Disgyblion yn cymryd cipolwg ar eu hysgol newydd sbon

Mae disgyblion Ysgol Carreg Emlyn wedi cael cyfle i ymweld â’u hysgol newydd gwerth £ 5miliwn wrth i waith gyrraedd y camau terfynol.

Mae adeilad ysgol newydd Ysgol Carreg Emlyn yn cael ei ddatblygu ar un safle newydd yn Nghlocaenog i gymryd lle’r safleoedd presennol yng Nghyffylliog a Clocaenog.

Ariennir y prosiect gan Gyngor Sir Ddinbych drwy ei raglen ysgolion ar gyfer y 21ain ganrif a Llywodraeth Cymru gyda Wynne Construction y prif gontractwr ar gyfer y gwaith adeiladu.

Dywedodd Karen Evans, Pennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant y Cyngor: “Mae hwn yn gyfle mor gyffrous i’r disgyblion weld drostynt eu hunain sut mae’r gwaith wedi datblygu.

“Mae’r disgyblion wedi ymweld â’r safle drwy gydol y prosiect, fel rhan o’n hymrwymiad i gynnwys disgyblion yn y datblygiad ac mae eu hymateb bob amser yn un o gyffro pur.

“Gyda’r gwaith i’r adeilad yn dod i’r camau olaf, rydym yn edrych ymlaen at agor yr ysgol newydd.  Mae’r prosiect yn nodi buddsoddiad sylweddol arall mewn cyfleusterau addysg yn Sir Ddinbych, gan sicrhau bod disgyblion yn cael y cyfle gorau i gyflawni eu potensial.

“Mae rhoi’r cychwyn gorau mewn bywyd i bobl ifanc yn flaenoriaeth i’r Cyngor ac mae adeiladu ysgolion newydd yn ein helpu i gyrraedd y nod hwnnw.”

Hyd yn hyn buddsoddwyd mwy na £ 90m mewn ysgolion newydd trwy raglen ysgolion y 21ain ganrif.

Dywedodd Alison Hourihane, Rheolwr Busnes a Datblygu Cymunedol Wynne Construction: “Rydym yn falch iawn o groesawu’r plant i ymweld â’u hysgol newydd ac ymgyfarwyddo â’r adeilad a’i gyffiniau.  Mae hyn yn dilyn ymweliadau blaenorol, lle buom yn edrych ar y cynlluniau adeiladu ac yn tynnu sylw at y mathau o sgiliau adeiladu a oedd ynghlwm wrth y gwaith adeiladu.  Mae hyn wedi rhoi cipolwg i’r disgyblion ar y gwahanol gyfleoedd gyrfaol yn y maes adeiladu. “

Bydd disgyblion yn symud i’r safle newydd ym mis Mehefin ar ôl hanner tymor mis Mai.

 

Diweddariad prosiect: Ysgol Carreg Emlyn

Dyma rai lluniau sy’n dangos cynnydd y prosiect o’n hymweliad diweddar i safle Ysgol Newydd Carreg Emlyn.

Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

 

Disgyblion yn cael y cyfle i weld datblygiadau yn eu Hysgol newydd.

Mae disgyblion Cyfnod Allweddol 2 o Ysgol Llanfair DC ac Ysgol Carreg Emlyn wedi cael y cyfle i weld eu hysgolion newydd tra bo’r gwaith adeiladu yn parhau ar y safleoedd.

Mae ysgol eglwys ddwyieithog newydd, mewn partneriaeth ac Esgobaeth Llanelwy, yn cael ei hadeiladu ar dir gyferbyn a Bryn Clwyd, Llanfair DC tra yng Nghlocaenog mae ysgol un safle newydd yn cael ei hadeiladu ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn i gymryd lle’r safleoedd presennol yng Nghyffylliog a Clocaenog.

Mae’r ddwy Ysgol yn cael eu cyllido drwy Raglen Ysgolion 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth a buddsoddiad Cyngor Sir Ddinbych, sydd yn rhan o fuddsoddiad o £90 miliwn mewn ysgolion yn Sir Ddinbych.

