Y gwaith o greu estyniad yn Ysgol Penmorfa yn dod yn ei flaen yn dda

Aeth y Cynghorydd Gill German a Jan Juckes Hughes, Rheolwr Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg Integredig draw i ymweld ag Ysgol Penmorfa yn ddiweddar, i weld sut mae’r gwaith o adeiladu’r Cyfleuster Gofal Plant yn dod yn ei flaen. Ariannwyd y prosiect gan Grant Cyfalaf Dechrau’n Deg Llywodraeth Cymru.

Dechreuodd y gwaith ar yr estyniad ym mis Medi 2022, ar ôl penodi’r contractwr adeiladu TG Williams yn llwyddiannus.

Bydd yr estyniad yn cynyddu capasiti’r ddarpariaeth gofal plant, gan ganiatáu i fwy o deuluoedd lleol elwa ar ofal plant o safon uchel ym Mhrestatyn. Bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau plant a theuluoedd yn yr ardal ac yn rhoi mynediad at ddysgu i blant o oedran ifanc. Disgwylir i’r cyfleuster fod wedi’i gwblhau yn ystod gwanwyn 2023.

Dywedodd y Cynghorydd Gill German, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Arweiniol Addysg, Plant a Theuluoedd:

“Mae’r ddarpariaeth Dechrau’n Deg a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn Sir Ddinbych yn hanfodol ar gyfer cefnogi ein teuluoedd a rhoi mynediad i’n plant at ddysgu a gofal o safon uchel yn y blynyddoedd cynnar. Mae hyn yn ganolog i ddatblygiad plant. Bydd yr estyniad yn Ysgol Penmorfa yn cynyddu capasiti ar gyfer lleoedd gofal plant Dechrau’n Deg yn yr ardal, er mwyn ehangu’r hyn y gallwn ei gynnig ar hyn o bryd. Dyma newyddion gwych i’r gymuned. Rwy’n falch o weld hyn yn digwydd ac rwy’n edrych ymlaen at weld y cyfleuster yn cael ei gwblhau.”

Dywedodd Jan Juckes-Hughes, Rheolwr Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg:

“Rwy’n falch iawn o weld y gwaith sydd wedi’i wneud ar yr Estyniad hyd yn hyn. Bydd plant a theuluoedd yn y gymuned leol yn elwa o’r gwelliannau hyn”.

Estyniad Ysgol Penmorfa

Mae gwaith yn mynd rhagddo’n dda ar yr estyniad i’r cyfleuster gofal plant yn Ysgol Penmorfa ym Mhrestatyn. Mae’r prosiect wedi’i ariannu gan Grant Cyfalaf Dechrau’n Deg Llywodraeth Cymru.

Yn dilyn penodiad llwyddiannus y contractwr adeiladu TG Williams, dechreuodd y gwaith ar yr estyniad ym mis Medi 2022 a bydd y cyfleuster yn cael ei gwblhau yng ngwanwyn 2023. Bydd yr estyniad yn cynyddu capasiti’r ddarpariaeth gofal plant gan ganiatáu i fwy o deuluoedd lleol gael mynediad i’r cynllun gofal plant a ariennir gan Dechrau’n Deg ym Mhrestatyn.

Ymwelodd y Cyng Gill German Dirprwy Arweinydd ac Aelod Arweiniol dros Addysg, Plant a Theuluoedd â Safle Ysgol Penmorfa i edrych ar y cynnydd a wnaed hyd yma.

Dywedodd y Cynghorydd Gill German: “Mae ein darpariaeth Dechrau’n Deg a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn Sir Ddinbych mor bwysig i gefnogi ein teuluoedd ac i roi’r dechrau mewn bywyd y maent yn ei haeddu i’n plant. Bydd yr estyniad hwn yn Ysgol Penmorfa yn cynyddu’r capasiti ar gyfer lleoedd gofal plant Dechrau’n Deg yn yr ardal i ymestyn ein cynnig presennol. Mae hyn yn newyddion gwych i’r gymuned a bydd yn rhoi cyfle i fwy o blant fynychu addysg blynyddoedd cynnar o safon, a thrwy hynny eu paratoi’n well ar gyfer eu haddysg gynradd yn y dyfodol a thu hwnt. Mae’r adeilad yn mynd rhagddo’n dda iawn a bydd yn cynnwys cyfleusterau o ansawdd uchel er budd y plant a fydd yn mynychu. Rwy’n falch iawn o weld hyn yn digwydd ac yn edrych ymlaen at weld sut y bydd y gwaith yn mynd rhagddo.”

