Estyniad Ysgol Penmorfa

Mae gwaith yn mynd rhagddo’n dda ar yr estyniad i’r cyfleuster gofal plant yn Ysgol Penmorfa ym Mhrestatyn. Mae’r prosiect wedi’i ariannu gan Grant Cyfalaf Dechrau’n Deg Llywodraeth Cymru.

Yn dilyn penodiad llwyddiannus y contractwr adeiladu TG Williams, dechreuodd y gwaith ar yr estyniad ym mis Medi 2022 a bydd y cyfleuster yn cael ei gwblhau yng ngwanwyn 2023. Bydd yr estyniad yn cynyddu capasiti’r ddarpariaeth gofal plant gan ganiatáu i fwy o deuluoedd lleol gael mynediad i’r cynllun gofal plant a ariennir gan Dechrau’n Deg ym Mhrestatyn.

Ymwelodd y Cyng Gill German Dirprwy Arweinydd ac Aelod Arweiniol dros Addysg, Plant a Theuluoedd â Safle Ysgol Penmorfa i edrych ar y cynnydd a wnaed hyd yma.

Dywedodd y Cynghorydd Gill German: “Mae ein darpariaeth Dechrau’n Deg a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn Sir Ddinbych mor bwysig i gefnogi ein teuluoedd ac i roi’r dechrau mewn bywyd y maent yn ei haeddu i’n plant. Bydd yr estyniad hwn yn Ysgol Penmorfa yn cynyddu’r capasiti ar gyfer lleoedd gofal plant Dechrau’n Deg yn yr ardal i ymestyn ein cynnig presennol. Mae hyn yn newyddion gwych i’r gymuned a bydd yn rhoi cyfle i fwy o blant fynychu addysg blynyddoedd cynnar o safon, a thrwy hynny eu paratoi’n well ar gyfer eu haddysg gynradd yn y dyfodol a thu hwnt. Mae’r adeilad yn mynd rhagddo’n dda iawn a bydd yn cynnwys cyfleusterau o ansawdd uchel er budd y plant a fydd yn mynychu. Rwy’n falch iawn o weld hyn yn digwydd ac yn edrych ymlaen at weld sut y bydd y gwaith yn mynd rhagddo.”

Mae’r llun isod yn dangos y Cynghorydd Gill German a’r Dirprwy Bennaeth Mr Phil Nolan

Diwrnod o ddathliadau yn Ysgol Bodnant

Roedd dathliad yn Ysgol Gymunedol Bodnant ym Mhrestatyn yn ddiweddar pan agorwyd yr estyniad newydd yn swyddogol.

Y Cynghorydd Davies, Cadeirydd Sir Ddinbych a Gwyn Bartley Cadeirydd y Llywodraethwyr yn Ysgol Gymunedol Bodnant, Prestatyn a agorodd yr estyniad newydd gwerth £3.5miliwn a phrosiect adnewyddu yn swyddogol, a bydd yr estyniad yn galluogi’r babanod ymuno â’r disgyblion iau ar yr un safle.

Mae gan yr estyniad 7 ystafell ddosbarth, neuadd, ystafell gymunedol a derbynfa a swyddfeydd newydd. Hefyd mae yna faes parcio newydd i staff ac ymwelwyr gyda mynediad o Ffordd Parc Bodnant. Fel rhan o’r prosiect cafodd yr adeilad presennol ei ailwampio hefyd.

Mae’r prosiect wedi ei ariannu’n gyfartal gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o Raglen Ysgolion y 21ain Ganrif ac Addysg.

Dywedodd Helen Vernon, Pennaeth Bodnant: “Mae’r plant yn ffodus iawn o gael adeilad pwrpasol sydd wedi ei ddylunio i gymhwyso llawer iawn o weithgareddau. Roedd y plant hefyd yn ffodus o gael tîm o athrawon ymroddgar, pob un yn dangos yn eu ffordd eu hunain enghreifftiau o garedigrwydd, gofal a bod yn feddylgar lle byddant yn meithrin ac yn addysgu.”