Wynne Construction o Fodelwyddan yw’r prif gontractwr sydd wedi eu penodi i weithio ar y ddau safle.

Dywed Alison Hourihane, Rheolwr Datblygu Busnes a Chymunedau, Wynne Construction: “Rydym wrth ein bodd yn croesawu disgyblion i ymweld a’r safleoedd yn Llanfair DC a Clocaenog. Mae ymweld wedi eu darparu a cyfle i ddod i arfer a’u hysgolion newydd a’u hamgylchedd. Yn ystod yr ymweliad buom yn edrych ar y cynlluniau a dysgu am y sgiliau sydd yn cael eu defnyddio wrth adeiladu. Cafodd y disgyblion hefyd gyfle i weld y gweithlu yn bwrw ymlaen a’r gwaith.”

Disgwylir i’r ddwy ysgol agor yn ystod tymor yr haf 2019.

Gwaith yn mynd yn ei flaen mewn dwy ysgol yn Sir Ddinbych

Mae disgyblion wedi bod yn gadael eu hôl ar ddwy ysgol newydd yn Sir Ddinbych, canlyniad buddsoddi bron i £10 miliwn mewn addysg wledig yn y sir.

Bu myfyrwyr Ysgol Carreg Emlyn ac Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd yn cymryd rhan mewn seremonïau llofnodi paneli wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen yn y ddwy ysgol.

Cawsant gyfle i lofnodi paneli sy’n rhan o wead yr adeiladau newydd.

Mae ysgol ddwyieithog newydd yr eglwys yn cael ei hadeiladu ar dir gyferbyn â Bryn y Clwyd, Llanfair, mewn partneriaeth ag Esgobaeth Llanelwy, ac yng Nghlocaenog fydd safle newydd Ysgol Carreg Emlyn.

Ariennir y ddwy ysgol drwy raglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain Llywodraeth Cymru, ynghyd â buddsoddiad gan Gyngor Sir Ddinbych.

Meddai’r Cynghorydd Huw Hilditch Roberts, Aelod Arweiniol Addysg, Plant a Phobl Ifanc: “Roedd hi’n galonogol gweld disgyblion yn y ddwy ysgol yn dangos cymaint o ddiddordeb yn eu hadeiladau newydd.

“Mae’n un o flaenoriaethau’r Cyngor i gefnogi ein pobl ifanc a sicrhau fod ganddynt ysgolion modern sy’n hybu eu dysg. Mae’r ddwy ysgol hon yn rhan o fuddsoddiad o £90 miliwn yn ysgolion Sir Ddinbych.

“Gallwn weld fod y gwaith yn dod ei flaen yn dda, ac rydym yn disgwyl i’r ddwy ysgol agor eu drysau erbyn yr haf nesaf.”

Y prif gontractwr a benodwyd i gyflawni’r gwaith yw Wynne Construction o Fodelwyddan.

Yn Ysgol Carreg Emlyn mae’r gwaith o osod y paneli strwythurol wedi’i gwblhau a bydd y ffenestri’n mynd i mewn yn yr wythnosau nesaf, cyn dechrau ar y gwaith y tu mewn.

Yn Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd dechreuodd y gwaith o osod y paneli strwythurol ddechrau mis Medi.

 

Gwaith yn mynd rhagddo ar safle newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn

Mae gwaith wedi dechrau ar ysgol gynradd newydd diolch i help disgyblion.

Cynhaliodd Cyngor Sir Ddinbych seremoni torri’r dywarchen yng Nghlocaenog ar gyfer ysgol newydd un safle ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn, sydd wedi’i lleoli ar ddau safle ar hyn o bryd, yng Nghlocaenog a Chyffylliog.

Mae’r prosiect yn ffurfio rhan o fuddsoddiad o fwy na £90miliwn yn ysgolion Sir Ddinbych yn rhaglen ehangach Ysgolion yr 21ain ganrif, a ariennir gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru.

Y prif gontractwr a benodwyd i gyflawni’r gwaith yw Wynne Construction sy’n seiliedig ym Modelwyddan.

