Cyngor Sir Ddinbych yn ennill gwobr Prosiect y Flwyddyn am yr ail flwyddyn yn olynol

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn dathlu ar ôl ennill gwobr Prosiect y Flwyddyn am yr ail flwyddyn yn olynol, y tro hwn am brosiect ailddatblygu gwerth £25 miliwn yn Ysgol Uwchradd y Rhyl.  Cyflwynir y wobr flynyddol gan y Consortiwm Awdurdodau Lleol yng Nghymru (CLAW).

 Mae’r prosiect yn cynnwys adeilad tri llawr newydd ar gyfer 1,200 o ddisgyblion Ysgol Uwchradd y Rhyl sydd hefyd yn gartref i 45 o ddisgyblion Ysgol Tir Morfa, yr ysgol arbennig gymunedol leol. Adeiladwyd y cyfleuster newydd ar gaeau chwarae hen safle Ysgol Uwchradd y Rhyl ger Canolfan Hamdden y dref. Pan gwblhawyd yr adeilad newydd cafodd yr hen ysgol ei dymchwel er mwyn creu caeau chwarae newydd.

 Comisiynodd Adran Addysg y Sir dîm Cynnal, Adeiladu a Dylunio Sir Ddinbych i greu ysgol newydd yn lle Ysgol Uwchradd y Rhyl ac Ysgol Tir Morfa, ac aethant ati i wneud hynny mewn partneriaeth â Willmott Dixon, Partner Adeiladwaith, a Mott McDonald, Ymgynghorydd.

Mae’r gwobrau ar agor i bob aelod o CLAW a’u nod yw gwobrwyo a chydnabod rhagoriaeth mewn dylunio ac adeiladwaith gyda’r enillydd yn cael ei ddewis gan banel o feirniaid annibynnol. Roedd y wobr eleni’n canolbwyntio ar gynaladwyedd (amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd) ymgysylltiad â rhanddeiliad a darparu manteision ar gyfer cymunedau.

Meddai’r Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Cabinet Arweiniol dros Asedau: “Cyflwynodd y tîm gais am y wobr Prosiect y Flwyddyn oherwydd eu bod yn teimlo mai’r ethos o bartneriaeth, a oedd mor amlwg drwy gydol y cynllun, oedd yn  allweddol i’w lwyddiant.

“Cwblhawyd y prosiect yn llwyddiannus ym mis Mawrth 2016 ac mae’r ysgol– y mae staff dysgu wedi’i disgrifio fel ‘ysgol eu breuddwydion” – wedi derbyn adborth gwych.  Rydym wrth ein bodd fod ein hymdrechion unwaith eto wedi’u cydnabod gan y diwydiant fel enghraifft o ragoriaeth wrth ddylunio a darparu prosiect mor sylweddol ac mor flaenllaw yn Sir Ddinbych.

“Hoffwn gymeradwyo’r tîm cyfan am eu hymdrechion, eu hymrwymiad a’u hymroddiad.  Mae derbyn y fath anrhydedd unwaith eto ar ôl llwyddiant tebyg gyda’r prosiect Twm o’r Nant y llynedd heb os yn bluen fawr yn eu cap”.

 Meddai’r Cynghorydd Eryl Williams, Aelod Cabinet Arweiniol dros Addysg: “Mae’r prosiect wedi darparu cyfleuster o’r radd flaenaf ar gyfer ysgolion ac roedd yn bosibl o ganlyniad i arian a gafwyd drwy raglen gyfalaf y Cyngor a rhaglen Ysgolion 21G Llywodraeth Cymru – rhaglen sy’n dangos gwir ymrwymiad i fuddsoddi yn nyfodol ein plant a’n pobl ifanc drwy ddarparu cyfleusterau addas i’r pwrpas ar gyfer y 21ain Ganrif. Mae hon yn enghraifft wych o sut y mae adrannau’r Cyngor yn gweithio gyda’i gilydd a gyda phartneriaid i ddarparu prosiectau neilltuol”.

Meddai Pennaeth yr ysgol, Claire Armistead: “Alla’ i ddim coelio mai ni biau hon – mae’n anhygoel!  Allwch chi ddim cerdded drwy fan hyn heb weld drwy bob dosbarth, drwy bob ardal. Allwn i ddim fod wedi dychmygu pa mor dda fyddai’r canlyniad  – mae’n well na fy mreuddwyd orau!”