“Rwy’n ddiolchgar am y cyllid gan Raglen Ysgolion y 21ain ganrif Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, a’r mewnbwn gwerthfawr gan ein hawdurdod lleol i’r prosiect arbennig hwn, a fydd yn ein galluogi i gyflawni ein breuddwydion”.

Diwedd cyfnod i fabanod Ysgol Gymunedol Bodnant

Roedd Dydd Mercher, 20 Gorffennaf yn ddiwedd cyfnod i ddisgyblion babanod Ysgol Gymunedol Bodnant ar Ffordd Marine, Prestatyn. Mae’r gwaith o gwblhau estyniad gwerth £3.4 miliwn yn galluogi’r plant babanod i ymuno â disgyblion cynradd ar yr un safle o fis Medi ymlaen.

Yn unol â thraddodiad, mi gofnodwyd y diwrnod gyda disgyblion, staff a rhieni yn cerdded o’r safle ar Ffordd Marine, I lawr y Stryd Fawr tua’r adeilad newydd ar Ffordd Llys Nant.

Mae gan yr estyniad 7 ddosbarth newydd, Neuadd, ystafell gymunedol, derbynfa newydd a swyddfeydd.  Mae maes parcio newydd wedi cael ei greu ar gyfer staff ac ymwelwyr. Mae’r holl brosiect wedi cael ei ariannu ar y cyd rhwng Cyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, fel rhan o’r Rhaglen Ysgolion ac Addysg 21ain Ganrif.

Ysgol Gymunedol Bodnant

Mae’r cyffyrddiadau olaf yn cael eu rhoi i’r prosiect £3.4m i ymestyn ac adnewyddu Ysgol Gymunedol Bodnant ym Mhrestatyn. Bydd yr adran babanod sydd ar hyn o bryd ar Marine Road yn symud i mewn dros yr wythnosau nesaf a bydd yn barod ar gyfer disgyblion ar ôl gwyliau’r haf. Cliciwch ar y fideo isod i weld sut mae’r adeilad wedi datblygu . Mae’r prosiect yn cael ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru trwy ei rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif.

Ysgolion 21ain Ganrif yn rhoi hwn i’r economi leol

Wrth i Sir Ddinbych symud ymlaen â’i Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, mae busnesau lleol yn croesawu’r hwb y mae’r buddsoddiad hwn yn ei olygu iddynt. Gyda’r gwaith adeiladu yn Ysgol Newydd y Rhyl ac Ysgol Gymunedol Bodnant i fod i ddod i ben ym mis Mawrth a Mehefin 2016 ac mae’r gwaith wedi dechrau yn Ysgol Glan Clwyd, mae’r buddsoddiad hwn o bron i £44m yn cael effaith ar ffyniant cwmnïau lleol.

Yn rhan o’r contractau gyda’r cwmnïau adeiladu, mae Sir Ddinbych yn ceisio gwneud y mwyaf o sut mae’r gwaith yn cael ei brynu i sicrhau bod isgontractwyr lleol yn elwa o’r buddsoddiad hwn mewn ysgolion. Mae Willmott Dixon, sy’n rheoli prosiectau Ysgol Newydd y Rhyl a nawr Ysgol Glan Clwyd, wedi dangos ymrwymiad cryf i roi hwb i’r economi leol.

Ar gyfer prosiect Ysgol Newydd y Rhyl, fe wnaethant weithio gyda chwmni ffensio lleol PW Dalimore, sydd wedi’u lleoli ym Mhrestatyn, er mwyn sicrhau eu bod yn cael y gwaith ar gyfer ar gyfer y ffensys allanol o amgylch y safle am bris cystadleuol.  Mae Willmott Dixon yn hapus iawn gyda’r gwaith sydd wedi cael ei wneud ac ar ôl derbyn dyfynbris cystadleuol, mae’r cwmni wedi cael eu dewis i ymgymryd â gwaith tebyg yn Llanelwy.

Mae angen JavaScript ar y sioe sleidiau hon.

