Llwybr mwy diogel i’r ysgol ar gyfer disgyblion cynradd Rhuthun

Mae llwybr troed newydd sbon sy’n cysylltu dwy ysgol newydd sbon ar gyrion Rhuthun i ganol y dref wedi’i agor i’r cyhoedd.

Roedd y gwaith yn rhan o brosiect Rhan Un prosiect Llwybrau Diogel mewn Cymunedau ar gyfer Rhuthun, gydag adeiladu llwybr cerdded a beicio a rennir rhwng Ffordd Dinbych a maes parcio Caeau Coffa Rhuthun. Roedd y gwaith hwn hefyd yn cynnwys dolen o’r llwybr i ystad dai Glasdir, gerllaw Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos.

Bydd Rhan Dau, a fydd yn gweld y llwybr yn cael ei ymestyn ar draws Stryd y Parc, trwy faes parcio Stryd y Parc ac ymlaen i Stryd Clwyd, yn cychwyn yn ystod y misoedd nesaf.safe route ruthin

Dywedodd y Cynghorydd Brian Jones, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Briffyrdd, Cynllunio a Theithio Cynaliadwy: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi bod mewn sefyllfa i glirio’r rhan hon o lwybr troed, er mwyn caniatáu i blant a’u rhieni a gwarcheidwaid lwybr diogel sy’n cysylltu’r ysgolion tuag at canol y dref. Rydym wedi ymgynghori a gwrando ar farn y cyhoedd a chael y gwaith ar waith cyn gynted ag y bo modd.

“Nawr bod y cam cyntaf wedi’i gwblhau, ein sylw fydd ymestyn y llwybr diogel i’r ysgol yn agosach at ganol y dref, gan ddarparu diogelwch ychwanegol i’r rhai a fydd yn defnyddio’r llwybr”.

Cyfri’r diwrnodau tan agor ysgol newydd Rhuthun

Mae’r paratoadau terfynol yn cael eu gwneud ar gyfer agor ysgol newydd yn Rhuthun.

Bydd yr adeilad ysgol newydd, gwerth £11.2 miliwn, yng Nglasdir yn agor ddydd Mawrth 10 Ebrill pan fydd disgyblion Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd Rhos yn symud i’r safle newydd.

Mae swyddogion y Cyngor wedi bod yn gweithio’n agos iawn gyda’r ddwy ysgol i gynllunio ar gyfer y diwrnod cyntaf. Bydd newyddlen arall yn cael ei hanfon at rieni a bydd staff wrth law ar y diwrnod cyntaf i sicrhau bod popeth yn mynd yn iawn.

Ariannwyd y prosiect gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ddinbych, drwy raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. Prif gontractwr y gwaith adeiladu oedd Wynne Construction.

Mae’r adeilad newydd yn rhan o raglen moderneiddio addysg y Cyngor a’r flaenoriaeth gorfforaethol o greu cymunedau lle mae pobl ifanc yn dewis byw, gweithio a dysgu ynddynt.

Meddai’r Cyng. Huw Hilditch-Roberts, Aelod Cabinet Arweiniol Addysg, Plant a Phobl Ifanc a’r Gymraeg: “Mae’r paratoadau terfynol yn cael eu gwneud yn yr ysgol newydd ac mae’r athrawon a’r myfyrwyr yn edrych ymlaen at eu diwrnod cyntaf yn yr ysgol newydd sbon.

“Mae’r ysgol yn fuddsoddiad sylweddol mewn addysg yn ardal Rhuthun. Bydd myfyrwyr yn cael budd ohoni am flynyddoedd lawer, ac roedd gweld y cynlluniau yn dwyn ffrwyth yn beth braf iawn.

“Bydd y prosiect hwn yn ein helpu ni i wireddu ein blaenoriaeth gorfforaethol o ran sicrhau bod pobl ifanc yn derbyn cefnogaeth i gyrraedd eu potensial a chael cyfleusterau ysgol modern sy’n gwella eu profiadau dysgu.

