Diweddariad prosiect: Ysgol Llanfair DC

Dyma rai lluniau sy’n dangos cynnydd y prosiect o’n hymweliad diweddar i safle ysgol newydd Llanfair DC.

Mae’r prosiect hwn mewn partneriaeth a Esgobaeth Llanelwy yn cael ei gyllido gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg 21ain Ganrif.

 

Advertisements

Disgyblion yn cael y cyfle i weld datblygiadau yn eu Hysgol newydd.

Mae disgyblion Cyfnod Allweddol 2 o Ysgol Llanfair DC ac Ysgol Carreg Emlyn wedi cael y cyfle i weld eu hysgolion newydd tra bo’r gwaith adeiladu yn parhau ar y safleoedd.

Mae ysgol eglwys ddwyieithog newydd, mewn partneriaeth ac Esgobaeth Llanelwy, yn cael ei hadeiladu ar dir gyferbyn a Bryn Clwyd, Llanfair DC tra yng Nghlocaenog mae ysgol un safle newydd yn cael ei hadeiladu ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn i gymryd lle’r safleoedd presennol yng Nghyffylliog a Clocaenog.

Mae’r ddwy Ysgol yn cael eu cyllido drwy Raglen Ysgolion 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth a buddsoddiad Cyngor Sir Ddinbych, sydd yn rhan o fuddsoddiad o £90 miliwn mewn ysgolion yn Sir Ddinbych.

Wynne Construction o Fodelwyddan yw’r prif gontractwr sydd wedi eu penodi i weithio ar y ddau safle.

Dywed Alison Hourihane, Rheolwr Datblygu Busnes a Chymunedau, Wynne Construction: “Rydym wrth ein bodd yn croesawu disgyblion i ymweld a’r safleoedd yn Llanfair DC a Clocaenog. Mae ymweld wedi eu darparu a cyfle i ddod i arfer a’u hysgolion newydd a’u hamgylchedd. Yn ystod yr ymweliad buom yn edrych ar y cynlluniau a dysgu am y sgiliau sydd yn cael eu defnyddio wrth adeiladu. Cafodd y disgyblion hefyd gyfle i weld y gweithlu yn bwrw ymlaen a’r gwaith.”

Disgwylir i’r ddwy ysgol agor yn ystod tymor yr haf 2019.

Gwaith yn mynd yn ei flaen mewn dwy ysgol yn Sir Ddinbych

Mae disgyblion wedi bod yn gadael eu hôl ar ddwy ysgol newydd yn Sir Ddinbych, canlyniad buddsoddi bron i £10 miliwn mewn addysg wledig yn y sir.

Bu myfyrwyr Ysgol Carreg Emlyn ac Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd yn cymryd rhan mewn seremonïau llofnodi paneli wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen yn y ddwy ysgol.

Cawsant gyfle i lofnodi paneli sy’n rhan o wead yr adeiladau newydd.

Mae ysgol ddwyieithog newydd yr eglwys yn cael ei hadeiladu ar dir gyferbyn â Bryn y Clwyd, Llanfair, mewn partneriaeth ag Esgobaeth Llanelwy, ac yng Nghlocaenog fydd safle newydd Ysgol Carreg Emlyn.

Ariennir y ddwy ysgol drwy raglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain Llywodraeth Cymru, ynghyd â buddsoddiad gan Gyngor Sir Ddinbych.

Meddai’r Cynghorydd Huw Hilditch Roberts, Aelod Arweiniol Addysg, Plant a Phobl Ifanc: “Roedd hi’n galonogol gweld disgyblion yn y ddwy ysgol yn dangos cymaint o ddiddordeb yn eu hadeiladau newydd.

“Mae’n un o flaenoriaethau’r Cyngor i gefnogi ein pobl ifanc a sicrhau fod ganddynt ysgolion modern sy’n hybu eu dysg. Mae’r ddwy ysgol hon yn rhan o fuddsoddiad o £90 miliwn yn ysgolion Sir Ddinbych.

“Gallwn weld fod y gwaith yn dod ei flaen yn dda, ac rydym yn disgwyl i’r ddwy ysgol agor eu drysau erbyn yr haf nesaf.”

Y prif gontractwr a benodwyd i gyflawni’r gwaith yw Wynne Construction o Fodelwyddan.

Yn Ysgol Carreg Emlyn mae’r gwaith o osod y paneli strwythurol wedi’i gwblhau a bydd y ffenestri’n mynd i mewn yn yr wythnosau nesaf, cyn dechrau ar y gwaith y tu mewn.

Yn Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd dechreuodd y gwaith o osod y paneli strwythurol ddechrau mis Medi.

 

Carreg filltir arbennig i Ysgol Llanfair DC

Mae seremoni torri tir wedi nodi’r cam cyntaf o adeiladu ysgol newydd sbon ar gyfer Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.

Bydd yr ysgol newydd yn cael ei adeiladu ar dir cyferbyn â Bryn y Clwyd, Llanfair gan ddefnyddio cyllid gan raglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, yn ogystal â buddsoddiad gan Gyngor Sir Ddinbych.

Mae’r prosiect yn ffurfio rhan o fuddsoddiad o dros £90 miliwn i ysgolion Sir Ddinbych o fewn rhaglen ehangach Ysgolion yr 21ain Ganrif a gyllidir gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, yn ogystal a’r buddsoddiad mewn addysg Gymraeg.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Cabinet Arweiniol ar Addysg, Plant, Pobl Ifanc a’r Iaith Gymraeg: “Mae hwn yn ddiwrnod pwysig iawn yn hanes Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.