Mae’r prosiectau hefyd wedi bod yn gyfle unigryw i bobl fusnes lleol ddychwelyd i’r ysgol.  Mae cyn ddisgybl o Ysgol Uwchradd y Rhyl, Simon Adams wedi bod yn gweithio ar brosiect Ysgol Newydd y Rhyl. Mae Simon yn Gyfarwyddwr Evadx, a nhw ddarparodd y gwaith dur ar gyfer yr ysgol a bu’n chwarae rhan amlwg yn ystod cyfnod cynnar yr adeilad newydd.

Mae Evadx hefyd wedi cael eu cyflogi i gynhyrchu’r gwaith dur ar gyfer prosiect Ysgol Glan Clwyd. Cynigiodd Evadx gyfle unigryw i ddisgyblion blwyddyn 12 a 13 fynd draw i safle Evadx ym Mae Cinmel i weld y llinell gynhyrchu gyfan ar gyfer ffrâm yr adeilad newydd. Yn yr un modd mae’r gwaith ar y sylfaeni yn Ysgol Glan Clwyd sy’n cael ei wneud gan Thomas Plant o Dreffynnon wedi golygu bod Lowri Thomas, cyn ddisgybl o Ysgol Glan Clwyd wedi dychwelyd hefyd.

Hyd yma ar brosiect Ysgol Newydd y Rhyl, mae bron i 71% o’r gwariant gydag isgontractwyr wedi bod i gwmnïau o fewn 30 milltir o’r Rhyl, a bydd llawer o’r perthnasau a ddatblygwyd gyda’r gadwyn gyflenwi leol yn parhau i brosiect Ysgol Glan Clwyd.  Meddai Brian Hanlon, Rheolwr Adeiladu o Willmott Dixon ar gyfer prosiect Ysgol Glan Clwyd: “Mae defnyddio’r gadwyn gyflenwi leol i roi hwb i’r economi leol a chynnal swyddi yn rhan annatod o ddull Willmott Dixon o weithio, rydym wedi ymrwymo i ymgysylltu â’r gadwyn gyflenwi leol a chynnig hyfforddiant a phrentisiaethau lleol er mwyn darparu gwaddol parhaol ar gyfer yr ardal leol”.

Cwmni o’r enw Reads Construction, sydd wedi’u lleoli ym Mrymbo ger Wrecsam sydd yn ymgymryd â’r gwaith yn Ysgol Gymunedol Bodnant. Maent wedi dangos ymrwymiad i wariant lleol hyd yn hyn, ac mae 78.5% o’r gwariant gydag isgontractwyr wedi bod i gwmnïau o fewn 40 milltir o Brestatyn, gydag isgontractwyr megis G.J Teeson Ltd, Bagillt Brick a Pro Scaff-Contractors Ltd gweithio ar y safle. Mae Reads Construction hefyd wedi darparu 33 wythnos o leoliad gwaith yn eu cwmni eu hunain ac wedi darparu 54 wythnos o leoliad gwaith o fewn y gadwyn gyflenwi isgontractwyr.

Dywedodd Hugh Evans Arweinydd y Cyngor ac Arweinydd Economi: “Rwyf wrth fy modd gyda’r buddsoddiad yn ein hysgolion a’r hwb y mae’n ei olygu i’r economi leol. Mae’r awdurdod wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau modern, cyfoes i’n plant a’n pobl ifanc a fydd yn eu tro, yn eu helpu i wireddu eu llawn botensial. Gyda’r cynigion i adeiladu ysgol newydd yn Rhuthun, mae’n bwysig parhau i weithio gyda chontractwyr lleol i barhau i gyfrannu at yr economi leol.”

Ysgol Gymunedol Bodnant

Ar 4ydd o Fawrth, 2016 bu cynrychiolwyr yr ysgol a’r gymuned ar daith o amgylch estyniad newydd Ysgol Gymunedol Bodnant i weld y cynnydd a oedd yn synnu gan yr hyn a welsant.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae’r sgaffaldau o amgylch yr adeilad wedi bod yn dod i lawr gan ddatgelu yr estyniad newydd. Mae gwaith yn parhau ar fewnosod cyfarpar a gorffeniadau yn fewnol.

