Cynigion ar gyfer Ysgol Plas Brondyffryn

Mae cynigion yn cael eu paratoi ar gyfer cyfleusterau newydd yn Ysgol Plas Brondyffryn yn Ninbych, sy’n darparu ar gyfer disgyblion sydd â Chyflyrau Sbectrwm Awtistiaeth o 3-19 oed.

Gallai’r cynigion fod yn rhan o’r don nesaf o brosiectau buddsoddi mewn ysgolion trwy Raglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru, yn flaenorol y Rhaglen Ysgolion a Cholegau’r 21ain ganrif.

Bydd y prosiect yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor a Llywodraeth Cymru o’r achos busnes, ynghyd â chaniatâd cynllunio.

Fel rhan o’r cynnig, bu i Gyngor Sir Ddinbych benodi Wates Construction i wneud cam 1 dyluniad prosiect yr adeilad newydd.

Y cynnig yw dod a tri o bedwar safle’r ysgol ynghyd mewn un adeilad newydd sbon a adeiladir ar y maes chwarae drws nesaf i Ganolfan Hamdden Dinbych.

Bydd y cynnig yn golygu y bydd yr holl ddisgyblion a staff yn dod ynghyd mewn cyfleuster pwrpasol newydd sbon a fydd yn sicrhau bod gan yr ysgol amgylchedd dysgu hyblyg i alluogi’r ysgol i gyflwyno’r gofynion cwricwlaidd sy’n newid i fodloni anghenion y disgyblion a’u helpu i gyrraedd eu potensial llawn.

Bydd disgyblion Ysgol Plas Brondyffryn yn parhau i gael darpariaeth breswyl yng Ngherddi Glasfryn.

Dywedodd David Price, pennaeth Ysgol Plas Brondyffryn: “Mae hwn yn gyfnod cyffrous i’r ysgol wrth i ni ddod a’r holl ddysgwyr a’r staff ynghyd ar un safle i gyfleuster pwrpasol a fydd yn cynnig rhywbeth arbennig iawn i’n disgyblion.

“Mae cyfarfodydd cychwynnol gyda Wates a’r Awdurdod Lleol wedi bod yn gadarnhaol iawn ac mae’r staff a minnau yn edrych ymlaen at weld sut bydd y cynlluniau yn datblygu a’r gwaith yn cychwyn ar y safle.”

Meddai’r Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd: “Ar ôl cwblhau Band B yn llwyddiannus yn Sir Ddinbych a welodd dros £90 miliwn o fuddsoddiad mewn adeiladau ysgolion ac a oedd o fudd i fwy na 4,300 o ddisgyblion yn Sir Ddinbych, rwy’n falch iawn o weld gwaith ar ein cam nesaf o adeiladu ysgol newydd yn dechrau.

“Mae’r prosiect hwn yn flaenoriaeth uchel i’r Cyngor ac yn enghraifft arall o ymrwymiad Sir Ddinbych i fuddsoddi mewn cyfleusterau addysg ac mae’n rhan o’n gwaith i sicrhau pobl ifanc yn cael y cychwyn gorau posib mewn bywyd.”

Prosiect ysgol yn cael ei gydnabod mewn seremoni wobrwyo adeiladu

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cael gwobr a gymeradwyir yn uchel mewn gwobrau adeiladu ledled Cymru.

Rhoddwyd cydnabyddiaeth i’r Cyngor yng nghategori Cleient y Flwyddyn yng Ngwobrau Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru, am ei waith partneriaeth gyda Keir Construction, yn Ysgol Gatholig Crist y Gair yn y Rhyl.

Agorwyd yr ysgol ym Medi 2019, ac mae’n gartref i 420 disgybl llawn amser rhwng 3 ac 11 mlwydd oed a 500 o ddisgyblion rhwng 11 ac 16 mlwydd oed, ac fe gafodd ei hariannu mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy’r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Mae Gwobrau Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru yn dathlu arfer orau yn y diwydiant adeiladu.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd y Cyngor: “Mae’r Cyngor yn falch o fod wedi cael y wobr yma a gymeradwyir yn fawr, yng nghategori Cleient y Flwyddyn.

