Cwblhau ysgol newydd

Mae gwaith allanol yn yr ysgol Gatholig 3-16 newydd Crist y Gair bellach wedi’i gwblhau ac mae’r safle llawn bellach wedi’i drosglwyddo i’r ysgol.

Bellach mae gan yr ysgol, yn y Rhyl, fynediad i gae pob tywydd a nifer o gyrtiau chwarae caled. Mae’r gwaith wedi gweld y maes parcio a threfniadau mynediad i gerddwyr wedi’u cwblhau a chae pêl-droed glaswellt newydd ym mlaen y safle. Fodd bynnag, ni fydd yn cael ei ddefnyddio nes bod y glaswellt wedi’i sefydlu’n dda.

Mae’r ysgol newydd, a agorodd ym mis Medi, wedi disodli ysgol gynradd Ysgol Mair ac ysgol uwchradd Gatholig Fendigaid Jones Jones ac mae’n rhan o ddarpariaeth Esgobaeth Wrecsam a bydd yn darparu ar gyfer 420 o ddisgyblion amser llawn rhwng 3-11 a 500 o ddisgyblion 11-16 oed .

Cwblhawyd y gwaith gan Kier Construction gyda rhannau olaf y gwaith allanol yn cael eu symud ymlaen o dan arferion gwaith diogel COVID 19 llym.

Y Gwir Anrh. Dywedodd y Parchg Peter M. Brignall, Esgob Wrecsam “Bron i ddwy flynedd i’r diwrnod ers‘ torri’r dywarchen ’a chyhoeddi enw’r ysgol newydd yn y Rhyl fel‘ Crist y Gair’, ‘’Rwy’n falch iawn i wybod a dathlu trosglwyddo’r Ysgol yn llawn a mynegi fy niolch i bawb sydd wedi gwneud hyn yn bosibl yn enwedig ein partneriaid ym maes addysg, Cyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru.”

“Diolch hefyd i bawb sy’n ymwneud â chynllunio, dylunio ac adeiladu’r adeilad a’r cyfleusterau ysgol o’r radd flaenaf hwn. Yn bwysicaf oll, diolch i’r plant a’r bobl ifanc, eu teuluoedd a’u hathrawon sydd wedi byw a gweithio trwy’r aflonyddwch anochel yn ystod y cam adeiladu. Nhw yw gwir sylfaen y datblygiad blaenllaw hwn a’r rhai sydd wedi dangos a chadw ffydd mewn ysgol ar gyfer yr Eglwys Gatholig a phobl Sir Ddinbych.”

“Gyda Christ yn y canol, mae’r ysgol newydd ffres hon mewn sefyllfa ragorol i ddarparu’r addysg, y dysgu a’r cyfleoedd bywyd gorau un yn yr amseroedd heriol hyn o’r pandemig coronafirws a thu hwnt i blant a phobl ifanc Sir Ddinbych; mae ganddyn nhw a phawb sy’n gysylltiedig â Christ y Gair fy nymuniadau gorau, fy nghefnogaeth a’m gweddïau.”

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol y Cyngor dros Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu a’r Cyhoedd, “Mae’n wych gweld y prosiect hwn yn cael ei gwblhau. Mae’r cyfleusterau yn yr ysgol yn wych ac yn addas ar gyfer dysgu yn y 21ain Ganrif – adeilad y dylai disgyblion a staff fod yn falch ohono. Rwy’n dymuno’r gorau i’r holl ddisgyblion a staff ar gyfer y dyfodol. Mae cefnogi pobl ifanc yn flaenoriaeth i’r Cyngor o dan ein Cynllun Corfforaethol a hyd yn hyn mae mwy na £90 miliwn wedi’i fuddsoddi yn ysgolion Sir Ddinbych sydd wedi gweld mwy na 3,500 o ddisgyblion yn elwa o well cyfleusterau. ”

Ariannwyd y prosiect mewn partneriaeth gan Gyngor Sir Dinbych a Llywodraeth Cymru trwy ei Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s