Dweud eich dweud ar gynlluniau adeiladau ysgol arfaethedig

Mae sesiwn galw i mewn wedi’i drefnu er mwyn arddangos cynlluniau adeiladau ysgol arfaethedig ar gyfer  ysgolion Pen Barras a Stryd y Rhos ar safle Fferm Glasdir yn Rhuthun.

Mae’r Cyngor yn symud ymlaen gyda’r cynigion ac mae’r sesiwn galw i mewn, sy’n rhan o ymgynghoriad, yn rhoi cyfle i bobl weld y cynlluniau a siarad gyda chynrychiolwyr o Gyngor Sir Ddinbych a chwmni Wynne Construction parthed y datblygiad arfaethedig.

Gall pobl fynychu’r sesiwn ddydd Mawrth, Ebrill 26 ym Marchnad Ffermwyr Rhuthun rhwng 5.30pm a 7.30pm.

Am wybodaeth bellach am y sesiwn galw i mewn, ffoniwch 01824 706127 neu e-bostio: moderneiddioaddysg@sirddinbych.gov.uk

Prosiectau Cynradd Rhuthun

Mae’r prosiect er mwyn darparu 4 adeilad cynradd newydd yn ardal Rhuthun yn symud ymlaen. Y bwriad yw y bydd adeiladau newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn, Ysgol Stryd y Rhos ac Ysgol Pen    Barras yn cael eu hagor erbyn mis Medi 2017. Mae adeilad yr ysgol newydd ar gyfer yr ysgol ardal i    wasanaethu Llanfair a Pentrecelyn wedi ei raglennu i agor ym mis Ionawr 2018. Bydd hyn yn trawsnewid addysgu cynradd gyda dau draean o holl blant cynradd yr ardal yn cael eu haddysgu mewn cyfleusterau newydd. Mae bwrdd prosiect i oruchwylio’r gwaith hwn bellach wedi cael ei sefydlu, dan gadeiryddiaeth y Prif Weithredwr. Mae’r 3 prosiect yn rhan o’r Cynllun Corfforaethol cyfredol a bydd y bwrdd yn helpu i sicrhau bod y prosiectau yn cael eu gwireddu. I gynorthwyo hyn mae cytundeb wedi ei wneud gyda Llywodraeth Cymru fel y bydd y tri phrosiect yn cael eu cynnwys yn Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Sir Ddinbych. Dros y 18-24 mis nesaf byddwn yn cyfathrebu â rhieni yn rheolaidd i’ch hysbysu chi am y cynnydd ar y tri prosiect.

STRYD Y RHOS AC YSGOL PENBARRAS- Ers yr haf mae gwaith wedi cael ei wneud ar ddatblygu dyluniad cysyniadol ar gyfer adeiladau ysgol a chyfleusterau newydd ar gyfer ysgolion Stryd y Rhos a Phen Barras ar safle Glasdir.

Bydd y prosiect yn mynd i’r farchnad drwy Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru yn gynnar yn 2016. Rydym yn disgwyl y bydd contractwr yn cael ei benodi ym mis Mawrth. Bydd hyn wedyn yn caniatáu i’r dylunio manwl gael ei wneud yn ystod tymor y gwanwyn gyda cymuned y ddwy ysgol. Disgwylir y bydd y gwaith ar y safle i fod i ddechrau yn ystod haf 2016 ac wedi ei raglennu i gael ei gwblhau ar gyfer mis Medi 2017.

YSGOL CARREG EMLYN- Mae’r gwaith dylunio manwl yn cael ei gynnal ar hyn o bryd ar adeilad newydd ar gyfer Ysgol    Carreg Emlyn. Bydd dyluniad cychwynnol yn cael ei gyflwyno i Lywodraethwyr yn Rhagfyr 2015.

Bydd yr adeilad ysgol newydd yn cael ei lleoli ym mhentref Clocaenog a bydd yn galluogi’r ysgol i gael eu lleoli ar un safle.

Yn ystod cyfnod y gwaith dylunio manwl, byddwn yn rhannu cynlluniau o’r ysgol newydd, gan    gynnwys delweddau 3D drwy gylchlythyrau ac ein blog.

