Cynllun ysgolion Rhuthun gam yn nes

Mae cynlluniau i godi adeiladau Ysgol newydd yn ardal Rhuthun wedi symud gam yn nes ar ôl i gynllun busnes am arian gael eu cymeradwyo gan aelodau Cyngor Sir Ddinbych, yn cwrdd yn Rhuthun heddiw (Dydd Mawrth).

Un o’r prosiectau yw darparu adeiladau Ysgol ac adnoddau newydd ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos ar safle newydd yn Rhuthun. Gall y prosiect hefyd gynnig cartref i ddisgyblion presennol Ysgol Rhewl, yn ddibynnol ar ddymuniadau rhieni. Bydd yr ysgol honno yn cau ym mis Awst 2017.

Mae’r prosiect yn werth oddeutu £10.5 miliwn. Mae’r Cynllun Busnes a gytunwyd gan y Cyngor yn gwneud cais am hyd ar 42% o’r arian Llywodraeth Cymru ar gyfer y prosiect. Mae’r £6.08 miliwn sy’n weddill wedi cael ei ddyrannu gan y Cyngor, fel rhan  o ariannu prosiectau ysgolion 21ain ganrif.

Bydd disgwyl i’r gwaith gychwyn ym Medi 2016 a’i gwblhau yn Haf 2017, yn ddibynnol ar benderfyniad ariannol terfynol gan Lywodraeth Cymru

Y prosiect arall yw adeilad newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn yng Nghlocaenog.  Mi ffurfiwyd Ysgol Carreg Emlyn ym Medi 2014 i gymryd lle ysgolion Clocaenog a Chyffylliog – gyda’r Ysgol newydd yn parhau i ddefnyddio’r hen safleoedd.

Mae’r cynllun busnes yn gwneud cais i Lywodraeth Cymru ar gyfer hyd at £1.4 miliwn tuag at y gwaith, gyda Sir Ddinbych yn ariannu gweddill y prosiect (cost lawn – £4.9 miliwn)  Y gobaith yw y bydd y gwaith adeiladu yn cychwyn yn Nhachwedd 2016, eto yn ddibynnol ar arian gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r cynlluniau yn ddibynnol ar ganiatad cynllunio sydd heb eu penderfynu hyd yma.

Dywedodd y Cynghorydd Eryl Williams, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Addysg: “Mae’r prosiectau hyn wedi dod yn ganlyniad o’r adolygiad addysg yn ardal Rhuthun.

Mae adeiladau Pen Barras a Stryd y Rhos ar yr un safle rŵan mewn rhan arall o’r dref ac mae’r adeiladau angen gwaith dirfawr i’w hadnewyddu. Yr opsiwn rydym wedi’i ffafrio yw ail-leoli’r ysgolion mewn adeiladai modern ar safle Glasdir ac mae;’r cynlluniau eisoes wedi’i lunio’u rhannu â’r Cyhoedd.

“Mae datblygiad Ysgol Carreg Emlyn development yn gam naturiol ymlaen yn hanes yr Ysgol newydd ac mae cynlluniau manwl eisoes wedi’i dylunio. Y cam nesaf fyddai apwyntio contractwr i ddatblygu cynlluniau manwl.

“Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau addysg fodern, er lles ein plant a’n pobl ifanc ac rydym yn falch o allu cefnogi’r cynlluniau busnes hyn.

Bydd disgwyl penderfyniad gan Lywodraeth Cymru yn ystod mis Mai.

Bydd trydydd cynllun busnes ar gyfer Ysgol ardal newydd ar gyfer ardaloedd Llanfair a Phentrecelyn yn cael eu cyflwyno am drafodaeth dros y misoedd nesaf.

 

Prosiectau Cynradd Rhuthun

Mae’r prosiect er mwyn darparu 4 adeilad cynradd newydd yn ardal Rhuthun yn symud ymlaen. Y bwriad yw y bydd adeiladau newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn, Ysgol Stryd y Rhos ac Ysgol Pen    Barras yn cael eu hagor erbyn mis Medi 2017. Mae adeilad yr ysgol newydd ar gyfer yr ysgol ardal i    wasanaethu Llanfair a Pentrecelyn wedi ei raglennu i agor ym mis Ionawr 2018. Bydd hyn yn trawsnewid addysgu cynradd gyda dau draean o holl blant cynradd yr ardal yn cael eu haddysgu mewn cyfleusterau newydd. Mae bwrdd prosiect i oruchwylio’r gwaith hwn bellach wedi cael ei sefydlu, dan gadeiryddiaeth y Prif Weithredwr. Mae’r 3 prosiect yn rhan o’r Cynllun Corfforaethol cyfredol a bydd y bwrdd yn helpu i sicrhau bod y prosiectau yn cael eu gwireddu. I gynorthwyo hyn mae cytundeb wedi ei wneud gyda Llywodraeth Cymru fel y bydd y tri phrosiect yn cael eu cynnwys yn Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Sir Ddinbych. Dros y 18-24 mis nesaf byddwn yn cyfathrebu â rhieni yn rheolaidd i’ch hysbysu chi am y cynnydd ar y tri prosiect.