“Mae hyn yn tynnu sylw at y gwaith partneriaeth rhwng y Cyngor a Keir Construction, sydd wedi sicrhau bod Ysgol Gatholig Crist y Gair wedi rhoi amgylchedd dysgu gwych i ddisgyblion.”

Dywedodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol: “Wrth ddarparu’r prosiectau ar gyfer Ysgolion yr 21ain ganrif, mae’r tîm yn Sir Ddinbych wedi datblygu perthnasau gwaith rhagorol gyda chontractwyr lleol a chenedlaethol fel ei gilydd, i sicrhau y cyflawnir gwerth llawn er budd ysgolion a’r gadwyn gyflenwi leol.

“Mae’r gydnabyddiaeth hon gan Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru yn haeddiannol iawn.”

Cwblhau ysgol newydd

Mae gwaith allanol yn yr ysgol Gatholig 3-16 newydd Crist y Gair bellach wedi’i gwblhau ac mae’r safle llawn bellach wedi’i drosglwyddo i’r ysgol.

Bellach mae gan yr ysgol, yn y Rhyl, fynediad i gae pob tywydd a nifer o gyrtiau chwarae caled. Mae’r gwaith wedi gweld y maes parcio a threfniadau mynediad i gerddwyr wedi’u cwblhau a chae pêl-droed glaswellt newydd ym mlaen y safle. Fodd bynnag, ni fydd yn cael ei ddefnyddio nes bod y glaswellt wedi’i sefydlu’n dda.

Mae’r ysgol newydd, a agorodd ym mis Medi, wedi disodli ysgol gynradd Ysgol Mair ac ysgol uwchradd Gatholig Fendigaid Jones Jones ac mae’n rhan o ddarpariaeth Esgobaeth Wrecsam a bydd yn darparu ar gyfer 420 o ddisgyblion amser llawn rhwng 3-11 a 500 o ddisgyblion 11-16 oed .

Cwblhawyd y gwaith gan Kier Construction gyda rhannau olaf y gwaith allanol yn cael eu symud ymlaen o dan arferion gwaith diogel COVID 19 llym.

Y Gwir Anrh. Dywedodd y Parchg Peter M. Brignall, Esgob Wrecsam “Bron i ddwy flynedd i’r diwrnod ers‘ torri’r dywarchen ’a chyhoeddi enw’r ysgol newydd yn y Rhyl fel‘ Crist y Gair’, ‘’Rwy’n falch iawn i wybod a dathlu trosglwyddo’r Ysgol yn llawn a mynegi fy niolch i bawb sydd wedi gwneud hyn yn bosibl yn enwedig ein partneriaid ym maes addysg, Cyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru.”

“Diolch hefyd i bawb sy’n ymwneud â chynllunio, dylunio ac adeiladu’r adeilad a’r cyfleusterau ysgol o’r radd flaenaf hwn. Yn bwysicaf oll, diolch i’r plant a’r bobl ifanc, eu teuluoedd a’u hathrawon sydd wedi byw a gweithio trwy’r aflonyddwch anochel yn ystod y cam adeiladu. Nhw yw gwir sylfaen y datblygiad blaenllaw hwn a’r rhai sydd wedi dangos a chadw ffydd mewn ysgol ar gyfer yr Eglwys Gatholig a phobl Sir Ddinbych.”

“Gyda Christ yn y canol, mae’r ysgol newydd ffres hon mewn sefyllfa ragorol i ddarparu’r addysg, y dysgu a’r cyfleoedd bywyd gorau un yn yr amseroedd heriol hyn o’r pandemig coronafirws a thu hwnt i blant a phobl ifanc Sir Ddinbych; mae ganddyn nhw a phawb sy’n gysylltiedig â Christ y Gair fy nymuniadau gorau, fy nghefnogaeth a’m gweddïau.”