Mae’r llun isod yn dangos y Cynghorydd Gill German a’r Dirprwy Bennaeth Mr Phil Nolan

Estyniad i gyfleuster Gofal Plant yn Ysgol Penmorfa

Mae gwaith wedi dechrau ar yr estyniad i’r cyfleuster gofal plant yn Ysgol Penmorfa ym Mhrestatyn. Mae’r prosiect wedi’i ariannu gan Grant Cyfalaf Dechrau’n Deg Llywodraeth Cymru.

Yn dilyn penodiad llwyddiannus y contractwr adeiladu TG Williams, dechreuodd y gwaith paratoi ar gyfer yr estyniad ym mis Medi 2022 a dylai’r cyfleuster gael ei gwblhau erbyn mis Mawrth 2023. Bydd yr estyniad yn cynyddu capasiti’r ddarpariaeth gofal plant gan ganiatáu i fwy o deuluoedd lleol gael mynediad i’r cynllun Dechrau’n Deg gofal plant a ariennir ym Mhrestatyn.

Mae’r lluniau’n dangos y cynnydd hyd yma:

Ymgynghori ar gynnig adeilad Ysgol Plas Brondyffryn

Mae ymgynghoriad ar gynigion i greu adeilad ysgol newydd ar gyfer Ysgol Plas Brondyffryn.

Mae Ysgol Plas Brondyffryn yn ysgol 3-19 sy’n darparu darpariaeth arbenigol ar gyfer disgyblion ag awtistiaeth. Y cynnig yw dod â 3 o’r 4 safle presennol yn Ninbych at ei gilydd mewn adeilad pwrpasol a chynyddu capasiti’r ysgol o 116 i 220 wrth i’r galw am y lleoedd arbenigol hyn gynyddu.

Y safle arfaethedig ar gyfer yr adeilad newydd yw’r cae drws nesaf i Ganolfan Hamdden Dinbych a ddefnyddir ar hyn o bryd gan Ysgol Uwchradd Dinbych. Mae’n eiddo i’r Cyngor. Mae’r cynnig yn dal i fod yn amodol ar gyflwyno cais cynllunio a bod cyllid ar gael.

Gall y rhai sydd â diddordeb mewn gweld y cynlluniau fynychu sesiwn galw heibio ddydd Mercher 28ain Medi 4-7pm yn Ysgol Plas Brondyffryn, safle Stryd y Parc, Dinbych. Bydd y cynlluniau yn cael eu harddangos a bydd aelodau o dîm y prosiect ar gael i drafod y prosiect.

Dywedodd y Cynghorydd Gill German, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Addysg, Gwasanaethau Plant a Theuluoedd: “Mae’r datblygiad arfaethedig hwn yn rhan o raglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu gan Lywodraeth Cymru ac mae £23.8 miliwn wedi’i ddyrannu ar gyfer y datblygiad hwn.

“Mae’r Cyngor hefyd wedi gwneud ymrwymiad i ddarparu 25% o gost y prosiect, yn amodol ar achosion busnes cymeradwy ac mae’n amlygu’r ymrwymiad yn ein Cynllun Corfforaethol i wella cyfleusterau addysg ar gyfer ein plant a’n pobl ifanc.

“Mae yna nifer o gamau i fynd trwyddynt, gan gynnwys yr ymgynghoriad cyn-cynllunio yma, cyflwyno’r cais cynllunio, cais i gyhoeddi hysbysiad statudol i gynyddu capasiti’r ysgol a chais ffurfiol am gyllid.

“Byddwn yn ystyried yr holl ymatebion a gyflwynir fel rhan o’r ymgynghoriad cyn-cynllunio hwn”.

Mae’r cynlluniau a’r ffurflen ar-lein ar gyfer sylwadau ar gael yma.

Cynigion ar gyfer Ysgol Plas Brondyffryn

Mae cynigion yn cael eu paratoi ar gyfer cyfleusterau newydd yn Ysgol Plas Brondyffryn yn Ninbych, sy’n darparu ar gyfer disgyblion sydd â Chyflyrau Sbectrwm Awtistiaeth o 3-19 oed.

Gallai’r cynigion fod yn rhan o’r don nesaf o brosiectau buddsoddi mewn ysgolion trwy Raglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru, yn flaenorol y Rhaglen Ysgolion a Cholegau’r 21ain ganrif.

Bydd y prosiect yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor a Llywodraeth Cymru o’r achos busnes, ynghyd â chaniatâd cynllunio.

Fel rhan o’r cynnig, bu i Gyngor Sir Ddinbych benodi Wates Construction i wneud cam 1 dyluniad prosiect yr adeilad newydd.