 

Adeilad ysgol uwchradd newydd sbon wedi ei agor yn swyddogol

Mae carreg filltir arbennig wedi’i chyrraedd yn hanes yr ysgol uwchradd newydd sbon yn y Rhyl – gyda’r adeilad yn cael ei agor yn swyddogol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Llywodraeth Cymru (dydd Gwener, 21 Hydref).

Mae’r ysgol uwchradd newydd sbon gwerth £25 miliwn wedi cael ei hadeiladu ar gaeau chwarae Ysgol Uwchradd y Rhyl ac yn darparu ar gyfer 1,200 o ddisgyblion yn ogystal â darparu canolfan ar gyfer 45 o ddisgyblion o’r ysgol arbennig gymunedol gyfagos, Ysgol Tir Morfa. Mae’r prosiect wedi ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru trwy’r rhaglen Addysg ac Ysgolion 21ain Ganrif.

Yn ogystal â’r cyfleusterau academaidd arferol, mae gan yr ysgol hefyd far caffi, iard adeiladu a salon trin gwallt.

Meddai’r Cynghorydd Eryl Williams, Aelod Arweiniol Addysg Cabinet Sir Ddinbych:  “Mae hon yn bennod gyffrous yn hanes Ysgol Uwchradd y Rhyl.

“Mae llawer o genedlaethau o ddisgyblion wedi cael eu haddysgu yn yr ysgol, gyda chenedlaethau’r dyfodol bellach yn elwa o gyfleusterau o’r radd flaenaf sy’n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif.

“Dyma enghraifft wych o sut y mae’r ysgol wedi gweithio’n agos gyda’r Cyngor, Llywodraeth Cymru a’r contractwyr Willmott Dixon i wireddu’r freuddwyd o gael ysgol uwchradd newydd sbon yn y Rhyl”.

Dywedodd Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: “Mae ein plant yn haeddu cael eu dysgu yn yr adeiladau gorau posib y gallwn ddarparu a dyna yw holl amcan ein rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif. Mae Ysgol Uwchradd y Rhyl yn esiampl wych o beth allwn ei gyflawni drwy weithio mewn partneriaeth gyda llywodraeth leol a’n hysgolion, er mwyn darparu dysgwyr o’r ardal gyda lleoliad pwrpasol er mwyn gwireddu eu huchelgais a chyrraedd y nod.

“Hoffwn ddymuno’r gorau i Mrs Armitstead, ei staff, llywodraethwyr a’r disgyblion yn eu hysgol newydd”

Dywedodd Claire Armitstead, Pennaeth Ysgol Uwchradd y Rhyl: “Gall ein plant nawr gyrchu’r cyfleusterau gorau posib fel rhan o’u haddysg academaidd a galwedigaethol fydd yn cynnig y cychwyn gorau posib iddyn nhw ar gyfer eu gyrfaoedd a’u haddysg yn y dyfodol.

Mae ganddynt yr adeilad haeddiannol ac rwyf yn edrych ymlaen at weld yr ysgol yn datblygu dros y blynyddoedd nesaf.  Rydym yn hynod ddiolchgar i Lywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ddinbych a Wilmott Dixon am eu cefnogaeth, er mwyn gwireddu;’r freuddwyd addysgol o fewn yr adeilad hynod hwn”.

Dywedodd Phil Thomas, Pennaeth Cynorthwyol Ysgol Tir Morfa: “Mae’r disgyblion a staff o Dir Morfa sydd wedi symud o’n safle yn Ffordd Derwen wedi bod yn falch iawn o symud i mewn i’r ganolfan lloeren yn yr adeilad newydd, ynghyd â’i chyfleusterau diweddaraf a fydd o fudd i’n disgyblion a chenedlaethau’r dyfodol.

“Nid yw llawer o ddisgyblion yng Nghymru yn cael cyfle i symud i ysgol newydd sbon. Yn y Rhyl rydym yn ystyried ein hunain yn lwcus iawn i gael y cyfle hwn – achlysur pwysig iawn yn hanes ein hysgol”.

Ddymchwel yr hen ysgol

Mae’r cam nesaf o brosiect Ysgol Newydd Y Rhyl wedi dechrau gyda’r gwaith o ddymchwel yr hen ysgol yn mynd yn dda.              

Bydd y gweddill o’r hen adeiladau ysgol yn cael eu dymchwel yn yr wythnosau nesaf ac wedyn bydd y ffocws yn symud tuag at waith tirlunio or ardaloedd chwaraeon sydd yn cael eu datblygu yn lle yr oedd yr hen ysgol yn sefyll.

Lluniau trwy garedigrwydd Rachel Sian Photographer.

