Ymweliad Cyngor Ysgol

Mae Cadeirydd Cyngor Sir Ddinbych yn gwahodd cynrychiolwyr Cynghorau Ysgolion cynradd yn rheolaidd i Neuadd y Sir yn Rhuthun fel rhan o’r rhaglen ar gyfer ymgysylltu a disgyblion ifanc. Yn ddiweddar, croesawodd y Cadeirydd grŵp o fyfyrwyr o Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos. Gofynnodd y disgyblion a allai drefnu ymweliad â’r ysgol newydd sy’n cael ei hadeiladu ar eu cyfer yn Glasdir, Rhuthun.

Gyda’r prosiect yn cyrraedd pwynt tri chwarter y rhaglen adeiladu, roedd dechrau mis Rhagfyr yn darparu’r garreg filltir berffaith ar gyfer Cyngor Ysgol Pen Barras a Chyngor Ysgol Stryd Rhos i ymweld a’r safle a gweld cynnydd y prosiect drostynt eu hunain. Cyd-ariannwyd y prosiect gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o Raglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif
Roedd Is-gadeirydd y Cyngor, y Cynghorydd Peter Scott a’r tri Aelod Lleol ar gyfer Rhuthun y Cynghorwyr Bobby Feeley, Huw Hilditch Roberts ac Emrys Wynne wrth law ar y safle i gwrdd a’r Cynghorau Ysgol a’u dangos o gwmpas eu hadeiladau newydd. Roedd y disgyblion wrth eu bodd yn gweld y cynnydd a wnaed ac roedd llawer o gyffro am eu cartref newydd.

Mae’r gwaith yn parhau ar y safle gyda mewnosodiadau helaeth bellach yn cymryd lle i sicrhau bod y ddwy ysgol yn gallu symud i’r adeiladau newydd dros y Pasg 2018.

Fy ymweliad a datblygiad Glasdir

Fel rhan o’m prentisiaeth gyda Cyngor Sir Ddinbych, mae’n ofynnol i mi weithio gyda gwahanol dimau o fewn i’r Adran Addysg . Gan fy mod yn cymryd mwy o ran gyda’r tîm Moderneiddio Addysg roedd y cyfle i fynychu cyfarfod cynnydd a thaith o gwmpas Ysgolion newydd Glasdir yn hanfodol gan yr wyf yn gyn-ddisgybl Ysgol Stryd y Rhos.

Ariennir y prosiect gan Gyngor Sir Ddinbych a llywodraeth Cymru fel rhan o ysgolion a rhaglen addysg yr 21ain ganrif.

Ar ôl cyrraedd y safle bu i mi a’r Rheolwr Prosiect (Carwyn Edwards) fynd i swyddfa’r safle fynychu’r 10fed cyfarfod cynnydd, roedd eraill yn mynychu’r cyfarfod yn Swyddogion Cyngor Sir Ddinbych a hefyd rhai o gontractwyr Wynne Construction.

Roedd y cyfarfod ei hun yn ddiddorol iawn wrth i’r aelodau yn gyntaf edrych ar gofnodion eu cyfarfod diwethaf, ac ar ôl i bawb gytuno ar y cofnodion blaenorol, fe wnaeth aelodau Wynne Construction ein cymryd drwy’r gwaith sy’n mynd rhagddo, yn cael ei baratoi neu wedi’i gwblhau. Bu iddynt hefyd gadarnhau eu bod ar amser gyda’r datblygiad. Roedd y cyfarfod yn ffordd wych o gael cipolwg ar sut mae popeth wedi’i drefnu’n gamau ac o ystyried ei derfyn amser ei hun i’w gwblhau, ynghyd â gweld sut mae’r adeilad yn dod at ei gilydd a bodloni disgwyliadau Cyngor Sir Ddinbych.

