Gwaith yn cychwyn ar Ganolfan Iaith Gymraeg Sir Ddinbych

Yn dilyn penodiad llwyddiannus y contractwr adeiladu TG Williams, mae’r gwaith bellach wedi cychwyn ar safle’r ganolfan Gymraeg newydd a fydd yn cael ei lleoli o fewn yr hen adeilad bloc gwyddoniaeth ar safle Ysgol Glan Clwyd. Mae’r cynllun wedi’i ariannu gan grant cyfalaf addysg cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru a chyllid cyfalaf ar gyfer darpariaeth y blynyddoedd cynnar.

Bydd gwaith adnewyddu helaeth yn cael ei wneud i drawsnewid yr hen floc gwyddoniaeth i ganolfan a fydd yn darparu darpariaeth Gymraeg ar gyfer pob oedran gan gynnwys disgyblion cyn-ysgol, cymorth i Hwyrddyfodiaid i addysg cyfrwng Cymraeg yn CA2 a 3, cyfleuster ar gyfer datblygu adnoddau iaith Gymraeg a sylfaen bosibl ar gyfer partneriaid darparu’r Gymraeg. Yn ogystal, bydd yr adeilad yn darparu lleoliad ar gyfer darparu cyrsiau sabothol gan Brifysgol Bangor a fydd yn hybu sgiliau iaith athrawon.

Meddai’r Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, aelod arweiniol dros Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd, “Bydd y ganolfan Gymraeg hon yn gaffaeliad mawr i’r awdurdod a bydd yn safle allweddol ar gyfer cefnogi’r gwaith o gyflwyno’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Sir Ddinbych 2017 – 2020. Mae’r cynllun hwn yn nodi gweledigaeth ac ymrwymiad tymor hir i weld pob plentyn a pherson ifanc yn Sir Ddinbych yn gadael addysg amser llawn yn gymwys ac yn hyderus yn y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd y Ganolfan hefyd yn adnodd hanfodol i helpu i gyflawni nod Llywodraeth Cymru o gynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg i 1 miliwn erbyn 2050. ”

Dylid cwblhau’r gwaith ar y Ganolfan a pharcio cysylltiedig yng ngwanwyn 2020.

Y Prif Weinidog yn agoriad swyddogol Ysgol Glan Clwyd

Mae carreg filltir arbennig wedi’i chyrraedd yn hanes Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy wrth i adeilad newydd sbon yr ysgol gael ei agor yn swyddogol gan y Prif Weinidog Carwyn Jones.

Ymwelodd y Prif Weinidog â’r safle heddiw (dydd Iau) i weld canlyniadau’r prosiect gwerth £16.7 miliwn a ariannwyd ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy’r Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.

Agorwyd y cymal cyntaf, sef adeilad newydd sbon i ddisgyblion ym mis Ionawr 2017 ac fe gwblhawyd y gwaith i ailwampio hen adeiladau’r ysgol ar ddiwedd 2017.

Dyweddodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones AC: “Mae’n braf cael dod i Ysgol Glan Clwyd i agor y cyfleusterau newydd yma yn swyddogol.  Bydd yr adnoddau newydd ardderchog hyn yn gwneud gwahaniaeth go iawn i staff a disgyblion.  Rwy’n falch o weld yr effaith bositif y mae ein Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif yn ei chael ar gymunedau ledled Cymru ac mae’n dangos pa mor bwysig yw buddsoddi yn ein seilwaith addysg.  Wrth gwrs bydd hyn yn parhau ac mae £2.3 biliwn eisoes wedi’i gyhoeddi ar gyfer cam nesaf y rhaglen.

 

“Dymunaf bob llwyddiant i ddisgyblion a staff Ysgol Glan Clwyd yn eu cyfleusterau rhagorol newydd.”

 

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch Roberts, yr Aelod Cabinet Arweiniol dros Blant a Phobl Ifanc, Addysg a’r Gymraeg: “Mae Ysgol Glan Clwyd yn ysgol hanesyddol gan mai hon oedd yr ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg gyntaf yng Nghymru gyfan a thros y blynyddoedd mae wedi mynd o nerth i nerth. Mae wedi bod mor llwyddiannus nes bod lefel y galw wedi mynd yn uwch na’r lle a oedd ar gael yn yr hen ysgol ac roedd gwir angen mwy o le i ymdopi â’r galw.

“Mae Sir Ddinbych wedi ymrwymo’n gadarn i’w flaenoriaethau corfforaethol i ddarparu’r dechrau gorau i blant a phobl ifanc ac mae’r disgyblion presennol yn derbyn eu haddysg mewn amgylchedd modern sy’n addas i’r diben ac i’r 21ain Ganrif a bydd miloedd o blant o ogledd Sir Ddinbych a chymunedau cyfagos yn elwa o addysg ar y safle ardderchog hwn am genedlaethau i ddod.

