Diweddariad prosiect: Ysgol Carreg Emlyn

Dyma rai lluniau sy’n dangos cynnydd y prosiect o’n hymweliad diweddar i safle Ysgol Newydd Carreg Emlyn.

Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

 

Advertisements

Disgyblion yn cael y cyfle i weld datblygiadau yn eu Hysgol newydd.

Mae disgyblion Cyfnod Allweddol 2 o Ysgol Llanfair DC ac Ysgol Carreg Emlyn wedi cael y cyfle i weld eu hysgolion newydd tra bo’r gwaith adeiladu yn parhau ar y safleoedd.

Mae ysgol eglwys ddwyieithog newydd, mewn partneriaeth ac Esgobaeth Llanelwy, yn cael ei hadeiladu ar dir gyferbyn a Bryn Clwyd, Llanfair DC tra yng Nghlocaenog mae ysgol un safle newydd yn cael ei hadeiladu ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn i gymryd lle’r safleoedd presennol yng Nghyffylliog a Clocaenog.

Mae’r ddwy Ysgol yn cael eu cyllido drwy Raglen Ysgolion 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth a buddsoddiad Cyngor Sir Ddinbych, sydd yn rhan o fuddsoddiad o £90 miliwn mewn ysgolion yn Sir Ddinbych.

Wynne Construction o Fodelwyddan yw’r prif gontractwr sydd wedi eu penodi i weithio ar y ddau safle.

Dywed Alison Hourihane, Rheolwr Datblygu Busnes a Chymunedau, Wynne Construction: “Rydym wrth ein bodd yn croesawu disgyblion i ymweld a’r safleoedd yn Llanfair DC a Clocaenog. Mae ymweld wedi eu darparu a cyfle i ddod i arfer a’u hysgolion newydd a’u hamgylchedd. Yn ystod yr ymweliad buom yn edrych ar y cynlluniau a dysgu am y sgiliau sydd yn cael eu defnyddio wrth adeiladu. Cafodd y disgyblion hefyd gyfle i weld y gweithlu yn bwrw ymlaen a’r gwaith.”

Disgwylir i’r ddwy ysgol agor yn ystod tymor yr haf 2019.

Gwaith yn mynd yn ei flaen mewn dwy ysgol yn Sir Ddinbych

Mae disgyblion wedi bod yn gadael eu hôl ar ddwy ysgol newydd yn Sir Ddinbych, canlyniad buddsoddi bron i £10 miliwn mewn addysg wledig yn y sir.

Bu myfyrwyr Ysgol Carreg Emlyn ac Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd yn cymryd rhan mewn seremonïau llofnodi paneli wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen yn y ddwy ysgol.

Cawsant gyfle i lofnodi paneli sy’n rhan o wead yr adeiladau newydd.

Mae ysgol ddwyieithog newydd yr eglwys yn cael ei hadeiladu ar dir gyferbyn â Bryn y Clwyd, Llanfair, mewn partneriaeth ag Esgobaeth Llanelwy, ac yng Nghlocaenog fydd safle newydd Ysgol Carreg Emlyn.

Ariennir y ddwy ysgol drwy raglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain Llywodraeth Cymru, ynghyd â buddsoddiad gan Gyngor Sir Ddinbych.

Meddai’r Cynghorydd Huw Hilditch Roberts, Aelod Arweiniol Addysg, Plant a Phobl Ifanc: “Roedd hi’n galonogol gweld disgyblion yn y ddwy ysgol yn dangos cymaint o ddiddordeb yn eu hadeiladau newydd.

“Mae’n un o flaenoriaethau’r Cyngor i gefnogi ein pobl ifanc a sicrhau fod ganddynt ysgolion modern sy’n hybu eu dysg. Mae’r ddwy ysgol hon yn rhan o fuddsoddiad o £90 miliwn yn ysgolion Sir Ddinbych.

“Gallwn weld fod y gwaith yn dod ei flaen yn dda, ac rydym yn disgwyl i’r ddwy ysgol agor eu drysau erbyn yr haf nesaf.”

Y prif gontractwr a benodwyd i gyflawni’r gwaith yw Wynne Construction o Fodelwyddan.

Yn Ysgol Carreg Emlyn mae’r gwaith o osod y paneli strwythurol wedi’i gwblhau a bydd y ffenestri’n mynd i mewn yn yr wythnosau nesaf, cyn dechrau ar y gwaith y tu mewn.

Yn Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd dechreuodd y gwaith o osod y paneli strwythurol ddechrau mis Medi.

 

Gwaith yn mynd rhagddo ar safle newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn

Mae gwaith wedi dechrau ar ysgol gynradd newydd diolch i help disgyblion.

Cynhaliodd Cyngor Sir Ddinbych seremoni torri’r dywarchen yng Nghlocaenog ar gyfer ysgol newydd un safle ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn, sydd wedi’i lleoli ar ddau safle ar hyn o bryd, yng Nghlocaenog a Chyffylliog.