DSC00872

Pan oedd y cyfarfod wedi gorffen, ac ar ôl cael esgidiau caled, siaced gwelededd uchel, helmed diogelwch a chamera cawsom fynd ar daith o gwmpas yr ysgolion newydd. Ddechreuwyd ar y daith gyda’r rhan o’r adeilad a fydd yn cael ei feddiannu yn y pen draw gan Ysgol Stryd y Rhos. Wrth i ni fynd o amgylch yr adeilad, gallech weld sut yr oedd yr ysgol yn cymryd siâp. Yna fe wnaethom ein ffordd i flaen yr ysgol lle gallech weld y prif faes parcio. Roedd yn edrych yn fwy na’r disgwyl. Wrth ddod yn ôl at flaen yr ysgol, dysgais y bydd yr ysgolion yn cael neuadd ar wahân lle byddant yn perfformio eu holl wasanaethau ac roeddwn i yn gallu dychmygu sut y bydd y ddwy ysgol yn dechrau y bore yn canu eu emynau yno. Fe wnaethom ein ffordd y tu mewn i ran Pen Barras a dyma’r tro cyntaf y tu mewn i’r adeilad. Roedd yn syndod gweld pa mor fawr yw’r tu mewn. Dangoswyd i mi y paneli gwydr a osodwyd a sut bydd y rhain yn sicrhau bod y golau naturiol yn cael ei arwain i’r ystafelloedd dosbarth a fydd yn arbed trydan yn y pen draw.

Fe wnes i fwynhau’r holl brofiad o’r cyfarfod ar y dechrau i’r daith o amgylch yr ysgolion ar y diwedd. Bydd gan ddisgyblion gyfleusterau gwych pan fydd y gwaith yn gorffen. Roeddwn wedi cymryd rhan mewn ymweliad ysgol yn flaenorol ond roeddwn yn cymryd rhan mwy yn ystod yr ymweliad hwn gan fy mod a mwy o wybodaeth am y datblygiad. Roedd yn ddefnyddiol iawn mynd y tu mewn ac gweld yn fanylach sut y mae’r tîm moderneiddio addysg yn delio a’r datblygiad hwn.

 

Kieran Smith

Prentis Modern

Diweddariad prosiect: Datblygiad Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos

Dyma rai lluniau sy’n dangos cynnydd y prosiect o’n hymweliad diweddar i safle Glasdir. Mae paneli strwythurol wedi’i insiwleiddio yn cael eu mewnosod ar hyn o bryd ac o ganlyniad mae siâp yr adeilad newydd yn dod i’r amlwg.

Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Diweddariad prosiect o safle adeiladu ysgolion newydd ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos

Dyma rai lluniau sy’n dangos cynnydd y prosiect o’n hymweliad diweddar i safle Glasdir. Mae strwythur yr adeiladau rwan yn dechrau cymryd siâp!

Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Ffrâm ddur yn cael ei godi ar safle Glasdir

Mae’r gwaith o godi ffrâm ddur ar safle datblygiad newydd sbon ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos yng Nglasdir, Rhuthun wedi dechrau.

Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Y ffrâm gyntaf i’w chodi ydi neuadd newydd Ysgol Stryd y Rhos a mae’n dynodi carreg filltir bwysig yn y prosiect. Dros yr wythnosau diwethaf mae’r gwaith ar y sylfeini wedi parhau gyda tirlunio yn cymryd lle i greu llwybr cerdded dros glawdd pridd newydd i gysylltu’r ysgolion a’r ffordd gyfagos.

Dros yr wythnosau nesaf bydd yr adeiladau newydd yn ymddangos a bydd yn bosib cael gweld sut y bydd y strwythur newydd yn edrych. Bydd mwy o ddiweddariadau yn ymddangos ar y blog hwn.

Edrychwch ar y lluniau isod i weld sut mae pethau yn dod yn eu blaen:

Gwaith wedi dechrau ar safle ysgolion newydd Rhuthun

Mae gwaith wedi dechrau ar safle datblygiad newydd sbon ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos yn Glasdir, Rhuthun.

Dechreuodd Wynne Construction, cwmni o Ogledd Cymru, weithio ar y safle ar y 9fed Ionawr. Mae’r gwaith cychwynnol wedi cynnwys sefydlu’r safle a creu mynediad safle oddi ar ffordd Dinbych a dros yr wythnosau nesaf bydd gwaith tirwedd pellach yn cymryd lle er mwyn codi lefel y tir. Byddwn yn darparu diweddariadau rheolaidd dros y misoedd nesaf yn y blog hwn ynglŷn a’r prosiect cyffrous yma.

Disgwylir i’r prosiect gael ei gwblhau yng ngwanwyn 2018.

 

Seremoni torri’r dywarchen yn nodi dechrau’r gwaith ar fuddsoddiad £10.5 miliwn

Mae’r dywarchen gyntaf wedi cael ei thorri ar safle y datblygiad newydd ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos yn Rhuthun, ac yn dynodi carreg filltir bwysig yn hanes y prosiect.