“Hoffaf ddiolch i Wynne Construction a’r isgontractwyr a oedd yn rhan o’r prosiect am eu gwaith rhagorol wrth ddatblygu’r prosiect.”

Mae rhaglen moderneiddio addysg y Cyngor eisoes wedi gweld buddsoddiad o £56 miliwn a mwy yn ein hysgolion, gan gynnwys adeiladau newydd ar gyfer Ysgol Uwchradd y Rhyl ac Ysgol Tir Morfa yn ogystal â gwelliannau sylweddol i Ysgol Bodnant, Prestatyn ac Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy. Ac mae yna nifer o brosiectau yn yr arfaeth.

Ymweliad Cyngor Ysgol

Mae Cadeirydd Cyngor Sir Ddinbych yn gwahodd cynrychiolwyr Cynghorau Ysgolion cynradd yn rheolaidd i Neuadd y Sir yn Rhuthun fel rhan o’r rhaglen ar gyfer ymgysylltu a disgyblion ifanc. Yn ddiweddar, croesawodd y Cadeirydd grŵp o fyfyrwyr o Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos. Gofynnodd y disgyblion a allai drefnu ymweliad â’r ysgol newydd sy’n cael ei hadeiladu ar eu cyfer yn Glasdir, Rhuthun.

Gyda’r prosiect yn cyrraedd pwynt tri chwarter y rhaglen adeiladu, roedd dechrau mis Rhagfyr yn darparu’r garreg filltir berffaith ar gyfer Cyngor Ysgol Pen Barras a Chyngor Ysgol Stryd Rhos i ymweld a’r safle a gweld cynnydd y prosiect drostynt eu hunain. Cyd-ariannwyd y prosiect gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o Raglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif
Roedd Is-gadeirydd y Cyngor, y Cynghorydd Peter Scott a’r tri Aelod Lleol ar gyfer Rhuthun y Cynghorwyr Bobby Feeley, Huw Hilditch Roberts ac Emrys Wynne wrth law ar y safle i gwrdd a’r Cynghorau Ysgol a’u dangos o gwmpas eu hadeiladau newydd. Roedd y disgyblion wrth eu bodd yn gweld y cynnydd a wnaed ac roedd llawer o gyffro am eu cartref newydd.

Mae’r gwaith yn parhau ar y safle gyda mewnosodiadau helaeth bellach yn cymryd lle i sicrhau bod y ddwy ysgol yn gallu symud i’r adeiladau newydd dros y Pasg 2018.

Cynnydd hyd yma: Datblygiad Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos

Dyma luniau sydd yn dangos y cynnydd hyd yma ar safle Glasdir. Diolch i Wynne Construction am ddarparu’r lluniau.

 

Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Diweddariad prosiect: Datblygiad Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos

Dyma rai lluniau sy’n dangos cynnydd y prosiect o’n hymweliad diweddar i safle Glasdir. Mae’r gwaith ar y safle yn mynd rhagddo gyda ffenestri bellach yn cael eu mewnosod.

Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Carreg filltir arwyddocaol arall yn natblygiad dwy ysgol

Cynhaliwyd seremoni llofnodi trawst ar safle dwy ysgol newydd sbon sy’n cael eu hadeiladu yn Rhuthun, gan nodi carreg filltir arwyddocaol arall yn hanes y prosiect.

Mae cynnydd da’n cael ei wneud ar safle Glasdir ar gyrion y dref lle mae adeiladau ysgol newydd yn cael eu codi ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos yn lle’r cyfleusterau presennol, sy’n anaddas ac yn prysur fynd yn hŷn.

Mae disgwyl i’r ysgolion newydd agor yn y Gwanwyn 2018.

Tybir y bydd y prosiect yn costio cyfanswm o £11.2 miliwn, gyda’r prosiect yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych drwy ei raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a Llywodraeth Cymru.