“Mae ymestyn ac ailwampio Ysgol Glan Clwyd yn un o’n prosiectau blaenllaw ac rydym yn hynod o falch o’r ffaith y bydd plant yn ein cymunedau yn elwa o gyfleusterau mor wych yn y dyfodol”.

Dywedodd y Pennaeth Bethan Cartwright: “Mae hwn yn achlysur mawreddog i ni yma yn Ysgol Glan Clwyd ac rydym wrth ein boddau â’r canlyniadau.

“Mae’r estyniad newydd wedi darparu mwy o le addysgu yr oedd gwir ei angen ac mae yna ymdeimlad modern yn ein hamgylchedd dysgu newydd.  Mae wedi bod yn wych gweld y datblygiad hwn yn tyfu o sylfeini i mewn i’r cyfleuster gwych hwn a fydd yn sicr yn cyfoethogi profiadau ein dysgwyr.

“Mae ymateb y disgyblion wedi bod yn anhygoel”.

Ysgol Glan Clwyd – Diweddariad

Mae’r cyffyrddiadau olaf yn cael eu gwneud  cyn trosglwyddo’r cam nesaf o’r gwaith adnewyddu Ysgol Glan Clwyd mewn pryd ar gyfer dechrau’r tymor ysgol newydd.

Dyma luniau o ymweliad safle diweddar.

Mae’r gwaith o adnewyddu bloc Fictoraidd bellach yn agos at ei gwblhau. Bydd cam olaf y prosiect yn cynnwys cwblhau’r tirlunio, cyfleusterau bws a meysydd parcio ynghyd â chyfleusterau hamdden a bydd y rhain yn cael eu cwblhau dros y misoedd nesaf cyn cwblhau’r prosiect yng nghanol mis Tachwedd.

Ariennir y prosiect gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o Raglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif

Digwyddiad Dymchwel Ysgol Glan Clwyd

Yn y digwyddiad dymchwel diweddar yn Ysgol Glan Clwyd, gwnaethom wahodd ein haelod mwyaf newydd o’r tîm, Kieran, i’r digwyddiad. Dyma sut hwyl gafodd o!!!

Fel aelod mwyaf newydd y tîm, cefais gyfle i fynychu digwyddiad dymchwel a thaith yn Ysgol Glan Clwyd fel rhan o waith ailwampio ar raddfa fawr. Pwrpas yr ymweliad hwn oedd gweld sut mae gwahanol rannau o’r tîm Cymorth Addysg yn gweithredu.

Mae’r prosiect wedi ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o Raglen Ysgolion y 21ain Ganrif ac Addysg.

Roedd nifer o bobl yn bresennol yn y digwyddiad, gan gynnwys staff a disgyblion Ysgol Glan Clwyd, Swyddogion Cyngor Sir Ddinbych, Aelodau etholedig, Aelodau’r Cyngor Dinas, yr AS Chris Ruane a rheolwr Adeiladu Willmott Dixon, Brian Hanlon. Cawsom ein tywys o amgylch yr ysgol i weld cam olaf y dymchwel a oedd yn digwydd, a chawsom weld y peiriannau a ddefnyddir i dorri’r adeilad i lawr yn gyflym a chywir.

 

 

Yna es am daith o amgylch cam olaf y gwaith ailwampio sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd. Wrth i chi gerdded o amgylch cam olaf y gwaith ailwampio, gallwch weld y tu mewn yn dechrau dod i drefn yn enwedig i fyny’r grisiau lle roedd contractwyr yng nghamau olaf y gwaith ailwampio, gan fod carpedi yn barod i gael eu gosod ac roedd gridiau’r nenfwd yn cael eu rhoi yn eu lle. Yn ystod y daith, dangoswyd i ni hefyd beth yw’r coridor hiraf yng Ngogledd Cymru o bosibl, yn ymestyn bron hyd cyfan yr ysgol, sef tua 100 metr!!!!! Roedd pennaeth Ysgol Glan Clwyd gyda ni ar y daith, a olygodd ein bod yn cael cipolwg gwell o’r gosodiad lle byddai desgiau a chadeiriau yn cael eu rhoi pan fydd y gwaith ailwampio wedi’i gwblhau.

Mae’r prif gontractwr, Wilmott Dixon, yn gweithio’n agos gyda’r gymuned leol i sicrhau bod y prosiect yn rhedeg yn esmwyth gan achosi cyn lleied o amhariad ag sy’n bosibl. Bu nifer fawr o isgontractwyr lleol yn ymwneud â’r prosiect hwn, sy’n helpu i roi hwb i’r economi leol. Bu cyfleoedd i ddisgyblion wneud profiad gwaith ar y prosiect hefyd, ac mae hyn wedi arwain at gyfleoedd am swyddi, fel prentisiaethau.