Y cynnig yw dod a tri o bedwar safle’r ysgol ynghyd mewn un adeilad newydd sbon a adeiladir ar y maes chwarae drws nesaf i Ganolfan Hamdden Dinbych.

Bydd y cynnig yn golygu y bydd yr holl ddisgyblion a staff yn dod ynghyd mewn cyfleuster pwrpasol newydd sbon a fydd yn sicrhau bod gan yr ysgol amgylchedd dysgu hyblyg i alluogi’r ysgol i gyflwyno’r gofynion cwricwlaidd sy’n newid i fodloni anghenion y disgyblion a’u helpu i gyrraedd eu potensial llawn.

Bydd disgyblion Ysgol Plas Brondyffryn yn parhau i gael darpariaeth breswyl yng Ngherddi Glasfryn.

Dywedodd David Price, pennaeth Ysgol Plas Brondyffryn: “Mae hwn yn gyfnod cyffrous i’r ysgol wrth i ni ddod a’r holl ddysgwyr a’r staff ynghyd ar un safle i gyfleuster pwrpasol a fydd yn cynnig rhywbeth arbennig iawn i’n disgyblion.

“Mae cyfarfodydd cychwynnol gyda Wates a’r Awdurdod Lleol wedi bod yn gadarnhaol iawn ac mae’r staff a minnau yn edrych ymlaen at weld sut bydd y cynlluniau yn datblygu a’r gwaith yn cychwyn ar y safle.”

Meddai’r Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd: “Ar ôl cwblhau Band B yn llwyddiannus yn Sir Ddinbych a welodd dros £90 miliwn o fuddsoddiad mewn adeiladau ysgolion ac a oedd o fudd i fwy na 4,300 o ddisgyblion yn Sir Ddinbych, rwy’n falch iawn o weld gwaith ar ein cam nesaf o adeiladu ysgol newydd yn dechrau.

“Mae’r prosiect hwn yn flaenoriaeth uchel i’r Cyngor ac yn enghraifft arall o ymrwymiad Sir Ddinbych i fuddsoddi mewn cyfleusterau addysg ac mae’n rhan o’n gwaith i sicrhau pobl ifanc yn cael y cychwyn gorau posib mewn bywyd.”

Prosiect ysgol yn cael ei gydnabod mewn seremoni wobrwyo adeiladu

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cael gwobr a gymeradwyir yn uchel mewn gwobrau adeiladu ledled Cymru.

Rhoddwyd cydnabyddiaeth i’r Cyngor yng nghategori Cleient y Flwyddyn yng Ngwobrau Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru, am ei waith partneriaeth gyda Keir Construction, yn Ysgol Gatholig Crist y Gair yn y Rhyl.

Agorwyd yr ysgol ym Medi 2019, ac mae’n gartref i 420 disgybl llawn amser rhwng 3 ac 11 mlwydd oed a 500 o ddisgyblion rhwng 11 ac 16 mlwydd oed, ac fe gafodd ei hariannu mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy’r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Mae Gwobrau Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru yn dathlu arfer orau yn y diwydiant adeiladu.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd y Cyngor: “Mae’r Cyngor yn falch o fod wedi cael y wobr yma a gymeradwyir yn fawr, yng nghategori Cleient y Flwyddyn.

“Mae hyn yn tynnu sylw at y gwaith partneriaeth rhwng y Cyngor a Keir Construction, sydd wedi sicrhau bod Ysgol Gatholig Crist y Gair wedi rhoi amgylchedd dysgu gwych i ddisgyblion.”

Dywedodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol: “Wrth ddarparu’r prosiectau ar gyfer Ysgolion yr 21ain ganrif, mae’r tîm yn Sir Ddinbych wedi datblygu perthnasau gwaith rhagorol gyda chontractwyr lleol a chenedlaethol fel ei gilydd, i sicrhau y cyflawnir gwerth llawn er budd ysgolion a’r gadwyn gyflenwi leol.

“Mae’r gydnabyddiaeth hon gan Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru yn haeddiannol iawn.”

Cwblhau ysgol newydd

Mae gwaith allanol yn yr ysgol Gatholig 3-16 newydd Crist y Gair bellach wedi’i gwblhau ac mae’r safle llawn bellach wedi’i drosglwyddo i’r ysgol.

Bellach mae gan yr ysgol, yn y Rhyl, fynediad i gae pob tywydd a nifer o gyrtiau chwarae caled. Mae’r gwaith wedi gweld y maes parcio a threfniadau mynediad i gerddwyr wedi’u cwblhau a chae pêl-droed glaswellt newydd ym mlaen y safle. Fodd bynnag, ni fydd yn cael ei ddefnyddio nes bod y glaswellt wedi’i sefydlu’n dda.