YSGOL LLANFAIR DYFFRYN CLWYD AC YSGOL PENTRTECELYN-  Mae dyluniadau cychwynnol ar gyfer yr adeilad ysgol newydd yn cael eu llunio ar hyn o bryd. Mae gwaith yn mynd rhagddo o fewn llinell amser y prosiect gyda nifer o astudiaethau dichonoldeb yn cael ei wneud ar safleoedd posibl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croeso

Croeso i flog Addysg gan Gyngor Sir Ddinbych, Gogledd Cymru.

Beth ydyn ni’n ei wneud?

Mae gennym gyfrifoldeb i adolygu’r ddarpariaeth mewn ysgolion o bryd i’w gilydd, er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn darparu’r addysg orau i ddisgyblion, fel y gallant gyflawni eu llawn botensial. Er mwyn sicrhau bod ein darpariaeth addysg o ansawdd uchel, ac yn gynaliadwy yn y tymor hir. Hefyd i wella ansawdd adeiladau a chyfleusterau ysgolion ac i ddarparu’r nifer cywir o leoedd mewn ysgolion, o’r math cywir, yn y lleoliadau cywir.

Beth mae’n ei olygu mewn gwirionedd?
Ar hyn o bryd mae tîm rhaglen moderneiddio addysg Sir Ddinbych yn gweithio ar y prosiectau canlynol:

  • Ysgol Bro Dyfrdwy, Cynwyd – prosiect £1.4miliwn i ymestyn ac adnewyddu’r safle presennol yng Nghynwyd.Mae’r gwaith ar safle Cynwyd wedi ‘i gwblhau gyda mân broblemau i’w datrys.Bydd hyn yn galluogi cau safle Llandrillo ar ddiwedd yr haf.
  • Ysgol Gymunedol Bodnant, Prestatyn – prosiect £3.4miliwn i ymestyn ac adnewyddu, ar y safle o fis Tachwedd 2014, cwblhau erbyn mis Mehefin 2016.
  • Ysgol Newydd Y Rhyl –datblygiad £25 miliwn  ar gyfer ysgol newydd sbon a leolir ar gaeau chwarae’r ysgol bresennol, bydd yna le i 1,200 o ddisgyblion yn ogystal â safle ar gyfer 45 o ddisgyblion o ysgol arbennig gyfagos, Ysgol Tir Morfa.Ar y safle o fis Medi 2014, cwblhau erbyn mis Rhagfyr 2015.
  • Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy – prosiect £16 miliwn i ymestyn, ailfodelu ac ailwampio’r ysgol.Bydd y contractwr a ffafrir yn cael ei benodi ar ddechrau’r haf a bydd hyn yn galluogi’r gwaith dylunio manwl i ddechrau.Mae’r amserlen gychwynnol yn rhagweld y bydd y gwaith adeiladu yn dechrau yn yr haf 2015 a chwblhau ym mis Awst 2017.
  • Ysgol Y Llys, Prestatyn – prosiect £2.9 miliwn ar gyfer ymestyn ac adnewyddu’r ysgol.Ar y safle nawr, mae’r prosiect i fod i drosglwyddo mewn pryd ar gyfer dechrau blwyddyn ysgol 2014/5.
  • Ysgol Twm o’r Nant, Dinbych – prosiect £1.4 miliwn ar gyfer ymestyn ac ailfodelu’r ysgol.Ar y safle nawr, mae’r prosiect i fod i drosglwyddo erbyn mis Awst 2014.
  • Adolygiad Ardal Rhuthun –Yn dilyn cyfnod o ymgynghori ffurfiol rhoddodd Cabinet Cyngor Sir Ddinbych gymeradwyaeth i gau Ysgol Clocaenog ac Ysgol Cyffylliog ar 31 Awst 2014 ac agor ysgol ardal ar ddau safle newydd ar 1 Medi gyda’r bwriad o ddod â’r ddwy ysgol at ei gilydd ar un safle yn y dyfodol.Hefyd cytunwyd i gau Ysgol Llanbedr o 31 Awst 2014 gyda disgyblion yn trosglwyddo i Ysgol Borthyn, Rhuthun yn amodol ar ddewis y rhieni.

Bydd y blog hwn yn canolbwyntio ar brosiectau unigol yn y dyfodol.  Ewch i wefan Cyngor Sir Ddinbych am fwy o wybodaeth.