Gwnes fwynhau’r digwyddiad yn fawr. Roedd y trosglwyddo o’r hen adeilad i’r estyniad newydd tra’r oeddem ar y daith yn ddi-dor. Bydd gan y disgyblion gyfleuster gwych pan fydd gwaith wedi’i gwblhau a bydd yr ysgol yn ailagor ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd ym mis Medi. Roedd y profiad yn ddefnyddiol iawn i ganiatáu i mi weld beth mae’r tîm Moderneiddio addysg yn ei wneud, a sut mae’r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ac Addysg yn cyfrannu at sicrhau bod adeiladau ysgolion yn addas ar gyfer addysg yn y 21ain Ganrif.

 

Kieran Smith, Prentis Modern, Addysg a Gwasanaethau Plant

Diweddariad Prosiect: Ysgol Glan Clwyd

Mae cam diweddaraf o’r gwaith adnewyddu yn Ysgol Glan Clwyd wedi ei drosglwyddo yn ôl i’r ysgol yr wythnos hon (28 Mehefin, 2017). Mae’r gwaith hwn yn rhan o’r prosiect ehangach sy’n cael ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru trwy ei Rhaglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg 21ain Ganrif.

Ers troad y flwyddyn, mae’r contractwyr Willmott Dixon wedi bod yn cynnal gwaith adnewyddu i adeiladau presennol yr ysgol, sy’n ffurfio ail gam y prosiect yn dilyn cwblhau’r estyniad newydd ym mis Rhagfyr 2016.

Mae rhan o’r adeilad presennol wedi ei drosglwyddo yn ôl i’r ysgol ar ddechrau mis Mai a bu cynnydd mawr yn yr wythnosau diwethaf gyda ystafelloedd dosbarth wedi eu hadnewyddu a coridor cyswllt newydd yn cael eu trosglwyddo i’r ysgol.

Yn yr wythnosau nesaf, bydd y gwaith o ddymchwel yr hen adeilad 3 llawr yn dechrau a mae digwyddiad yn cael ei gynnal i nodi’r garreg filltir hon yn y prosiect.

Mae cam nesaf y gwaith ailwampio ar fin cael eu trosglwyddo i’r ysgol mewn pryd ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd ym mis Medi, a disgwylir i’r prosiect gael ei gwblhau yn ystod tymor yr hydref.

Y gwaith yn mynd rhagddo’n dda ar ailwampio adeiladau cyfredol Ysgol Glan Clwyd

Mae’r gwaith yn parhau ar ailwampio’r adeilad cyfredol ar safle Ysgol Glan Clwyd. Mae’r gwaith hwn yn rhan o’r prosiect sydd yn cael ei gyllido ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy Raglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Mae’r contractwr Willmott Dixon ar hyn o bryd yn ymgymryd a ailwampio’r bloc fictoraidd a bloc Oriel yr ysgol. Mae cynnydd sylweddol wedi ei gyflawni yn ystod y mis diwethaf gyda’r dosbarthiadau yn cael eu hailwampio ar gwaith o ffurfio coridor newydd yn tynnu at ei derfyn. Trosglwyddwyd rhan o’r adeilad yn ôl i’r ysgol ar ddechrau mis Mai a disgwylir i ran arall o’r adeilad gael ei drosglwyddo i’r ysgol ar ddiwedd mis Mehefin.

 Dyma luniau o ein ymweliad diweddaraf:

Mae’r gwaith yn parhau i ailwampio’r adeiladau cyfredol sydd yn cael eu cadw yn Ysgol Glan Clwyd

Mae’r gwaith yn parhau i ailwampio’r adeiladau cyfredol sydd yn cael eu cadw yn Ysgol Glan Clwyd. Mae’r gwaith hwn yn rhan o’r prosiect sydd yn cael ei gyllido ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy eu Rhaglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg 21ain ganrif. 

Mae’r contractwr Willmott Dixon ar hyn o bryd yn ailwampio yr hen floc fictorianaidd a bloc Oriel yn yr ysgol. Rhan o’r gwaith hwn ydi gwella’r cysylltiad a mae coridor yn cael ei fewnosod ar y llawr cyntaf rhwng y ddau.

Blwyddyn newydd, cyfnod newydd i fyfyrwyr Glan Clwyd

Mae myfyrwyr yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy yn croesawu dechrau’r flwyddyn newydd drwy symud i mewn i’r estyniad newydd sbon a adeiladwyd ar dir yr ysgol, gan nodi dechrau pennod newydd sbon yn hanes yr ysgol.