Gall delweddau o’r ymweliad i’w gweld isod:

Bydd cwblhau’r adeiladu ac adnewyddu yn caniatáu i blant y Cyfnod Sylfaen i symud i’r safle oddi ar eu safle presennol ar Ffordd y Môr. Bydd yr estyniad yn cynnwys 7 ystafell ddosbarth, neuadd, ystafell gymunedol a derbyn a swyddfeydd newydd. Bydd hefyd maes parcio ar gyfer  staff ac ymwelwyr newydd gyda mynediad o Ffordd Parc Bodnant.

Meddai Pennaeth Ysgol Gymunedol Bodnant, Helen Vernon, “Mae’r prosiect yn cymryd siâp ac mae pawb yn gyffrous am symud i mewn i’r adeilad newydd ym mis Medi. Gyda’r cyfnod sylfaen yn symud o safle Ffordd y Môr rydym yn edrych ymlaen at gael phawb at ei gilydd.”

Mae’r estyniad yn cael ei throsglwyddo i’r ysgol ym mis Mehefin yn barod ar gyfer staff a disgyblion i’w defnyddio o Medi 2016.

Ysgol Gymunedol Bodnant

Ar 16eg o Hydref, 2015 cynhaliwyd seremoni lofnodi colofn yn Ysgol Gymunedol Bodnant i ddynodi camau olaf y gwaith codi dur strwythurol. Roedd yr  ymwelwyr â’r safle ar gyfer y digwyddiad hwn yn cynnwys Cadeirydd Cyngor Sir Ddinbych, y Cynghorydd Gwyneth Kensler, Ann Jones AC, James Davies AS, Dirprwy Faer Cyngor Tref Prestatyn y Cynghorydd Bob Murray ynghyd ag aelodau o’r Corff Llywodraethol ar gyfer yr ysgol. Ar gyfer y Llywodraethwyr, hwn oedd y cyfle cyntaf i archwilio’r gwaith adeiladu cyffrous a fydd yn trawsnewid yr ysgol. Roedd y digwyddiad yn cynnwys taith o amgylch y safle adeiladu a chyflwyno capsiwl amser. Yn ddiweddarach yn y prosiect, bydd y capsiwl amser (a ddarperir gan Read Construction) yn cael ei gladdu ar y safle ar ôl i ddisgyblion yr Ysgol ei lenwi gyda eitemau sy’n adrodd hanes yr ysgol, yr ardal leol a bywyd yn 2015. Bydd y capsiwl yn parhau wedi ei gladdu am oes weithredol yr adeilad, a bydd ei ddatgladdu yn rhoi blas o fywyd fel yr oedd yn 2015 i ddisgyblion yfory.

Mae delweddau o’r seremoni arwyddo colofn i’w gweld isod:

Ar ddydd Llun 16eg o Dachwedd cymerodd y Gweinidog Addysg,  Huw Lewis AC y cyfle i ymweld â’r safle adeiladu yn ystod ei ymweliad ag Ysgol Gymunedol Bodnant i weld eu rhaglen cynhwysiant. Trefnwyd yr ymweliad gan Ann Jones AC.

Gweler y llun isod y Gweinidog yn ychwanegu ei enw at y golofn:

H Lewis Bodnant

Newidiadau’r haf yn cyrraedd y nod ym Modnant

Mae gwaith adnewyddu dros yr haf yn Ysgol Gymunedol Bodnant, Prestatyn wedi cael sêl bendith gan yr ysgol.  Yr wythnos diwethaf, cafodd cynrychiolwyr yr ysgol daith o amgylch adeilad presennol yr adran iau a’r estyniad newydd sydd wedi’i adeiladu yn rhannol ac roeddent wedi eu plesio gyda’r hyn a welsant.

Mae’r prosiect estyniad ac adnewyddu £3.4m yn cael ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru trwy ei Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ac Addysg.

