Mair / Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair ac Ysgol Uwchradd Gatholig y Bendigaid Edward Jones. Bydd yr ysgol newydd yn ysgol Saesneg ar gyfer 420 o ddisgyblion llawn amser rhwng 3 ac 11 oed a 500 o ddisgyblion 11 i 16 oed.

Mae cwmni adeiladu Kier wedi cael ei benodi i fod yn brif gontractwr ac mae gwaith dechreuol eisoes yn digwydd yn yr ysgolion sef gwaith torri coed hanfodol a chyfyngedig a dymchwel rhan o floc Ysgol Y Bendigaid Edward Jones.

Disgwylir i waith ddechrau ar y safle cyfan ym mis Mai a disgwylir i’r adeilad newydd fod yn barod erbyn Hydref 2019.

DSC00980a

Gwyliwch… Hedfaniad drwy’r ysgol newydd arfaethedig Gatholig 3 – 16 yn y Rhyl.

Fel rhan o’r ymgynghoriad cyn-cynllunio ar gyfer yr ysgol newydd arfaethedig Gatholig 3-16 yn y Rhyl cafodd hedfaniad drwy’r datblygiad ei ddangos i’r cyhoedd mewn digwyddiadau yr wythnos diwethaf.

Gallwch weld yr hedfaniad yma:

Mae’r ymgynghoriad yn parhau ar agor a gallwch ddod o hyd i gopïau o’r dogfennau ymgynghori ar wefan Sir Ddinbych:

www.sirddinbych.gov.uk/ymgynghoriadau

Dyddiad cau yr ymgynghoriad cyn cynllunio ydi y 25ain o  Dachwedd 2017.