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol y Cyngor dros Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu a’r Cyhoedd, “Mae’n wych gweld y prosiect hwn yn cael ei gwblhau. Mae’r cyfleusterau yn yr ysgol yn wych ac yn addas ar gyfer dysgu yn y 21ain Ganrif – adeilad y dylai disgyblion a staff fod yn falch ohono. Rwy’n dymuno’r gorau i’r holl ddisgyblion a staff ar gyfer y dyfodol. Mae cefnogi pobl ifanc yn flaenoriaeth i’r Cyngor o dan ein Cynllun Corfforaethol a hyd yn hyn mae mwy na £90 miliwn wedi’i fuddsoddi yn ysgolion Sir Ddinbych sydd wedi gweld mwy na 3,500 o ddisgyblion yn elwa o well cyfleusterau. ”

Ariannwyd y prosiect mewn partneriaeth gan Gyngor Sir Dinbych a Llywodraeth Cymru trwy ei Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Diwrnod cyntaf yn yr ysgol i ddisgyblion ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd

Mae disgyblion Llanfair Dyffryn Clwyd wedi dechrau gwersi yn eu hysgol newydd sbon gwerth £ 5.3 miliwn am y tro cyntaf.

 

Agorodd yr ysgol Eglwys ddwyieithog newydd gyferbyn â Bron y Clwyd ar Chwefror 26 ar ôl symud o’r adeilad blaenorol ar Ffordd Wrecsam.

Cafodd y prosiect ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o raglen ysgolion ac addysg yr 21ain ganrif Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth ag Esgobaeth Llanelwy.

Mae’r ysgol yn darparu ystafelloedd dosbarth newydd, ardaloedd dysgu ychwanegol, ardal fyfyrio, neuadd, ystafell gymunedol, mannau chwarae allanol, mynediad i gerbydau newydd a pharcio ceir gyda man gollwng.

Cwmni Wynne Construction o Fodelwyddan oedd prif gontractwr y prosiect.

Dywedodd Helen Oldfield, Pennaeth: “Mae’r ysgol a’r corff llywodraethol yn hapus iawn gyda’r ysgol newydd. Mae’r agoriad heddiw yn rhagflaenu cyfnod newydd i genhedlaeth o ddisgyblion yn Llanfair Dyffryn Clwyd.

“Mae’r gwaith yn rhoi amgylchedd dysgu anhygoel i’r disgyblion, y bydd y myfyrwyr yn elwa ohono am flynyddoedd i ddod.

“Hoffwn ddiolch i dîm y prosiect ac i Wynne Construction am eu gwaith caled ar y prosiect.”

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, aelod arweiniol y Cyngor dros Addysg, Gwasanaethau Plant a Ymgysylltu â’r cyhoedd: “Roedd gweld ymateb y plant i’w hysgol newydd yn wych. Maent wrth eu boddau gyda’u hysgol a fydd yn rhoi amgylchedd o’r radd flaenaf iddynt fel y gallant gael y gorau o’u haddysg.

“Diolch i weithio mewn partneriaeth mae’r disgyblion yn cael y cyfle i gyflawni eu llawn botensial yn y Gymraeg a’r Saesneg. Dyma enghraifft arall eto o ymrwymiad Sir Ddinbych i fuddsoddi mewn cyfleusterau addysg ac mae’n rhan o’n gwaith i wneud yn siŵr bod pobl ifanc yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd. “

Dywedodd Rosalind Williams, Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes Esgobaeth Llanelwy: “Rydym wrth ein boddau bod yr ysgol Eglwys ddwyieithog newydd yn Llanfair DC wedi agor ei drysau. Mae hon wedi bod yn bartneriaeth wych rhwng Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ddinbych ac Esgobaeth Llanelwy yn gweithio gyda’i gilydd i gyflawni’r gorau ar gyfer y plant. Bydd y cyfleuster newydd gwych hwn yn gwella darpariaeth ddwyieithog y pentref a’r ardaloedd cyfagos yn sylweddol. “

 

Gwaith yn cychwyn ar Ganolfan Iaith Gymraeg Sir Ddinbych

Yn dilyn penodiad llwyddiannus y contractwr adeiladu TG Williams, mae’r gwaith bellach wedi cychwyn ar safle’r ganolfan Gymraeg newydd a fydd yn cael ei lleoli o fewn yr hen adeilad bloc gwyddoniaeth ar safle Ysgol Glan Clwyd. Mae’r cynllun wedi’i ariannu gan grant cyfalaf addysg cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru a chyllid cyfalaf ar gyfer darpariaeth y blynyddoedd cynnar.

