Diwrnod o ddathliadau yn Ysgol Bodnant

Roedd dathliad yn Ysgol Gymunedol Bodnant ym Mhrestatyn yn ddiweddar pan agorwyd yr estyniad newydd yn swyddogol.

Y Cynghorydd Davies, Cadeirydd Sir Ddinbych a Gwyn Bartley Cadeirydd y Llywodraethwyr yn Ysgol Gymunedol Bodnant, Prestatyn a agorodd yr estyniad newydd gwerth £3.5miliwn a phrosiect adnewyddu yn swyddogol, a bydd yr estyniad yn galluogi’r babanod ymuno â’r disgyblion iau ar yr un safle.

Mae gan yr estyniad 7 ystafell ddosbarth, neuadd, ystafell gymunedol a derbynfa a swyddfeydd newydd. Hefyd mae yna faes parcio newydd i staff ac ymwelwyr gyda mynediad o Ffordd Parc Bodnant. Fel rhan o’r prosiect cafodd yr adeilad presennol ei ailwampio hefyd.

Mae’r prosiect wedi ei ariannu’n gyfartal gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o Raglen Ysgolion y 21ain Ganrif ac Addysg.

Dywedodd Helen Vernon, Pennaeth Bodnant: “Mae’r plant yn ffodus iawn o gael adeilad pwrpasol sydd wedi ei ddylunio i gymhwyso llawer iawn o weithgareddau. Roedd y plant hefyd yn ffodus o gael tîm o athrawon ymroddgar, pob un yn dangos yn eu ffordd eu hunain enghreifftiau o garedigrwydd, gofal a bod yn feddylgar lle byddant yn meithrin ac yn addysgu.”

“Rwy’n ddiolchgar am y cyllid gan Raglen Ysgolion y 21ain ganrif Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, a’r mewnbwn gwerthfawr gan ein hawdurdod lleol i’r prosiect arbennig hwn, a fydd yn ein galluogi i gyflawni ein breuddwydion”.

Diogelwch yn gyntaf ym Modnant wrth i’r gwaith adeiladu barhau

Croesawodd ddisgyblion Ysgol Gymunedol Bodnant ym Mhrestatyn ymwelydd anghyffredin yr wythnos hon, Ivor Goodsite (Cynllun Adeiladwyr Ystyriol). Daeth i weld plant Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 i gyflwyno neges diogelwch pwysig.

Ymunodd Ivor Richard Smart, Rheolwr Contractau o Read Construction. Cyflwynodd Richard gyflwyniad am beryglon safleoedd adeiladu a’r gweithdrefnau sydd ar waith i helpu i gadw yn ddiogel. Meddai Richard, ‘Mae diogelwch y safle yn hanfodol ac mae’n arbennig o bwysig wrth weithio ar safle ysgol pan fo’r plant yn yr ysgol. Mae Ivor yn ein helpu i gael y neges diogelwch ar draws mewn ffordd y plant yn deall.’

Dywedodd Helen Vernon, pennaeth Bodnant, ‘Roedd y plant yn gwrando yn dda ac yn gofyn llawer o gwestiynau ynghylch y adeiladu. Roedd hyn yn sgwrs gwerth chweil i helpu’r plant i deal pwysigrwydd diogelwch gyda safle adeiladu mor agos’

Mae Read Construction yn gwneud cynnydd da gyda’r maes parcio staff ac ymwelwyr newydd ac uwchraddio’r gegin. Mae gwaith ar yr estyniad newydd ar gyfer y Cyfnod Sylfaen ar fin dechrau ym mis Mai/Mehefin.

Mae’r prosiect estyniad ac ailwampio Ysgol Gymunedol Bodnant yn cael ei ariannu ar y cyd gan Cyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a’r Rhaglen Addysg.

Mae angen JavaScript ar y sioe sleidiau hon.

Croeso

Croeso i flog Addysg gan Gyngor Sir Ddinbych, Gogledd Cymru.