Meddai’r Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol y Cyngor dros Addysg, Plant a Phobl Ifanc a’r Gymraeg: “Mae’r ffaith fod gwaith yn dechrau ar yr ysgol newydd yn newyddion ardderchog i ddisgyblion yn Ysgol Carreg Emlyn ac i genedlaethau’r dyfodol sy’n byw yng Nghlocaenog, Cyffylliog a’r ardaloedd o amgylch.

“Roedd yn wych gweld disgyblion, athrawon ac arweinwyr cymunedol yn ymuno ar gyfer torri’r dywarchen ar safle’r ysgol newydd.

“Rydym yn cydnabod bod hyn wedi bod yn hir yn digwydd, ond rydym yn gwireddu ein haddewid i fwrw ymlaen â’r cynlluniau uchelgeisiol hyn.

“Mae gwneud Sir Ddinbych yn lle y bydd pobl iau am fyw ynddo a sicrhau bod ganddynt y sgiliau i wneud hynny yn flaenoriaeth yn ein Cynllun Corfforaethol ac mae’r ysgol newydd hon yn ein helpu i gyflawni hyn.”

Mae prosiectau eraill a ariannwyd dan raglen Ysgolion yr 21ain ganrif yn cynnwys adeilad newydd ar gyfer Ysgol Uwchradd y Rhyl ac Ysgol Tir Morfa, gwaith gwella sylweddol yn Ysgol Gymunedol Bodnant, Prestatyn ac Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy, yn ogystal ag adeilad ysgol newydd yng Nglasdir, Rhuthun ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos.

Dywedodd Chris Wynne, Rheolwr Gyfarwyddwr Wynne Construction: “Rydyn ni’n falch iawn o fod yn gweithio gyda Chyngor Sir Ddinbych unwaith eto ac ym mhentref Clocaenog ar y prosiect yma.  Nawr bod y disgyblion wedi ein helpu i ddechrau’r gwaith, byddwn yn edrych ymlaen at drefnu ymweliadau safle yn ystod y gwaith adeiladu, er mwyn iddynt allu gweld sut mae eu hysgol newydd yn datblygu.

“Byddwn yn parhau i ddarparu cyflogaeth a hyfforddiant i bobl leol, gan ddiogelu swyddi presennol drwy ein cadwyn gyflenwi leol, a sicrhau bod y manteision o’r buddsoddiad hwn yn cael eu gwasgaru mor eang ag sy’n bosibl.”

Golau gwyrdd ar gyfer adeilad newydd i Ysgol Carreg Emlyn

20180326_152838

Mae cynlluniau cyffrous i adeiladu ysgol gynradd newydd sbon yng Nghlocaenog wedi cymryd cam sylweddol ymlaen – gyda Chyngor Sir Ddinbych bellach yn berchnogion balch y tir sydd ei angen ar gyfer y datblygiad.

Ar hyn o bryd mae’r ysgol wedi’i lleoli ar ddau safle: yng Nghlocaenog a Chyffylliog. Nawr mae’r gwerthiant wedi’i lofnodi a’i selio, mae’n golygu y gall gwaith adeiladu ar adeiladu’r ysgol newydd ar safle Clocaenog ddechrau dros yr wythnosau nesaf.

Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru trwy ei Raglen Ysgolion a Rhaglen Gyfalaf Addysg yr 21ain Ganrif. Wynne Construction yw’r prif gontractwyr a benodwyd i wneud y gwaith.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Addysg, Plant a Phobl Ifanc a’r Iaith Gymraeg: “Mae hwn yn newyddion ardderchog i ddisgyblion yng Ngharreg Emlyn ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn byw yng Nghlocaenog, Cyffylliog a’r ardaloedd cyfagos.

“Rydyn ni’n cydnabod bod y newyddion wedi bod yn dod yn amser hir yn cyrraedd ond rydym yn cyflawni ein haddewid i fwrw ymlaen â’r cynlluniau uchelgeisiol hyn. Mae’r buddsoddiad gan Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru yn adlewyrchu’r ymrwymiad i wella cyfleusterau i’n plant a’n pobl ifanc a’n cenedlaethau o blant yn fuan yn elwa ar gyfleusterau addysgol o’r radd flaenaf sy’n addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain. Mae hwn hefyd yn fuddsoddiad sylweddol arall mewn addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir.