Bydd gwaith adnewyddu helaeth yn cael ei wneud i drawsnewid yr hen floc gwyddoniaeth i ganolfan a fydd yn darparu darpariaeth Gymraeg ar gyfer pob oedran gan gynnwys disgyblion cyn-ysgol, cymorth i Hwyrddyfodiaid i addysg cyfrwng Cymraeg yn CA2 a 3, cyfleuster ar gyfer datblygu adnoddau iaith Gymraeg a sylfaen bosibl ar gyfer partneriaid darparu’r Gymraeg. Yn ogystal, bydd yr adeilad yn darparu lleoliad ar gyfer darparu cyrsiau sabothol gan Brifysgol Bangor a fydd yn hybu sgiliau iaith athrawon.

Meddai’r Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, aelod arweiniol dros Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd, “Bydd y ganolfan Gymraeg hon yn gaffaeliad mawr i’r awdurdod a bydd yn safle allweddol ar gyfer cefnogi’r gwaith o gyflwyno’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Sir Ddinbych 2017 – 2020. Mae’r cynllun hwn yn nodi gweledigaeth ac ymrwymiad tymor hir i weld pob plentyn a pherson ifanc yn Sir Ddinbych yn gadael addysg amser llawn yn gymwys ac yn hyderus yn y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd y Ganolfan hefyd yn adnodd hanfodol i helpu i gyflawni nod Llywodraeth Cymru o gynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg i 1 miliwn erbyn 2050. ”

Dylid cwblhau’r gwaith ar y Ganolfan a pharcio cysylltiedig yng ngwanwyn 2020.

Ysgol Gatholig Crist y Gair

Mae’r gwaith yn mynd rhagddo’n dda ar yr ardaloedd allanol yn Ysgol Gatholig Crist y Gair , Y Rhyl. Mae’r gwaith paratoi ar gyfer y cae pob tywydd yng nghefn y safle yn cael ei wneud ar hyn o bryd a bydd y cae newydd wedi’i gwblhau erbyn diwedd mis Chwefror. Mae gwaith hefyd yn parhau ar y maes parcio a’r cyfleusterau chwarae i ddisgyblion ym mlaen y safle. Disgwylir i holl waith ail gam y prosiect gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Ebrill.

Ariennir y prosiect mewn partneriaeth gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, drwy’r Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr Unfed Ganrif ar Hugain.

Cyfri’r diwrnodau tan agor Ysgol Llanfair DC newydd

Mae’r paratoadau terfynol yn cael eu gwneud ar gyfer agor ysgol newydd yn Llanfair DC.

Bydd yr ysgol eglwys ddwyieithog newydd yn agor ar ôl hanner tymor Chwefror pan fydd y disgyblion yn symud o’r safle presennol ar Ffordd Wrecsam i’r safle newydd ar dir gyferbyn â Bron y Clwyd.

Mae swyddogion y Cyngor wedi bod yn gweithio gyda’r ysgol i drefnu’r diwrnod agored a bydd mwy o wybodaeth yn cael ei hanfon at rieni, tra bydd staff wrth law yn ystod y diwrnod agored.

 

 

Ariennir y prosiect ar y cyd rhwng Cyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o raglen Ysgolion yr 21ain ganrif ac Addysg Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth ag Esgobaeth Llanelwy.

Wynne Construction o Fodelwyddan yw’r prif gontractwr ar gyfer y prosiect.

Dywedodd Helen Oldfield, pennaeth Ysgol Llanfair DC: “Mae’r paratoadau terfynol yn cael eu gwneud yn yr ysgol newydd ac rydym i gyd yn edrych ymlaen at y diwrnod cyntaf yn ein hadeilad newydd sbon.

“Bydd yr ysgol newydd yn trawsnewid yr amgylchedd addysgu a dysgu a fydd yn caniatáu i ddisgyblion ffynnu a chyrraedd eu potensial llawn. Mae hyn yn nodi cyfnod newydd i genhedlaeth o ddisgyblion yn yr ysgol ac edrychwn ymlaen at eu gweld yn elwa o’r cyfleusterau newydd o’r safon orau am nifer o flynyddoedd i ddod.”

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd: “Hoffwn ddiolch i aelodau o’r gymuned am eu hamynedd a’u dealltwriaeth gyda chynnydd y prosiect hwn ac rwy’n falch iawn y bydd disgyblion a staff yn gallu symud i’w hysgol newydd sbon yn fuan.