 

 

Tymor newydd, diwrnod hanesyddol i Ysgol Uwchradd y Rhyl

Mae carreg filltir arbennig wedi ei gyrraedd yn hanes ysgol uwchradd newydd yn y Rhyl – gyda’r drysau wedi agor i ddisgyblion am y tro cyntaf heddiw (Dydd Mercher).

Mae’r ysgol newydd gwerth £25 miliwn wedi cael ei adeiladu ar dir chwarae Ysgol Uwchradd y Rhyl gyda lle i 1,200 o ddisgyblion, yn ogystal â lleoliad at ddefnydd 45 o ddisgyblion o Ysgol Tir Morfa.  Mae’r prosiect wedi cael i ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy ei Raglen Ysgolion 21ain Ganrif.

Yn ogystal â’r cyfleusterau academaidd arferol, mae gan yr Ysgol far caffi, iard adeiladu a salon trin gwallt.

Dywedodd Claire Armitstead, Pennaeth Ysgol Uwchradd y Rhyl: “Mae hi’n ddiwedd cyfnod i’r hen ysgol, ond yn gychwyn cyffrous wrth i ni gychwyn pennod newydd yn hanes yr ysgol newydd.

Roedd yr hen ysgol yn llawn atgofion i genedlaethau o fyfyrwyr a staff ac mi gymerodd rai cyn-ddisgyblion y cyfle i ymweld â’r hen ysgol cyn ei chau.

“Byddwn yn gweld colled yr hen ysgol, ond rydym yn barod at gychwyn yn yr ysgol newydd.  Mae’r ymateb gan y disgyblion wedi bod yn ffantastig – mae hi wedi bod yn ddiwrnod i’w chofio ac mae’r lle yn teimlo fel ysgol, rŵan bod y disgyblion wedi cyrraedd.

Gall ein pobl ifanc gyrchu’r cyfleusterau mwyaf modern fel rhan  o’u haddysg academaidd a galwedigaethol, gan gynnig y dechreuad orau i’w haddysg a’u gyrfa yn y pen draw.”

Dywedodd Phil Thomas, Pennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Tir Morfa: “Mae’r staff a’r disgyblion hynny o Dir Morfa sy’n symud o’n safle ar Ffordd Derwen wrth eu boddau i gael symud i mewn i’r adeilad newydd, gyda’i gyfleusterau modern fydd o fudd i genedlaethau o ddisgyblion.

“Does dim llawer o ddisgyblion sy’n cael cyfle fel hyn i symud i mewn i’r ysgol newydd sbon ac mae ein disgyblion yn falch iawn o symud i mewn gyda’i cyfoedion ar y diwrnod hanesyddol hwn. Mae’r freuddwyd o gael ysgol newydd wedi’i wireddu heddiw.”

Ysgolion 21ain Ganrif yn rhoi hwn i’r economi leol

Wrth i Sir Ddinbych symud ymlaen â’i Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, mae busnesau lleol yn croesawu’r hwb y mae’r buddsoddiad hwn yn ei olygu iddynt. Gyda’r gwaith adeiladu yn Ysgol Newydd y Rhyl ac Ysgol Gymunedol Bodnant i fod i ddod i ben ym mis Mawrth a Mehefin 2016 ac mae’r gwaith wedi dechrau yn Ysgol Glan Clwyd, mae’r buddsoddiad hwn o bron i £44m yn cael effaith ar ffyniant cwmnïau lleol.

Yn rhan o’r contractau gyda’r cwmnïau adeiladu, mae Sir Ddinbych yn ceisio gwneud y mwyaf o sut mae’r gwaith yn cael ei brynu i sicrhau bod isgontractwyr lleol yn elwa o’r buddsoddiad hwn mewn ysgolion. Mae Willmott Dixon, sy’n rheoli prosiectau Ysgol Newydd y Rhyl a nawr Ysgol Glan Clwyd, wedi dangos ymrwymiad cryf i roi hwb i’r economi leol.

Ar gyfer prosiect Ysgol Newydd y Rhyl, fe wnaethant weithio gyda chwmni ffensio lleol PW Dalimore, sydd wedi’u lleoli ym Mhrestatyn, er mwyn sicrhau eu bod yn cael y gwaith ar gyfer ar gyfer y ffensys allanol o amgylch y safle am bris cystadleuol.  Mae Willmott Dixon yn hapus iawn gyda’r gwaith sydd wedi cael ei wneud ac ar ôl derbyn dyfynbris cystadleuol, mae’r cwmni wedi cael eu dewis i ymgymryd â gwaith tebyg yn Llanelwy.

Mae angen JavaScript ar y sioe sleidiau hon.