Mae’r ysgol newydd, a agorodd ym mis Medi, wedi disodli ysgol gynradd Ysgol Mair ac ysgol uwchradd Gatholig Fendigaid Jones Jones ac mae’n rhan o ddarpariaeth Esgobaeth Wrecsam a bydd yn darparu ar gyfer 420 o ddisgyblion amser llawn rhwng 3-11 a 500 o ddisgyblion 11-16 oed .

Cwblhawyd y gwaith gan Kier Construction gyda rhannau olaf y gwaith allanol yn cael eu symud ymlaen o dan arferion gwaith diogel COVID 19 llym.

Y Gwir Anrh. Dywedodd y Parchg Peter M. Brignall, Esgob Wrecsam “Bron i ddwy flynedd i’r diwrnod ers‘ torri’r dywarchen ’a chyhoeddi enw’r ysgol newydd yn y Rhyl fel‘ Crist y Gair’, ‘’Rwy’n falch iawn i wybod a dathlu trosglwyddo’r Ysgol yn llawn a mynegi fy niolch i bawb sydd wedi gwneud hyn yn bosibl yn enwedig ein partneriaid ym maes addysg, Cyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru.”

“Diolch hefyd i bawb sy’n ymwneud â chynllunio, dylunio ac adeiladu’r adeilad a’r cyfleusterau ysgol o’r radd flaenaf hwn. Yn bwysicaf oll, diolch i’r plant a’r bobl ifanc, eu teuluoedd a’u hathrawon sydd wedi byw a gweithio trwy’r aflonyddwch anochel yn ystod y cam adeiladu. Nhw yw gwir sylfaen y datblygiad blaenllaw hwn a’r rhai sydd wedi dangos a chadw ffydd mewn ysgol ar gyfer yr Eglwys Gatholig a phobl Sir Ddinbych.”

“Gyda Christ yn y canol, mae’r ysgol newydd ffres hon mewn sefyllfa ragorol i ddarparu’r addysg, y dysgu a’r cyfleoedd bywyd gorau un yn yr amseroedd heriol hyn o’r pandemig coronafirws a thu hwnt i blant a phobl ifanc Sir Ddinbych; mae ganddyn nhw a phawb sy’n gysylltiedig â Christ y Gair fy nymuniadau gorau, fy nghefnogaeth a’m gweddïau.”

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol y Cyngor dros Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu a’r Cyhoedd, “Mae’n wych gweld y prosiect hwn yn cael ei gwblhau. Mae’r cyfleusterau yn yr ysgol yn wych ac yn addas ar gyfer dysgu yn y 21ain Ganrif – adeilad y dylai disgyblion a staff fod yn falch ohono. Rwy’n dymuno’r gorau i’r holl ddisgyblion a staff ar gyfer y dyfodol. Mae cefnogi pobl ifanc yn flaenoriaeth i’r Cyngor o dan ein Cynllun Corfforaethol a hyd yn hyn mae mwy na £90 miliwn wedi’i fuddsoddi yn ysgolion Sir Ddinbych sydd wedi gweld mwy na 3,500 o ddisgyblion yn elwa o well cyfleusterau. ”

Ariannwyd y prosiect mewn partneriaeth gan Gyngor Sir Dinbych a Llywodraeth Cymru trwy ei Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Diwrnod cyntaf yn yr ysgol i ddisgyblion ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd

Mae disgyblion Llanfair Dyffryn Clwyd wedi dechrau gwersi yn eu hysgol newydd sbon gwerth £ 5.3 miliwn am y tro cyntaf.

 

Agorodd yr ysgol Eglwys ddwyieithog newydd gyferbyn â Bron y Clwyd ar Chwefror 26 ar ôl symud o’r adeilad blaenorol ar Ffordd Wrecsam.

Cafodd y prosiect ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o raglen ysgolion ac addysg yr 21ain ganrif Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth ag Esgobaeth Llanelwy.

Mae’r ysgol yn darparu ystafelloedd dosbarth newydd, ardaloedd dysgu ychwanegol, ardal fyfyrio, neuadd, ystafell gymunedol, mannau chwarae allanol, mynediad i gerbydau newydd a pharcio ceir gyda man gollwng.

Cwmni Wynne Construction o Fodelwyddan oedd prif gontractwr y prosiect.

