Golau gwyrdd ar gyfer adeilad newydd i Ysgol Carreg Emlyn

20180326_152838

Mae cynlluniau cyffrous i adeiladu ysgol gynradd newydd sbon yng Nghlocaenog wedi cymryd cam sylweddol ymlaen – gyda Chyngor Sir Ddinbych bellach yn berchnogion balch y tir sydd ei angen ar gyfer y datblygiad.

Ar hyn o bryd mae’r ysgol wedi’i lleoli ar ddau safle: yng Nghlocaenog a Chyffylliog. Nawr mae’r gwerthiant wedi’i lofnodi a’i selio, mae’n golygu y gall gwaith adeiladu ar adeiladu’r ysgol newydd ar safle Clocaenog ddechrau dros yr wythnosau nesaf.

Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru trwy ei Raglen Ysgolion a Rhaglen Gyfalaf Addysg yr 21ain Ganrif. Wynne Construction yw’r prif gontractwyr a benodwyd i wneud y gwaith.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Addysg, Plant a Phobl Ifanc a’r Iaith Gymraeg: “Mae hwn yn newyddion ardderchog i ddisgyblion yng Ngharreg Emlyn ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn byw yng Nghlocaenog, Cyffylliog a’r ardaloedd cyfagos.

“Rydyn ni’n cydnabod bod y newyddion wedi bod yn dod yn amser hir yn cyrraedd ond rydym yn cyflawni ein haddewid i fwrw ymlaen â’r cynlluniau uchelgeisiol hyn. Mae’r buddsoddiad gan Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru yn adlewyrchu’r ymrwymiad i wella cyfleusterau i’n plant a’n pobl ifanc a’n cenedlaethau o blant yn fuan yn elwa ar gyfleusterau addysgol o’r radd flaenaf sy’n addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain. Mae hwn hefyd yn fuddsoddiad sylweddol arall mewn addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir.

“Mae hwn yn ddiwrnod pwysig i Ysgol Carreg Emlyn ac rydym wrth ein bodd yn rhannu’r newyddion gyda’r ysgol a’r gymuned ehangach”.

Ysgol Carreg Emlyn

Yn ystod y misoedd diwethaf, mae llywodraethwyr Ysgol Carreg Emlyn wedi bod yn adolygu dyluniadau cychwynnol ar gyfer yr ysgol newydd. Maent wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r tîm dylunio ac wedi rhoi adborth, sydd wedi caniatáu i’r cynlluniau gael eu diwygio yn unol â’r hyn y mae’r ysgol ei angen ac eisiau.
Bydd adeilad yr ysgol newydd yn cael ei adeiladu ym mhentref Clocaenog a bydd yn galluogi’r ysgol i gael ei lleoli ar un safle. Bydd gan yr adeilad newydd bedwar ystafell ddosbarth, neuadd, ystafell gymunedol, lle ar gyfer gwaith mewn grwpiau bach a gofod ategol ar gyfer staff.

Ysgol Carreg Emlyn

Bu i Ysgol Carreg Emlyn agor ei drysau am y tro cyntaf i ddisgyblion ar y 3ydd o Fedi 2014. Mae’r ysgol wedi ei chreu yn dilyn uno Ysgol Clocaenog ac Ysgol Cyffylliog a oedd un o argymhellion yr adolygiad i addysg cynradd ardal Rhuthun.

Mae’r disgyblion yn cael eu addysgu ar ddau safle gyda’r babanod wedi eu lleoli yng Nghyffylliog ac y cynradd wedi eu lleoli yng Nghlocaenog. Mae Cyngor Sir Ddinbych yn cefnogi y drefn dosbarthiadau gan ddarparu cludiant rhwng y ddau safle.

Pan gyhoeddwyd y cynlluniau bu i rai rhieni ofni y byddai eu plant yn dioddef o gael eu gwahanu o eu brawd neu chwaer ond meddai Einir Jones, Pennaeth Ysgol Carreg Emlyn ei bod yn hapus iawn gyda faint mor lyfn y mae’r newidiadau wedi bod, “Mae’r plant yn mwynhau bod yn ran o’r ysgol newydd ac wedi gwneud ffrindiau newydd, er roedd y mwyafrif o’r plant eisioes yn adnabod eu gilydd. Mae’r drefn bysus newydd yn gweithio yn dda iawn a mae’r plant yn hapus iawn ac yn hoffi eu gwisg ysgol newydd”.

Cyfnod Sylfaen

Cyfnod Sylfaen, Safle Cyffylliog

Y cam nesaf ydi datblygu Achos Busnes fydd yn cynnwys opsiynau i adeiladu ysgol newydd. Byddai unrhyw adeilad ysgol newydd yn disodli y ddau safle presennol. Mae gwaith ar yr achos busnes yn mynd rhagddo a disgwylir y byddai’n cael ei gyflwyno i Aelodau Etholedig cyn diwedd 2014.

Ysgol Carreg Emlyn

Yn dilyn cyfarfod o’r Corff Llywodraethwyr Dros Dro ar y 24ain o Fehefin 2014, rydym yn gallu cadarnhau mai enw’r Ysgol Ardal Newydd ar gyfer Clocaenog a Cyffylliog fydd YSGOL CARREG EMLYN.

Mae plant y ddwy ysgol wedi bod yn rhan or broses i ddewis yr enw.

Mae cysylltiad hanesyddol a daearyddol cryf i’r enw. Mae Beddrod Emlyn o’r oes efydd wedi ei leoli yng nghrombil Coedwig Clocaenog. Cymerwyd Carreg Emlyn oddi yno i Blasdy Pool Parc ond bellach mae’r garreg yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd.

Dywedodd y Cynghorydd Eryl Williams (Aelod Arweiniol dros Addysg a Dirprwy Arweinydd): “Rwyf yn hapus iawn gyda’r enw ar gyfer yr ysgol newydd. Mae Carreg Emlyn yn gyfarwydd yn lleol a bydd yn darparu hunaniaeth gref i’r ysgol newydd”.

YCE logo