Mae’r prosiectau hefyd wedi bod yn gyfle unigryw i bobl fusnes lleol ddychwelyd i’r ysgol.  Mae cyn ddisgybl o Ysgol Uwchradd y Rhyl, Simon Adams wedi bod yn gweithio ar brosiect Ysgol Newydd y Rhyl. Mae Simon yn Gyfarwyddwr Evadx, a nhw ddarparodd y gwaith dur ar gyfer yr ysgol a bu’n chwarae rhan amlwg yn ystod cyfnod cynnar yr adeilad newydd.

Mae Evadx hefyd wedi cael eu cyflogi i gynhyrchu’r gwaith dur ar gyfer prosiect Ysgol Glan Clwyd. Cynigiodd Evadx gyfle unigryw i ddisgyblion blwyddyn 12 a 13 fynd draw i safle Evadx ym Mae Cinmel i weld y llinell gynhyrchu gyfan ar gyfer ffrâm yr adeilad newydd. Yn yr un modd mae’r gwaith ar y sylfaeni yn Ysgol Glan Clwyd sy’n cael ei wneud gan Thomas Plant o Dreffynnon wedi golygu bod Lowri Thomas, cyn ddisgybl o Ysgol Glan Clwyd wedi dychwelyd hefyd.

Hyd yma ar brosiect Ysgol Newydd y Rhyl, mae bron i 71% o’r gwariant gydag isgontractwyr wedi bod i gwmnïau o fewn 30 milltir o’r Rhyl, a bydd llawer o’r perthnasau a ddatblygwyd gyda’r gadwyn gyflenwi leol yn parhau i brosiect Ysgol Glan Clwyd.  Meddai Brian Hanlon, Rheolwr Adeiladu o Willmott Dixon ar gyfer prosiect Ysgol Glan Clwyd: “Mae defnyddio’r gadwyn gyflenwi leol i roi hwb i’r economi leol a chynnal swyddi yn rhan annatod o ddull Willmott Dixon o weithio, rydym wedi ymrwymo i ymgysylltu â’r gadwyn gyflenwi leol a chynnig hyfforddiant a phrentisiaethau lleol er mwyn darparu gwaddol parhaol ar gyfer yr ardal leol”.

Cwmni o’r enw Reads Construction, sydd wedi’u lleoli ym Mrymbo ger Wrecsam sydd yn ymgymryd â’r gwaith yn Ysgol Gymunedol Bodnant. Maent wedi dangos ymrwymiad i wariant lleol hyd yn hyn, ac mae 78.5% o’r gwariant gydag isgontractwyr wedi bod i gwmnïau o fewn 40 milltir o Brestatyn, gydag isgontractwyr megis G.J Teeson Ltd, Bagillt Brick a Pro Scaff-Contractors Ltd gweithio ar y safle. Mae Reads Construction hefyd wedi darparu 33 wythnos o leoliad gwaith yn eu cwmni eu hunain ac wedi darparu 54 wythnos o leoliad gwaith o fewn y gadwyn gyflenwi isgontractwyr.

Dywedodd Hugh Evans Arweinydd y Cyngor ac Arweinydd Economi: “Rwyf wrth fy modd gyda’r buddsoddiad yn ein hysgolion a’r hwb y mae’n ei olygu i’r economi leol. Mae’r awdurdod wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau modern, cyfoes i’n plant a’n pobl ifanc a fydd yn eu tro, yn eu helpu i wireddu eu llawn botensial. Gyda’r cynigion i adeiladu ysgol newydd yn Rhuthun, mae’n bwysig parhau i weithio gyda chontractwyr lleol i barhau i gyfrannu at yr economi leol.”

Ysgol Newydd y Rhyl

Mae Ysgol Newydd y Rhyl wedi cael ei drosglwyddo i Gyngor Sir Ddinbych ar amser a nawr mae a goriadau i’r ysgol newydd.

Meddai’r Cynghorydd Eryl Williams, Aelod Arweiniol Addysg y Cabinet: “Mae’r adeilad newydd gwych yn newyddion rhagorol i genhedlaeth y dyfodol o ddisgyblion o Ysgol Uwchradd Y Rhyl a Ysgol Tir Morfa a fydd yn awr yn elwa o ysgol fodern, addas i’r pwrpas ac sy’n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif.

“Mae’r Cyngor yn falch o fod wedi gweithio mor agos â Llywodraeth Cymru, Wilmott Dixon a chynrychiolwyr y ddwy ysgol i gyflwyno prosiect adeiladu rhagorol.