Gwnaed cyfres o newidiadau i adeilad presennol yr adran iau dros wyliau’r haf- Gweler lluniau isod.  Mae’r rhain wedi eu cynnal fel rhan o’r prosiect estyniad ac adnewyddu a fydd yn caniatáu i’r babanod symud i’r safle o Marine Road.

class class2

corridor

Mae gwneud gwaith adeiladu ar safle ysgol bob amser yn her, felly roedd rhaid i’r cam hwn o’r prosiect gael ei gynllunio i wneud y defnydd mwyaf o’r gwyliau ysgol.  Rhan allweddol o’r gwaith oedd ailgynllunio’r maes parcio presennol i wella diogelwch a chreu mwy o lefydd parcio ar gyfer rhieni.  Roedd gweddill y newidiadau yn canolbwyntio ar wella cylchrediad o amgylch yr ysgol, gwella rhai ystafelloedd a gosod system larwm tân newydd.

Dywedodd Cadeirydd Llywodraethwyr Bodnant, Gwyn Bartley, “Mae’n dda gweld y cynnydd ardderchog a wnaed gyda’r estyniad.”

Dywedodd y Pennaeth, Helen Vernon, “Roedd yn wych gweld faint o waith sydd wedi ei wneud yn adeilad yr adran iau a gwnaeth y daith o amgylch yr estyniad newydd roi cyfle i ni weld sut mae’r ystafelloedd yn dod at ei gilydd.”

Mae ffocws y prosiect yn awr yn dychwelyd unwaith eto at adeiladu’r estyniad newydd ar gyfer y babanod.  Pan fydd wedi’i gwblhau, bydd yr estyniad yn cynnwys 7 ystafell ddosbarth, neuadd, ystafell gymunedol a derbynfa a swyddfeydd newydd.  Bydd maes parcio newydd i staff ac ymwelwyr gyda mynediad o Ffordd Parc Bodnant.  Mae disgwyl y bydd y prosiect wedi ei orffen erbyn mis Medi 2016.

Haf prysur ar gyfer y Prosiect Bodnant tu mewn a’r tu allan

Wrth i ni gyrraedd y pwynt hanner ffordd o wyliau’r haf, gwaith ar y prosiect i ymestyn adeilad Cyfnod Allweddol 2 Bodnant yn parhau i wneud cynnydd ardderchog.

Dechreuodd y gwaith ar yr estyniad newydd ym mis Chwefror eleni ac mae’n parhau i wneud cynnydd ar amser.  Mae’r waliau yn dechrau cymryd siâp sy’n ei gwneud yn bosibl i gael blas ar sut y bydd yr ystafelloedd a choridorau gorffenedig yn edrych; mae’n dechrau edrych yn llawer mwy fel adeilad.

Mae gwneud gwaith adeiladu ar safle ysgol fyw bob amser yn gofyn am gynllunio gofalus er mwyn sicrhau bod yr ysgol yn gallu parhau heb ymyrraeth.  Mae hyn wedi bod yn gymharol syml gydag estyniad newydd wrth iddo gael ei gau yn gyfan gwbl i ffwrdd. Hyd yn hyn, mae’r prosiect wedi gorfod gwneud y gorau o hanner tymor a gwyliau’r Pasg i adnewyddu’r adeilad presennol.  Fodd bynnag, mae’r gwyliau’r haf wedi caniatáu i’r gwaith canlynol ddigwydd tra bod yr adeilad yn wag i darfu lleiaf posibl ar yr ysgol:

  • Ffurfio coridor canolog newydd i gysylltu’r adeilad presennol a’r estyniad newydd. Bydd hyn hefyd yn gwella cylchrediad a llif;
  • Symud y wal rhannu rhwng yr ystafell TGCh ac ystafell ADY i wneud y ddwy ystafell debyg o ran maint. Bydd hyn yn caniatáu iddynt gael eu defnyddio fel ystafelloedd dosbarth blwyddyn chwech ym mis Medi;
  • Newid y llyfrgell bresennol i fod yn ystafell y staff. Mae hyn yn fwy na’r ystafell staff presennol a bydd angen pan fydd y staff y Cyfnod Sylfaen yn symud i’r Cyfnod Allweddol 2 safle;
  • Ail-ffurfweddu y maes parcio staff presennol i wneud y gorau o nifer y mannau parcio a chynyddu diogelwch y disgyblion. Bydd yr ardal yn cael ei ddefnyddio fel parth gollwng a chodi i fyny i rieni pan fydd y maes parcio staff ac ymwelwyr newydd yn barod i’w ddefnyddio ar ddiwedd y prosiect; ac
  • Gwaith trydanol amrywiol, megis gosod allan y gwifrau ar gyfer y system canfod tân a fydd yn gwasanaethu’r ysgol estynedig.

