Ymgynghoriad cyn-gynllunio ar gyfer 3-16 ysgol Gatholig arfaethedig newydd yn y Rhyl

Bydd disgyblion, rhieni a thrigolion yn cael eu cyfle cyntaf i adolygu cynlluniau ar gyfer yr ysgol Gatholig 3-16 arfaethedig newydd yn y Rhyl fel rhan o ymgynghoriad cyn – gynllunio  sydd ar fin cychwyn.

Mae Cyngor Sir Ddinbych ac Esgobaeth Wrecsam yn gofyn am farn ar y cynnig drafft ar gyfer ysgol Gatholig newydd 3-16 oed yn y Rhyl.

Y cynnig drafft yw codi adeilad ysgol newydd 3-16 i ddisodli Ysgol Mair ac Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones.

Ysgol cyfrwng Saesneg fydd yr ysgol newydd ar gyfer 420 disgyblion 3-11 oed llawn amser a 500 o ddisgyblion 11-16 oed. Bydd y prosiect hwn yn cael ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy’r rhaglen addysg ac ysgolion yr 21ain ganrif.

Mae copïau o’r dogfennau ymgynghori ar gael ar y wefan: www.sirddinbych.gov.uk/ymgynghoriadau

Gallwch hefyd weld copïau caled o’r holl ddogfennau yn Llyfrgell y Rhyl.  Bydd mynediad at nifer o luniau a datganiad dylunio yn Ysgol Mair, Ysgol Bendigaid Edward Jones ac Eglwys  Gatholig y Santes Fair, 119 Ffordd Wellington,  Y Rhyl.

Gall pobl ddweud eich dweud yn yr ymghynghoriad cyn-cynllunio drwy fynychu digwyddiad ymgynghori cyn cynllunio yn Ysgol Bendigaid Edward Jones – Dydd Mawrth 7 Tachwedd – 5-7 pm neu Ysgol Mair -Dydd Iau 9 Tachwedd-3-6 pm

Bydd aelodau o’r tîm dylunio yn bresennol ar y diwrnod i ateb unrhyw gwestiynau am y cynlluniau ac i wneud unrhyw sylwadau ar y cynnig cyn ei roi ymlaen ar gyfer caniatâd cynllunio.  Gall unrhyw un fynychu’r digwyddiadau.

Hefyd gall pobl anfon sylwadau drwy e-bost: denbighshire@ahr-global.com neu ysgrifennwch at – AHR Architects Limited, Parsonage Chambers, 3 The Parsonage, Manchester, M3 2HW.

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad cyn cynllunio yw 25 Tachwedd 2017.

Gwaith dylunio i ddechrau ar ysgol newydd 3-16

Mae Kier Construction wedi eu penodi fel y prif gontractwr i ddatblygu’r cynlluniau i ddatblygu’r ysgol newydd Gatholig 3-16 yn y Rhyl. Mae’r prosiect wedi ei gynllunio i gael ei gyllido mewn partneriaeth gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, drwy eu Rhaglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Bydd Kier Construction nawr yn dechrau’r gwaith dylunio ar gyfer yr ysgol newydd arfaethedig, a allai ddisodli Ysgol Mair / ysgol gynradd Gatholig Santes Fair, ac ysgol Uwchradd Gatholig y Bendigaid Edward Jones, pe bai’r cyfuniad yn cael ei gymeradwyo. Mae Cyngor Sir Ddinbych nawr wedi cyhoeddi Rhybudd Statudol i gau’r ddwy ysgol, ac i adeiladu ysgol Gatholig 3-16 newydd sbon.  Bydd penderfyniad terfynol ar y cynnig yn cael ei wneud gan y Cabinet yn yr hydref.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch Roberts, yr Aelod Cabinet Arweiniol dros Addysg: “Rydw i’n falch bod gwaith yn mynd rhagddo ac rydym yn edrych ymlaen at barhau i weithio gydag Esgobaeth Wrecsam ar y prosiect arloesol cyffrous hwn. Mae gwella ysgolion ac adeiladau ysgolion yn parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol i’r Cyngor, ac mae hwn yn garreg filltir gyffrous arall i greu ysgol newydd sbon.

Dywedodd yr Esgob Peter Brignall, Esgobaeth Wrecsam, “Mae hyn yn rhagor o newyddion da yn y cynnydd i gynnig yr ysgol Gatholig newydd yn y Rhyl. Bydd y prosiect hwn, yr argymhellir iddo gael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ddinbych, ac mewn partneriaeth â’r Eglwys Gatholig, yn hwyluso cyfleoedd dysgu mewn adeiladau a chyfleusterau o’r radd flaenaf i blant a phobl ifanc Sir Ddinbych, a darparu uchelgeisiau a rhoi hwb i ysbrydoliaeth. Rwy’n ddiolchgar i’r Sir am y bartneriaeth agos a’r weledigaeth rydym yn ei rhannu, ac yn ymuno i fynegi ein pleser gyda chynnydd y prosiect hwn.”