“Mae’r prosiect hwn yn enghraifft allweddol o sut mae Sir Ddinbych, gan weithio gyda Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi i wella adeiladau ysgolion ac i wneud yn siŵr bod ein myfyrwyr a’r gymuned ehangach yn elwa o’r buddsoddiad allweddol hwn”.

 

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu ar y cyd ar sail 50% gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy ei Raglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

2 wythnos i fynd!

Dim ond pythefnos sydd i fynd tan fydd goriadau’r ysgol newydd yn cael eu trosglwyddo gyda’r disgyblion yn symud i’r adeilad newydd ar ôl gwyliau’r pasg.

Bydd y datblygiad £25 miliwn yn cael ei leoli ar gaeau chwarae ysgol Uwchradd Y Rhyl sydd eisoes yn bodoli, a bydd lle i 1,200 o ddisgyblion, yn ogystal â darparu canolfan ar gyfer 45 o ddisgyblion o’r ysgol arbennig gymunedol gyfagos, Ysgol Tir Morfa.

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu ar y cyd ar sail 50% gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy ei Raglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Edrychwch ar y lluniau isod i weld sut mae pethau yn dod yn eu blaen:

Mae angen JavaScript ar y sioe sleidiau hon.

 

7 wythnos i fynd!

Gyda trosglwyddiad yr adeilad yn dod yn nes, mae gwaith ar safle Ysgol Newydd y Rhyl yn cyrraedd y camau olaf.

Rydym yn trefnu trosglwyddo’r allweddi ar gyfer yr ysgol newydd yng nghanol mis Mawrth gyda disgyblion yn dychwelyd o wyliau’r Pasg i’r adeilad newydd.

Bydd y datblygiad £25 miliwn yn cael ei leoli ar gaeau chwarae ysgol Uwchradd Y Rhyl sydd eisoes yn bodoli, a bydd lle i 1,200 o ddisgyblion, yn ogystal â darparu canolfan ar gyfer 45 o ddisgyblion o’r ysgol arbennig gymunedol gyfagos, Ysgol Tir Morfa.

Mae rhai ystafelloedd dosbarth yn agos i fod yn barod a dangosir y lluniau isod y cynnydd hyd yma:

 

Mae’r gwaith ar ardal y ganolfan hamdden yn parhau gyda’r gwaith wedi ei raglennu i’w gwblhau dros yr haf. Bydd hen adeiladau’r ysgol yn cael eu dymchwel ymhellach yn ystod y flwyddyn.

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu ar y cyd ar sail 50% gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy ei Raglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

 

Cyfri i lawr wedi dechrau

Mae’r cyfri i lawr i drosglwyddo’r adeilad wedi dechrau dda ar safle Ysgol Newydd y Rhyl gyda gweithdy a gynhaliwyd yn yr ysgol newydd yn ddiweddar. Mae un o’r ystafelloedd dosbarth wedi ei gwblhau a’i ddefnyddio ar gyfer y diwrnod i roi syniad i gyfranogwyr o’r hyn sydd i’w ddisgwyl yn yr ysgol newydd. Rydym yn trefnu trosglwyddo’r allweddi ar gyfer yr ysgol newydd yng nghanol mis Mawrth gyda disgyblion yn dychwelyd o wyliau’r Pasg i’r adeilad newydd.

Bydd y datblygiad £25 miliwn yn cael ei leoli ar gaeau chwarae ysgol Uwchradd Y Rhyl sydd eisoes yn bodoli, a bydd lle i 1,200 o ddisgyblion, yn ogystal â darparu canolfan ar gyfer 45 o ddisgyblion o’r ysgol arbennig gymunedol gyfagos, Ysgol Tir Morfa.

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu ar y cyd ar sail 50% gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy ei Raglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Seremoni “Gosod carreg gopa”

Cynhaliwyd seremoni “gosod carreg gopa” yn safle newydd ysgol y Rhyl ddydd Gwener diwethaf. Nodwyd y digwyddiad, sy’n arwydd o ddiddosi to newydd yr adeiladau, gydag ymweliad â’r to a darn o gacen a gafodd ei fodelu ar yr adeilad newydd.

Hefyd yn bresennol oedd disgyblion Ysgol Uwchradd y Rhyl ac Ysgol Tir Morfa , ac ar ôl y trip i’r to, cawsant daith o gwmpas yr ysgol, a ddylai agor i ddisgyblion ar ôl gwyliau’r Pasg y flwyddyn nesaf.

Gweler y ffotograffau isod.

Mae angen JavaScript ar y sioe sleidiau hon.