Beth ydyn ni’n ei wneud?

Mae gennym gyfrifoldeb i adolygu’r ddarpariaeth mewn ysgolion o bryd i’w gilydd, er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn darparu’r addysg orau i ddisgyblion, fel y gallant gyflawni eu llawn botensial. Er mwyn sicrhau bod ein darpariaeth addysg o ansawdd uchel, ac yn gynaliadwy yn y tymor hir. Hefyd i wella ansawdd adeiladau a chyfleusterau ysgolion ac i ddarparu’r nifer cywir o leoedd mewn ysgolion, o’r math cywir, yn y lleoliadau cywir.

Beth mae’n ei olygu mewn gwirionedd?
Ar hyn o bryd mae tîm rhaglen moderneiddio addysg Sir Ddinbych yn gweithio ar y prosiectau canlynol:

  • Ysgol Bro Dyfrdwy, Cynwyd – prosiect £1.4miliwn i ymestyn ac adnewyddu’r safle presennol yng Nghynwyd.Mae’r gwaith ar safle Cynwyd wedi ‘i gwblhau gyda mân broblemau i’w datrys.Bydd hyn yn galluogi cau safle Llandrillo ar ddiwedd yr haf.
  • Ysgol Gymunedol Bodnant, Prestatyn – prosiect £3.4miliwn i ymestyn ac adnewyddu, ar y safle o fis Tachwedd 2014, cwblhau erbyn mis Mehefin 2016.
  • Ysgol Newydd Y Rhyl –datblygiad £25 miliwn  ar gyfer ysgol newydd sbon a leolir ar gaeau chwarae’r ysgol bresennol, bydd yna le i 1,200 o ddisgyblion yn ogystal â safle ar gyfer 45 o ddisgyblion o ysgol arbennig gyfagos, Ysgol Tir Morfa.Ar y safle o fis Medi 2014, cwblhau erbyn mis Rhagfyr 2015.
  • Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy – prosiect £16 miliwn i ymestyn, ailfodelu ac ailwampio’r ysgol.Bydd y contractwr a ffafrir yn cael ei benodi ar ddechrau’r haf a bydd hyn yn galluogi’r gwaith dylunio manwl i ddechrau.Mae’r amserlen gychwynnol yn rhagweld y bydd y gwaith adeiladu yn dechrau yn yr haf 2015 a chwblhau ym mis Awst 2017.
  • Ysgol Y Llys, Prestatyn – prosiect £2.9 miliwn ar gyfer ymestyn ac adnewyddu’r ysgol.Ar y safle nawr, mae’r prosiect i fod i drosglwyddo mewn pryd ar gyfer dechrau blwyddyn ysgol 2014/5.
  • Ysgol Twm o’r Nant, Dinbych – prosiect £1.4 miliwn ar gyfer ymestyn ac ailfodelu’r ysgol.Ar y safle nawr, mae’r prosiect i fod i drosglwyddo erbyn mis Awst 2014.
  • Adolygiad Ardal Rhuthun –Yn dilyn cyfnod o ymgynghori ffurfiol rhoddodd Cabinet Cyngor Sir Ddinbych gymeradwyaeth i gau Ysgol Clocaenog ac Ysgol Cyffylliog ar 31 Awst 2014 ac agor ysgol ardal ar ddau safle newydd ar 1 Medi gyda’r bwriad o ddod â’r ddwy ysgol at ei gilydd ar un safle yn y dyfodol.Hefyd cytunwyd i gau Ysgol Llanbedr o 31 Awst 2014 gyda disgyblion yn trosglwyddo i Ysgol Borthyn, Rhuthun yn amodol ar ddewis y rhieni.

Bydd y blog hwn yn canolbwyntio ar brosiectau unigol yn y dyfodol.  Ewch i wefan Cyngor Sir Ddinbych am fwy o wybodaeth.