Mae’r prosiect yn ffurfio rhan o fuddsoddiad o fwy na £90miliwn yn ysgolion Sir Ddinbych yn rhaglen ehangach Ysgolion yr 21ain ganrif, a ariennir gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru.

Y prif gontractwr a benodwyd i gyflawni’r gwaith yw Wynne Construction sy’n seiliedig ym Modelwyddan.

Meddai’r Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol y Cyngor dros Addysg, Plant a Phobl Ifanc a’r Gymraeg: “Mae’r ffaith fod gwaith yn dechrau ar yr ysgol newydd yn newyddion ardderchog i ddisgyblion yn Ysgol Carreg Emlyn ac i genedlaethau’r dyfodol sy’n byw yng Nghlocaenog, Cyffylliog a’r ardaloedd o amgylch.

“Roedd yn wych gweld disgyblion, athrawon ac arweinwyr cymunedol yn ymuno ar gyfer torri’r dywarchen ar safle’r ysgol newydd.

“Rydym yn cydnabod bod hyn wedi bod yn hir yn digwydd, ond rydym yn gwireddu ein haddewid i fwrw ymlaen â’r cynlluniau uchelgeisiol hyn.

“Mae gwneud Sir Ddinbych yn lle y bydd pobl iau am fyw ynddo a sicrhau bod ganddynt y sgiliau i wneud hynny yn flaenoriaeth yn ein Cynllun Corfforaethol ac mae’r ysgol newydd hon yn ein helpu i gyflawni hyn.”

Mae prosiectau eraill a ariannwyd dan raglen Ysgolion yr 21ain ganrif yn cynnwys adeilad newydd ar gyfer Ysgol Uwchradd y Rhyl ac Ysgol Tir Morfa, gwaith gwella sylweddol yn Ysgol Gymunedol Bodnant, Prestatyn ac Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy, yn ogystal ag adeilad ysgol newydd yng Nglasdir, Rhuthun ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos.

Dywedodd Chris Wynne, Rheolwr Gyfarwyddwr Wynne Construction: “Rydyn ni’n falch iawn o fod yn gweithio gyda Chyngor Sir Ddinbych unwaith eto ac ym mhentref Clocaenog ar y prosiect yma.  Nawr bod y disgyblion wedi ein helpu i ddechrau’r gwaith, byddwn yn edrych ymlaen at drefnu ymweliadau safle yn ystod y gwaith adeiladu, er mwyn iddynt allu gweld sut mae eu hysgol newydd yn datblygu.

“Byddwn yn parhau i ddarparu cyflogaeth a hyfforddiant i bobl leol, gan ddiogelu swyddi presennol drwy ein cadwyn gyflenwi leol, a sicrhau bod y manteision o’r buddsoddiad hwn yn cael eu gwasgaru mor eang ag sy’n bosibl.”

Golau gwyrdd ar gyfer adeilad newydd i Ysgol Carreg Emlyn

20180326_152838

Mae cynlluniau cyffrous i adeiladu ysgol gynradd newydd sbon yng Nghlocaenog wedi cymryd cam sylweddol ymlaen – gyda Chyngor Sir Ddinbych bellach yn berchnogion balch y tir sydd ei angen ar gyfer y datblygiad.

Ar hyn o bryd mae’r ysgol wedi’i lleoli ar ddau safle: yng Nghlocaenog a Chyffylliog. Nawr mae’r gwerthiant wedi’i lofnodi a’i selio, mae’n golygu y gall gwaith adeiladu ar adeiladu’r ysgol newydd ar safle Clocaenog ddechrau dros yr wythnosau nesaf.

Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru trwy ei Raglen Ysgolion a Rhaglen Gyfalaf Addysg yr 21ain Ganrif. Wynne Construction yw’r prif gontractwyr a benodwyd i wneud y gwaith.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Addysg, Plant a Phobl Ifanc a’r Iaith Gymraeg: “Mae hwn yn newyddion ardderchog i ddisgyblion yng Ngharreg Emlyn ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn byw yng Nghlocaenog, Cyffylliog a’r ardaloedd cyfagos.

“Rydyn ni’n cydnabod bod y newyddion wedi bod yn dod yn amser hir yn cyrraedd ond rydym yn cyflawni ein haddewid i fwrw ymlaen â’r cynlluniau uchelgeisiol hyn. Mae’r buddsoddiad gan Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru yn adlewyrchu’r ymrwymiad i wella cyfleusterau i’n plant a’n pobl ifanc a’n cenedlaethau o blant yn fuan yn elwa ar gyfleusterau addysgol o’r radd flaenaf sy’n addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain. Mae hwn hefyd yn fuddsoddiad sylweddol arall mewn addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir.

“Mae hwn yn ddiwrnod pwysig i Ysgol Carreg Emlyn ac rydym wrth ein bodd yn rhannu’r newyddion gyda’r ysgol a’r gymuned ehangach”.