“O ganlyniad i’r gweithio mewn partneriaeth rydym wedi creu ysgol a fydd yn sicrhau y bydd gan ddisgyblion y cyfle gorau i gyflawni eu potensial llawn yn y Gymraeg a’r Saesneg.

“Mae hyn yn enghraifft arall o ymrwymiad Sir Ddinbych i fuddsoddi mewn cyfleusterau addysg ac mae’n rhan o’n gwaith i sicrhau pobl ifanc yn cael y cychwyn gorau posib mewn bywyd.”

Dywedodd Rosalind Williams, Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes Esgobaeth Llanelwy: “Rydym wrth ein boddau y bydd yr Ysgol Eglwys ddwyieithog newydd yn Llanfair DC yn agor ei drysau i ddisgyblion ar ôl hanner tymor Chwefror. Mae hyn wedi bod yn bartneriaeth wych rhwng Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ddinbych ac Esgobaeth Llanelwy yn cydweithio i gyflawni’r gorau ar gyfer y plant. Bydd yr adnodd newydd ardderchog hwn yn gwella darpariaeth ddwyieithog yn fawr ar gyfer pentref Llanfair DC a’r ardaloedd cyfagos.”

Ysgol Gatholig Crist y Gair

Mae disgyblion a staff wedi mwynhau tymor cyntaf llwyddiannus yn eu hysgol newydd, Ysgol Gatholig Crist y Gair yn y Rhyl.  Bu i’r ysgol, a agorodd ym mis Medi, gymryd lle Ysgol Gynradd Mair ac Ysgol Gatholig Bendigaid Edward Jones ac yn rhan o ddarpariaeth Esgobaeth Wrecsam ac yn cymhwyso 420 disgybl llawn amser 3-11 oed, a 500 o ddisgyblion 11-16 oed.

Dywedodd y Pennaeth, Amanda Preston “Rydym wedi cael tymor cyntaf gwych yn ein hysgol newydd. Mae’r holl blant yn yr ysgol gynradd ac uwchradd wedi setlo’n dda. Rydym wedi cael nifer o ymwelwyr i’n hysgol a llawer ohonynt yn dweud eu bod wedi cael croeso cynnes ac awyrgylch croesawgar o amgylch yr ysgol. Mae’n braf gweld y plant hŷn yn cefnogi’r rhai iau yn yr ystafell ddosbarth ac ar dripiau’r ysgol”

Mae’r disgyblion hefyd yn mwynhau’r ysgol newydd, dywedodd disgybl Blwyddyn 11 “Rwyf wrth fy modd yn helpu a chefnogi’r plant iau gan rwyf yn gobeithio gallu gweithio mewn meithrinfa ar ôl gadael yr ysgol” Mae’r ysgol is yn manteisio o’r cyfleusterau newydd gwych ac mae’r disgyblion yn dweud “Y peth gorau am ein hysgol newydd yw cael gwersi yn yr ysgol uchaf, rwyf wedi mwynhau cael gwersi gwyddoniaeth yn y labordai gwyddoniaeth.”

Mae Ysgol Mair ac Ysgol Y Bendigaid Edward Jones wedi cael eu dymchwel i gyd erbyn hyn, ac yn ystod yr wythnosau nesaf bydd y ffocws ar y gwaith tirlunio mannau chwaraeon a chwarae, ynghyd â ffurfio’r maes parcio parhaol ar Ffordd Cefndy. Bydd y cam hwn o’r gwaith wedi’i gwblhau erbyn mis Ebrill 2020.

Ariennir y prosiect mewn partneriaeth gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, drwy’r Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr Unfed Ganrif ar Hugain.

Cynnydd Ysgol Gatholig Crist y Gair

Mae wedi bod yn hanner tymor prysur wrth i Ysgol Gatholig Crist y Gair agor ei drysau i ddisgyblion ar y 6ed o Fedi. Mae’r ysgol newydd wedi disodli ysgol gynradd Ysgol Mair ac ysgol uwchradd Gatholig Bendigedig Edward Jones a bydd yn darparu ar gyfer 420 o ddisgyblion amser llawn rhwng 3-11 a 500 o ddisgyblion 11-16 oed.