Pan fydd y disgyblion a’r staff yn dychwelyd i’r ysgol ym mis Medi, byddant yn sylwi ar wahaniaeth mawr, y tu mewn a’r tu allan.  Bydd yr adeilad presennol yn cael ei roi yn ôl i’r ysgol a bydd y ffocws y prosiect unwaith eto symud i’r estyniad.  Bydd dechrau’r flwyddyn ysgol newydd yn gweld waliau’r estyniad gwblhau i ganiatáu gwaith ar y to i ddechrau ym mis Hydref.

Mae angen JavaScript ar y sioe sleidiau hon.

Diweddariad Ysgol Gymunedol Bodnant

Yn dilyn yn agos ymlaen o fy ymweliad â’r safle newydd Ysgol y Rhyl, cefais y cyfle i ymweld â safle adeiladu ysgol arall yng ngogledd y sir.

Y tro hwn fe es i Brestatyn i edrych o gwmpas Ysgol Gymunedol Bodnant; prosiect arall a ariannwyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’r 21ain Ysgolion yr Unfed Ganrif a Rhaglen Addysg.

Dechreuodd fy ymweliad gyda chyfarfod gyda’r pennaeth a’r rheolwr safle i drafod yr amserlen brysur o waith a gynlluniwyd i adnewyddu rhan o’r adeilad Cyfnod Allweddol 2 presennol.  Yna, bu i ddylunydd y prosiect fy nangos o amgylch y safle adeiladu ac yn olaf eistedd mewn cyfarfod cynnydd gyda Read Construction, y prif gontractwr.

Gallwch weld bod Read yn gwneud cynnydd da â’r y gwaith adeiladu. Mae’r gwaith cloddio ac y sylfeini wedi’u cwblhau yng ynghyd â’r draeniau ar pibellau mewnol a waliau’r isadeiledd. Mae’r ffocws presennol ar baratoi ar gyfer arllwys y lloriau concrid ac adeiladu waliau bloc ar gyfer yr estyniad newydd, a ddylai gael eu gorffen yn yr wythnosau nesaf.

Mae Read, y rheolwr contractau, yn gweithio’n agos gydag aelodau o staff yr ysgol i wneud yn siŵr eu bod yn gallu cyflawni cymaint o waith yn yr adeilad presennol ag y bo modd yn ystod gwyliau’r haf i leihau aflonyddwch i’r disgyblion.

Yn ystod gwyliau’r haf, bydd llawer o’r gwaith swnllyd yn cael ei wneud sy’n golygu pan fo disgyblion yn mynd yn ôl ym mis Medi ni ddylen nhw orfod dioddef lefel uchel o sŵn.

Roedd Helen Vernon, y pennaeth, yn gadarnhaol iawn ynghylch y prosiect adeiladu ac yn arbennig am y neuadd newydd ac ystafell gymunedol. ‘Byddwn yn croesawu yn y gymuned ehangach, byddwn yn ysgol sy’n rhannu a’u chymuned’ meddai.

Gallwch weld yn glir ble mae’r ystafelloedd a’r neuadd yn mynd i fod yn yr estyniad ac eu maint. Mae’r prosiect ar y trywydd iawn i gael ei orffen ar amser, diolch i dîm y prosiect, Read Construction ac yr ysgol yn cydweithio yn effeithiol i sicrhau bod y prosiect yn rhedeg yn esmwyth.

Josh Blench, Prentis Modern, Adran Gefnogi Cwsmeriaid ac Addysg