Wynne Construction, o Sir Ddinbych, yw’r contractwr sydd wedi’i benodi i weithio ar y prosiect.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Cabinet Arweiniol Addysg: “Dyma enghraifft wych arall lle mae Sir Ddinbych yn gweithio tuag at ddarparu’r cyfleusterau addysg gorau i’n plant a’n pobl ifanc, yn ogystal â chenedlaethau’r dyfodol.

“Mae hwn yn brosiect uchelgeisiol ac fe fydd pobl sy’n mynd heibio i’r safle ar gyrion y dref yn gweld y lle’n newid bron yn ddyddiol. Mae’n wych gweld bod y prosiect yn mynd rhagddo cystal ac mae cyffro’n datblygu ymysg cymunedau’r ysgolion, gan y bydd ganddyn nhw wedyn gyfleusterau ardderchog y gallen nhw fod yn falch iawn ohonynt.

“Roedd gweld wynebau’r plant a oedd yn seremoni llofnodi’r trawst yn dangos eu bod yn dechrau cyffroi ac ni allwn ni ddisgwyl nes y cawn ni weld y plant yn setlo yn eu hysgolion newydd.”

Diweddariad prosiect: Datblygiad Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos

Dyma rai lluniau sy’n dangos cynnydd y prosiect o’n hymweliad diweddar i safle Glasdir. Mae paneli strwythurol wedi’i insiwleiddio yn cael eu mewnosod ar hyn o bryd ac o ganlyniad mae siâp yr adeilad newydd yn dod i’r amlwg.

Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Diweddariad prosiect o safle adeiladu ysgolion newydd ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos

Dyma rai lluniau sy’n dangos cynnydd y prosiect o’n hymweliad diweddar i safle Glasdir. Mae strwythur yr adeiladau rwan yn dechrau cymryd siâp!

Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Ffrâm ddur yn cael ei godi ar safle Glasdir

Mae’r gwaith o godi ffrâm ddur ar safle datblygiad newydd sbon ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos yng Nglasdir, Rhuthun wedi dechrau.

Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Y ffrâm gyntaf i’w chodi ydi neuadd newydd Ysgol Stryd y Rhos a mae’n dynodi carreg filltir bwysig yn y prosiect. Dros yr wythnosau diwethaf mae’r gwaith ar y sylfeini wedi parhau gyda tirlunio yn cymryd lle i greu llwybr cerdded dros glawdd pridd newydd i gysylltu’r ysgolion a’r ffordd gyfagos.

Dros yr wythnosau nesaf bydd yr adeiladau newydd yn ymddangos a bydd yn bosib cael gweld sut y bydd y strwythur newydd yn edrych. Bydd mwy o ddiweddariadau yn ymddangos ar y blog hwn.

Edrychwch ar y lluniau isod i weld sut mae pethau yn dod yn eu blaen:

Gwaith yn mynd rhagddo ar safle ysgolion newydd ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos

Mae gwaith yn mynd rhagddo ar y safle y datblygiad newydd ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos yn Glasdir, Rhuthun. Dros yr wythnosau diwethaf mae’r dasg o ddod â deunydd i godi lefel y tir ar y safle adeiladu a’r gwaith peilio wedi cael eu cwblhau.

Mae hyn wedi galluogi’r gwaith o gloddio ffosydd sylfaen  i ddechrau a mae concrid eisoes wedi dechrau cael ei dywallt ar y safle. Bydd y gwaith hwn yn parhau dros yr wythnosau nesaf.

Yn ystod cam nesaf y prosiect bydd draeniau mewnol yn cael eu mewnosod, ynghyd â gwaith bloc a colofnau dur fel rhan o’r gwaith i gwblhau’r sylfeini. Bydd y strwythur uwchben y ddaear yn dechrau dod i’r amlwg yn ystod mis Mai.

Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy’r Rhaglen Ysgolion ac Addysg 21ain Ganrif.

100316 Site image