“Mae hwn yn ddiwrnod pwysig i Ysgol Carreg Emlyn ac rydym wrth ein bodd yn rhannu’r newyddion gyda’r ysgol a’r gymuned ehangach”.

Diweddariad: Ysgol newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn

Fel rhan o’r cam dylunio technegol ar gyfer adeilad newydd Ysgol Carreg Emlyn, rhoddwyd cyfle i staff, disgyblion a rhieni’r ysgol weld y cynlluniau ar gyfer adeiladu ysgol newydd a mannau chwarae allanol y bwriedir eu hadeiladu yn Clocaenog.

Mae staff a chynrychiolwyr yr ysgol wedi bod yn gweithio gyda’r tîm prosiect i ddatblygu’r dyluniadau cychwynnol ymhellach, gan ganolbwyntio ar gynlluniau mewnol ac allanol yr adeilad.

Bydd y cynlluniau terfynol yn cael eu cwblhau yn ystod yr wythnosau nesaf, gyda’r disgwyl i’r gwaith ddechrau ar safle Clocaenog y gwanwyn hwn.

Wynne Construction yw’r prif gontractwr ar gyfer y datblygiad ysgol newydd. Ariennir y prosiect ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, trwy ei Rhaglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg 21ain Ganrif.

Ysgol Carreg Emlyn – cynlluniau ar gyfer yr ysgol newydd gam yn nes

Ysgol Carreg Emlyn

Mae dyluniadau manwl ar gyfer yr ysgol newydd sbon yng Nghlocaenog yn cael eu llunio ar hyn o bryd.

Mae Cabinet Cyngor Sir Ddinbych eisoes wedi cymeradwyo codi adeilad ysgol newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn. Mae’r ysgol ar hyn o bryd yn gweithredu ar ddau safle; yng Nghlocaenog a Chyffylliog.

Mae staff a chynrychiolwyr yr ysgol wedi bod yn gweithio gyda’r tîm prosiect i ddatblygu’r dyluniadau cychwynnol ymhellach, gan ganolbwyntio ar ddyluniadau mewnol yr adeilad.

Bydd y dyluniadau terfynol yn cael eu cymeradwyo yn ystod yr wythnosau nesaf, gyda’r gwaith adeiladu yn dechrau yn y gwanwyn.

Wynne Construction yw’r prif gontractwr i ddatblygu’r ysgol a’r cyfleusterau newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn yng Nghlocaenog. Mae’r prosiect wedi ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy’r Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.

Meddai’r Cyng. Huw Hilditch-Roberts, Aelod Cabinet Arweiniol Addysg, Plant a Phobl Ifanc a’r Gymraeg: “Mae hon yn garreg filltir arwyddocaol ar gyfer adeilad newydd Ysgol Carreg Emlyn ac rwyf yn falch o glywed bod y gwaith cynllunio’n mynd rhagddo’n dda.

“Mae’r Cyngor a Llywodraeth Cymru yn parhau i fuddsoddi i gael amgylcheddau dysgu o’r radd flaenaf i blant a phobl ifanc Sir Ddinbych. Mae llawer iawn o fuddsoddi wedi bod drwy’r rhaglen gyfalaf a bydd hynny’n caniatáu i’n plant ni gael gwell amgylchedd i ddysgu. Mae datblygiad Carreg Emlyn yn un o gyfres o adeiladau newydd arfaethedig yn Sir Ddinbych, ac rwyf yn siŵr y bydd cymunedau Clocaenog a Chyffylliog a’r fro wrth eu bodd gyda’r adeilad newydd. Rydym ni’n edrych ymlaen at gyfnod prysur iawn wrth i’r cynlluniau gael eu rhoi ar waith i godi adeilad ysgol newydd y gallwn ni i gyd ymfalchïo ynddo.”

Rhagwelir y bydd yr adeilad newydd wedi ei gwblhau erbyn gwanwyn 2019.