Meddai’r Cynghorydd Eryl Williams, Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Arweiniol dros Addysg, “Mae hwn yn ddiwrnod pwysig yn natblygiad cyfleusterau newydd sbon ar gyfer ysgolion yn Glasdir.”

“Mae’r prosiectau hyn wedi dod yn sgil yr adolygiad o ddarpariaeth addysg yn Rhuthun a’r cyffiniau ac mae’n wych i wireddu’r uchelgais o ddarparu gwell cyfleusterau i ddisgyblion. Mae adeiladau Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos ar hyn o bryd ar yr un safle mewn rhan arall o’r dref a’r adeiladau mewn angen dybryd o gael eu gwella. ”

“Ein dewis ydi i leoli’r ddwy ysgol mewn adeiladau newydd sbon ar safle Glasdir a rhannwyd y cynlluniau gyda’r cyhoedd mewn digwyddiad ymgynghori galw i mewn. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau addysg addas i’r diben ar gyfer ein plant a phobl ifanc ac yn falch iawn o weld y dywarchen gyntaf yn cael ei dorri ar y safle, gan nodi cychwyn y prosiect blaenllaw hwn. ”

Bydd y datblygiad newydd yn cyflwyno dau adeilad ysgol newydd wedi eu uno gan ofod cegin a rannir. Bydd gan bob ysgol eu neuadd hunain, dosbarthiadau, mannau chwarae allanol yn cynnwys ystafelloedd dosbarth awyr agored a chaeau chwarae. Yn ogystal, bydd cae mawr yn cael ei rannu ynghyd a maes pob tywydd.

Hwb enfawr i ddatblygiad ysgol newydd £10.5 miliwn yng Nglasdir

Heddiw, mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych wedi cymeradwyo’r cais cynllunio ar gyfer safle ysgolion newydd yn Rhuthun heddiw. Bydd y buddsoddiad £10.5miliwn yn galluogi i Ysgol Stryd y Rhos ac Ysgol Pen Barras symud i gyfleusterau modern, addas i’r diben yn 2017.  Mae’r prosiect yn cael ei ariannu yn gyfatebol gan Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Dywedodd y Cynghorydd Eryl Williams, “Mae hon yn garreg filltir bwysig ar gyfer addysg yn ardal Rhuthun yn y dyfodol, mae cymeradwyaeth yn ystod y cam cynllunio y cam mawr olaf felly ymlaen ar frys nawr i waith ddechrau ar y safle. Mae’n gyfnod cyffrous i’r ddwy ysgol, hoffem ddiolch iddynt a’u cymunedau am eu cyfraniadau tuag at ddatblygiad y prosiect hwn.”

Dywedodd y Pennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant, Karen Evans, “Rydym wrth ein bodd bod caniatâd cynllunio wedi cael ei roi heddiw. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r cyfleusterau addysgol gorau i’n disgyblion yn Sir Ddinbych. Mae ein buddsoddiad parhaus yn ein hysgolion yn dyst i hyn a bydd yn sicrhau bod rhagoriaeth addysgol yn cael ei chefnogi nawr ac yn y dyfodol.”

Meddai Chris Wynne, Rheolwr Gyfarwyddwr o Wynne Construction: “Rydym yn falch iawn o fod wedi sicrhau cytundeb arall o dan Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru ac i fod yn gweithio unwaith eto gyda Chyngor Sir Ddinbych ar y prosiect dylunio ac adeiladu hwn.”

“Mae gennym berthynas lwyddiannus gyda Sir Ddinbych ac wedi cwblhau gwaith adeiladu yn Ysgol Brynhyfryd ac Ysgol Gynradd Borthyn yn Rhuthun yn flaenorol. Rydym yn edrych ymlaen at gyflawni’r prosiect ynghyd â’n cadwyn gyflenwi lleol ac i ddangos ein hymrwymiad i’r gymuned leol drwy ystod o fuddion a mentrau cymunedol. Bydd yr ysgol yn cael ei adeiladu gan ddefnyddio technoleg BIM lefel 2 diweddaraf. ”

Mae gwaith i fod i ddechrau ar y safle o fewn yr wythnosau nesaf. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio yn ôl gyda ni am y newyddion diweddaraf neu ymunwch â’r blog i dderbyn hysbysiadau newydd.

aerial-view-of-site-for-september-press-and-blog-003