Yr estyniad newydd sbon yw rhan gyntaf prosiect gwerth £15.9 miliwn wedi ei ariannu’n gyfartal gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif. Dechreuodd Willmott Dixon, y contractwyr ar gyfer y datblygiad, y gwaith adeiladu ar y safle ym mis Tachwedd 2015.

Mae’r disgyblion yn symud i mewn i’r adeilad newydd ddydd Iau, Ionawr 5,  y diwrnod cyntaf swyddogol yn ôl yn yr ysgol.

Mae gwaith ar y cam nesaf, a fydd yn gweld adeiladau presennol yr ysgol yn cael eu hadnewyddu, yn dechrau’r mis hwn a disgwylir iddo gael ei gwblhau erbyn mis Medi 2017.

Dywedodd y Cynghorydd Eryl Williams, Aelod Arweiniol Addysg y Cabinet: “Mae’n ddiwrnod hanesyddol i Ysgol Glan Clwyd.

“Mae’r Cyngor yn cydnabod yn llawn yr angen am ofod gwell ac ychwanegol i gwrdd â’r galw am addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal. Mae Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru yn gwbl ymroddedig i ddarparu’r cyfleusterau gorau posibl sy’n bodloni safonau modern yr 21ain Ganrif ac yn darparu amgylchedd lle gall ein myfyrwyr ffynnu i gyflawni eu potensial.

“Mae’r estyniad a’r gwaith i adnewyddu Ysgol Glan Clwyd yn un o’n prif brosiectau ac rydym wrth ein bodd y bydd cenedlaethau o blant yn ein cymunedau yn y dyfodol yn elwa o’r fath gyfleusterau gwych”.

Dywedodd y Pennaeth Bethan Cartwright: “Mae hwn yn achlysur pwysig i ni yn Ysgol Glan Clwyd ac rydym wrth ein boddau gyda’r canlyniadau.

“Mae’r estyniad newydd wedi darparu gofod addysgol oedd ei ddirfawr angen ac mae teimlad modern iawn i’n hamgylchedd dysgu newydd.   Mae wedi bod yn wych gweld y datblygiad hwn yn tyfu o sylfeini i mewn i’r cyfleuster gwych hwn a fydd yn sicr yn cyfoethogi profiadau ein dysgwyr.

“Mae’r ymateb gan y disgyblion wedi bod yn anhygoel ac rydym yn edrych ymlaen at gam nesaf y gwaith ddechrau o ddifri yn yr wythnosau nesaf.”

Wythnos i fynd

Dim ond wythnos sydd i fynd tan fydd y goriadau i’r estyniad newydd Ysgol Glan Clwyd yn cael eu trosglwyddo gyda’r disgyblion yn dechrau yn yr adeilad newydd ar ôl gwyliau’r Nadolig.

Cam nesaf y prosiect, a fydd yn cychwyn fis Ionawr, fydd adnewyddu adeiladau presennol yr ysgol, a bydd hynny’n cael ei gwblhau fis Medi 2017.

Mae’r datblygiad hwn, sydd werth £15.9 miliwn, yn cael ei ariannu ar y cyd ar sail 50% gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, drwy ei Raglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.

Edrychwch ar y lluniau isod i weld sut mae pethau yn dod yn eu blaen:

Ysgol Glan Clwyd – Fideo Treigl Amser Newydd wedi’i Ryddhau.

Wrth i ran gyntaf gwella cyfleusterau yn Ysgol Glan Clwyd ddirwyn i ben, mae Willmott Dixon, y contractwyr ar gyfer y datblygiad, wedi rhyddhau’r gyfres nesaf o fideo treigl amser i arddangos proses adeiladu’r adeilad addysgu newydd.

Mae’r fideo yn dangos cwblhad y gwaith brics, tirlunio o amgylch y bloc addysgu newydd ac yn rhoi cipolwg ar du fewn yr estyniad newydd wrth iddo ddechrau siapio.

Gallwch weld y fideo treigl amser yma:

Bydd y datblygiad gwerth £15.9 miliwn yn ymestyn safle’r ysgol a’i wella, i ddarparu ar gyfer cynnydd yn y galw am leoedd, yn ogystal â darparu cyfleusterau newydd, modern. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

Dechreuodd Willmott Dixon, y contractwyr ar gyfer y datblygiad, y gwaith adeiladu ar y safle ym mis Tachwedd 2015. Bydd yr estyniad newydd, sef rhan gyntaf y prosiect, yn cael ei gyflwyno i’r ysgol cyn gwyliau’r Nadolig. Bydd yr ail ran yn cychwyn fis Ionawr 2017, a fydd yn canolbwyntio ar adnewyddu adeiladau presennol yr ysgol, a bydd hynny’n cael ei gwblhau fis Medi 2017.