“Rydym wedi cydnabod bod y cyfleusterau presennol wedi dyddio a’u bod gwir angen moderneiddio.  Mae pryderon hefyd wedi codi am brinder maes parcio, ardaloedd staff, ardaloedd cyhoeddus a hygyrchedd i’r ysgol, sydd wedi’i leoli ar ffordd brysur yr A525 yng nghanol y pentref. Dyma’r rheswm bod y Cyngor, sy’n gweithio mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, wedi buddsoddi’n sylweddol yn y prosiect hwn ac rydym yn falch iawn o weld y gwaith yn dechrau.

“Mae hyn yn datgan cyfnod newydd i genedlaethau o ddisgyblion yn Llanfair Dyffryn Clwyd ac edrychwn ymlaen at weld cyfleusterau o’r radd flaenaf yn cael eu datblygu ar y safle dros y misoedd nesaf”.

Dywedodd Rosalind Williams, Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes Esgobaeth Llanelwy:: “Rydym yn hynod falch fod yr Ysgol Eglwys newydd ar gyfer Ysgol Llanfair DC wedi cyrraedd y garreg filltir arbennig yma o fewn y prosiect.  Rydym yn edrych ymlaen at gael gweithio’n agos gyda Chyngor Sir Ddinbych a Wynne Construction er mwyn darparu ysgol eglwys ddwyieithog yn ardal Rhuthun.”

Carreg filltir arwyddocaol wrth ddatblygu ysgol newydd

South Evevation

Mae cynlluniau cyffrous i adeiladu ysgol gynradd newydd sbon yn Llanfair Dyffryn Clwyd wedi cymryd cam sylweddol ymlaen – gyda chwblhau’r pryniant tir ar gyfer datblygiad yr ysgol newydd.

Mae’r safle ysgol bresennol ar Ffordd Wrecsam yn Llanfair DC. Lleolir yr ysgol newydd yn agos ar safle mwy ym Mron y Clwyd. Nawr mae’r gwerthiant wedi’i lofnodi a’i selio, mae’n golygu y bydd gwaith o adeiladu’r ysgol newydd yn dechrau yn ddiweddarach yr haf hwn.

Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru trwy ei Raglen Ysgolion a Rhaglen Gyfalaf Addysg yr 21ain Ganrif. Wynne Construction yw’r prif gontractwyr a benodwyd i wneud y gwaith.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol dros Addysg, Plant a Phobl Ifanc, “Rwyf wrth fy modd bod gwaith yn mynd rhagddo i adeiladu ysgol newydd ar gyfer Ysgol Llanfair DC. Mae Cyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru yn parhau i fuddsoddi mewn darparu amgylcheddau dysgu o’r radd flaenaf.

“Mae’r awdurdod wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau modern a chyfoes i’n plant a’n pobl ifanc a fydd, yn ei dro, yn eu helpu i wireddu eu potensial.

“Bydd adeiladu cyfleusterau newydd ar gyfer Ysgol Llanfair DC yn rhoi cyfle i weithio gyda’r gadwyn gyflenwi leol, gan roi hwb i’r economi leol hefyd.”

Dywedodd Rosalind Williams, Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes Esgobaeth Llanelwy: “Rydym wrth ein bodd bod yr Ysgol Eglwys newydd yn Ysgol Llanfair DC wedi cyrraedd y garreg filltir hanfodol nesaf o fewn y prosiect. Rydym yn edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych i wella’r ddarpariaeth ddwyieithog yn ardal Rhuthun.”

Dywedodd y Pennaeth, Llinos Hughes: “Mae hwn yn ddiwrnod pwysig i Ysgol Llanfair DC ac rydym wrth ein bodd yn rhannu’r newyddion hwn gyda’r disgyblion, y rhieni a’r gymuned ehangach.”

“Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Sir Ddinbych a’r contractwyr yn ystod y misoedd nesaf wrth i’r prosiect fynd rhagddo”.

 

Golau gwyrdd ar gyfer adeilad newydd ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd

South Evevation

Mae cynlluniau i adeiladu ysgol gynradd newydd sbon yn Llanfair Dyffryn Clwyd wedi’u cymeradwyo gan aelodau Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych.

Pleidleisiodd yr Aelodau am y datblygiad yr ysgol gynradd ar dros hectar o dir, gan gynnwys ardaloedd chwarae allanol, ardal cynefin, creu mynedfa gerbyd newydd, parcio ceir gydag ardal ollwng, tirlunio, man biniau, LPG a thanciau chwistrellu a llwybrau ar gyfer cerddwyr .

Bydd yr ysgol newydd yn cael ei hadeiladu ar dir gyferbyn â Bryn y Clwyd, Llanfair gan ddefnyddio arian oraglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, yn ogystal â buddsoddiad gan  Gyngor Sir Ddinbych.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Addysg, Plant, Pobl Ifanc a’r Iaith Gymraeg: “Rwyf wrth fy modd bod y Pwyllgor Cynllunio wedi cymeradwyo’r cynnig cynllunio.

“Mae hyn yn caniatau i ni symud ymlaen gyda’r gwaith o adeiladu’r cyfleusterau newydd sbon.

“Mae’r  cyfleusterau presennol wedi dyddio ac mae angen dybyryd i foderneiddio. Mynegwyd pryder hefyd am ddiffyg parcio ceir, ardaloedd staff, mannau cyhoeddus a hygyrchedd i’r ysgol, sydd wedi’i leoli ar yr A525 prysur yng nghanol y pentref.

“Mae hon yn garreg filltir arwyddocaol yn hanes Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd. Rydym yn awr yn edrych ymlaen at ddechrau’r broses o adeiladu’r cyfleuster sydd ei angen yn y pentref hwn ac y gall pobl ifanc, yn awr ac yn y dyfodol, elwa o’r cyfleusterau o’r radd flaenaf y maen nhw’n eu haeddu “.