Mae staff a disgyblion yn ymgartrefu’n dda i’w cartref newydd wrth i gam nesaf y prosiect fynd rhagddo gyda dymchwel adeiladau Ysgol Mair ac Bendigedig Edward Jones yn dod yn eu blaenau yn dda.
Bydd y dymchwel yn parhau am yr wythnosau nesaf ac yna bydd y ffocws ar dirlunio’r ardaloedd chwaraeon / chwarae. Disgwylir y bydd y cam hwn wedi’i gwblhau erbyn Ebrill 2020.

Ariennir yr ysgol newydd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, drwy’r Ysgolion ar gyfer yr Unfed Ganrif ar Hugain.

Mae Ysgol Llanfair DC yn symud cam arall yn nes at ei gwblhau

Mae’r gwaith o adeiladu  ysgol newydd yn Llanfair Dyffryn Clwyd yn cyrraedd carreg filltir arall yr wythnos hon wrth i waith mewnol ddod i ben.

Mae’r ysgol eglwys ddwyieithog newydd yn cael ei hadeiladu ar dir gyferbyn â Bryn y Clwyd, Llanfair. Fe’i hariennir ar y cyd rhwng Cyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o raglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth ag Esgobaeth Llanelwy.

 Bydd yr adeilad newydd yn gweddnewid yr amgylchedd dysgu ac addysgu ar gyfer disgyblion ac athrawon Ysgol Llanfair. Bydd y symudiad yn golygu eu bod yn gadael eu prif adeiladau ac ystafelloedd symudol cyfyng ac yn symud i gyfleusterau o’r radd flaenaf lle bydd ganddynt brif neuadd am y tro cyntaf a fydd yn cynnwys man bwyta i ffwrdd o’u hystafelloedd dosbarth ac ystafelloedd dosbarth llachar ac awyrog gyda mynediad uniongyrchol i’r ardaloedd allanol.

 Wynne Construction o Bodelwyddan yw’r prif gontractwr ar gyfer y gwaith adeiladu a ddechreuodd ar y safle ym mis Mehefin 2018.

 Cam nesaf y gwaith fydd ymgymryd â chysylltiad draeniad dŵr budr a dŵr wyneb â’r ysgol newydd a chwblhau gwaith ar yr ardaloedd allanol, gan gynnwys ffurfio’r brif fynedfa a’r maes parcio newydd. Unwaith y bydd materion ynglŷn â’r draeniad wedi eu datrys, bydd y Cyngor mewn sefyllfa i gadarnhau pryd y bydd yr ysgol yn symud i mewn i’r safle newydd.

 Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Aelod Arweiniol dros Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd: “Mae hwn yn fuddsoddiad y mae mawr angen amdano. Mae’r cyfleusterau ysgol bresennol wedi’u dyddio ac mae angen eu moderneiddio’n ddifrifol, mae hyn yn dangos ymrwymiad Sir Ddinbych i fuddsoddi mewn cyfleusterau addysg, gan sicrhau bod disgyblion yn cael y cyfle gorau i gyflawni eu potensial llawn ”.

“Cam nesaf y gwaith yw’r darn olaf o’r jig-so ac rydym yn edrych ymlaen at gwblhau’r gwaith hwn ac agor yr ysgol newydd”.

 Dywedodd Geraint Jones, Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Llanfair DC: “Mae’r adeilad yn mynd rhagddo’n dda ac mae’r cyfleusterau newydd yn edrych yn wych. Rwy’n edrych ymlaen at yr ymweliadau arfaethedig i bob disgybl weld yr adeilad newydd cyn diwedd y tymor. Mae pawb yn gyffrous iawn am gwblhau’r ysgol newydd ac rydym yn edrych ymlaen at symud i’r safle newydd unwaith y bydd y gwaith sy’n weddill wedi’i gwblhau ”.

 Dywedodd Rosalind Williams, Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes Esgobaeth Llanelwy: “Rydym yn falch iawn fod yr Ysgol Eglwys ddwyieithog newydd yn Ysgol Llanfair DC wedi cyrraedd y garreg filltir hanfodol nesaf yn y prosiect. Rydym yn edrych ymlaen at gwblhau camau olaf y gwaith ac mae’r ysgol yn symud i mewn i’w hadeilad newydd ”.