STRYD Y RHOS AC YSGOL PENBARRAS- Ers yr haf mae gwaith wedi cael ei wneud ar ddatblygu dyluniad cysyniadol ar gyfer adeiladau ysgol a chyfleusterau newydd ar gyfer ysgolion Stryd y Rhos a Phen Barras ar safle Glasdir.

Bydd y prosiect yn mynd i’r farchnad drwy Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru yn gynnar yn 2016. Rydym yn disgwyl y bydd contractwr yn cael ei benodi ym mis Mawrth. Bydd hyn wedyn yn caniatáu i’r dylunio manwl gael ei wneud yn ystod tymor y gwanwyn gyda cymuned y ddwy ysgol. Disgwylir y bydd y gwaith ar y safle i fod i ddechrau yn ystod haf 2016 ac wedi ei raglennu i gael ei gwblhau ar gyfer mis Medi 2017.

YSGOL CARREG EMLYN- Mae’r gwaith dylunio manwl yn cael ei gynnal ar hyn o bryd ar adeilad newydd ar gyfer Ysgol    Carreg Emlyn. Bydd dyluniad cychwynnol yn cael ei gyflwyno i Lywodraethwyr yn Rhagfyr 2015.

Bydd yr adeilad ysgol newydd yn cael ei lleoli ym mhentref Clocaenog a bydd yn galluogi’r ysgol i gael eu lleoli ar un safle.

Yn ystod cyfnod y gwaith dylunio manwl, byddwn yn rhannu cynlluniau o’r ysgol newydd, gan    gynnwys delweddau 3D drwy gylchlythyrau ac ein blog.

YSGOL LLANFAIR DYFFRYN CLWYD AC YSGOL PENTRTECELYN-  Mae dyluniadau cychwynnol ar gyfer yr adeilad ysgol newydd yn cael eu llunio ar hyn o bryd. Mae gwaith yn mynd rhagddo o fewn llinell amser y prosiect gyda nifer o astudiaethau dichonoldeb yn cael ei wneud ar safleoedd posibl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ymgynghoriad ar Ysgol Ardal newydd i gymryd lle Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd ac Ysgol Pentrecelyn

Mae Cabinet Aelodau Etholedig Cyngor Sir Ddinbych a Bwrdd Esgobaethol Addysg Statudol Llanelwy yn ddiweddar wedi cymeradwyo ymgynghori ynglŷn â dau gynnig. Y cynnig cyntaf yw cau Ysgol Llanfair DC ac Ysgol Pentrecelyn a’r ail gynnig yw agor yr Ysgol fel un o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru, categori 2 (Ysgol Gynradd Dwy Ffrwd) ar y ddau safle presennol.

Mae’r ymgynghoriad yn dechrau ar 3 Chwefror 2015. Mae’r Ddogfen Ymgynghori yn cynnwys manylion y cynigion, a phe bai’r rhain yn cael eu rhoi ar waith byddai Ysgol ardal newydd ar y safleoedd presennol o 1 Medi 2016. Mae’r ymgynghoriad yn gyfle i’r cyhoedd gael manylion am y cynigion ac yn gyfle i’r Esgobaeth a’r Cyngor wybod beth yw barn y cyhoedd. Mae’n gyfle hefyd i bobl gyflwyno syniadau eraill i’w hystyried.

Bydd yr ymgynghoriad ffurfiol yn dod i ben ar 16 Mawrth 2015.

Mae’r Ddogfen Ymgynghori a’r ffurflen ymateb ar gael yn adran ‘Addysg – Adolygu ein Hysgolion’ ar wefan y Cyngor www.sirddinbych.gov.uk/ymgynghoriadau

Nid oes penderfyniad wedi ei wneud ac rydym ni’n croesawu eich barn ar y Cynnig ac unrhyw awgrym arall.