Dywedodd Helen Oldfield, Pennaeth: “Mae’r ysgol a’r corff llywodraethol yn hapus iawn gyda’r ysgol newydd. Mae’r agoriad heddiw yn rhagflaenu cyfnod newydd i genhedlaeth o ddisgyblion yn Llanfair Dyffryn Clwyd.

“Mae’r gwaith yn rhoi amgylchedd dysgu anhygoel i’r disgyblion, y bydd y myfyrwyr yn elwa ohono am flynyddoedd i ddod.

“Hoffwn ddiolch i dîm y prosiect ac i Wynne Construction am eu gwaith caled ar y prosiect.”

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, aelod arweiniol y Cyngor dros Addysg, Gwasanaethau Plant a Ymgysylltu â’r cyhoedd: “Roedd gweld ymateb y plant i’w hysgol newydd yn wych. Maent wrth eu boddau gyda’u hysgol a fydd yn rhoi amgylchedd o’r radd flaenaf iddynt fel y gallant gael y gorau o’u haddysg.

“Diolch i weithio mewn partneriaeth mae’r disgyblion yn cael y cyfle i gyflawni eu llawn botensial yn y Gymraeg a’r Saesneg. Dyma enghraifft arall eto o ymrwymiad Sir Ddinbych i fuddsoddi mewn cyfleusterau addysg ac mae’n rhan o’n gwaith i wneud yn siŵr bod pobl ifanc yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd. “

Dywedodd Rosalind Williams, Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes Esgobaeth Llanelwy: “Rydym wrth ein boddau bod yr ysgol Eglwys ddwyieithog newydd yn Llanfair DC wedi agor ei drysau. Mae hon wedi bod yn bartneriaeth wych rhwng Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ddinbych ac Esgobaeth Llanelwy yn gweithio gyda’i gilydd i gyflawni’r gorau ar gyfer y plant. Bydd y cyfleuster newydd gwych hwn yn gwella darpariaeth ddwyieithog y pentref a’r ardaloedd cyfagos yn sylweddol. “

 

Gwaith yn cychwyn ar Ganolfan Iaith Gymraeg Sir Ddinbych

Yn dilyn penodiad llwyddiannus y contractwr adeiladu TG Williams, mae’r gwaith bellach wedi cychwyn ar safle’r ganolfan Gymraeg newydd a fydd yn cael ei lleoli o fewn yr hen adeilad bloc gwyddoniaeth ar safle Ysgol Glan Clwyd. Mae’r cynllun wedi’i ariannu gan grant cyfalaf addysg cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru a chyllid cyfalaf ar gyfer darpariaeth y blynyddoedd cynnar.

Bydd gwaith adnewyddu helaeth yn cael ei wneud i drawsnewid yr hen floc gwyddoniaeth i ganolfan a fydd yn darparu darpariaeth Gymraeg ar gyfer pob oedran gan gynnwys disgyblion cyn-ysgol, cymorth i Hwyrddyfodiaid i addysg cyfrwng Cymraeg yn CA2 a 3, cyfleuster ar gyfer datblygu adnoddau iaith Gymraeg a sylfaen bosibl ar gyfer partneriaid darparu’r Gymraeg. Yn ogystal, bydd yr adeilad yn darparu lleoliad ar gyfer darparu cyrsiau sabothol gan Brifysgol Bangor a fydd yn hybu sgiliau iaith athrawon.

Meddai’r Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, aelod arweiniol dros Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd, “Bydd y ganolfan Gymraeg hon yn gaffaeliad mawr i’r awdurdod a bydd yn safle allweddol ar gyfer cefnogi’r gwaith o gyflwyno’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Sir Ddinbych 2017 – 2020. Mae’r cynllun hwn yn nodi gweledigaeth ac ymrwymiad tymor hir i weld pob plentyn a pherson ifanc yn Sir Ddinbych yn gadael addysg amser llawn yn gymwys ac yn hyderus yn y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd y Ganolfan hefyd yn adnodd hanfodol i helpu i gyflawni nod Llywodraeth Cymru o gynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg i 1 miliwn erbyn 2050. ”

Dylid cwblhau’r gwaith ar y Ganolfan a pharcio cysylltiedig yng ngwanwyn 2020.

Ysgol Gatholig Crist y Gair

Mae’r gwaith yn mynd rhagddo’n dda ar yr ardaloedd allanol yn Ysgol Gatholig Crist y Gair , Y Rhyl. Mae’r gwaith paratoi ar gyfer y cae pob tywydd yng nghefn y safle yn cael ei wneud ar hyn o bryd a bydd y cae newydd wedi’i gwblhau erbyn diwedd mis Chwefror. Mae gwaith hefyd yn parhau ar y maes parcio a’r cyfleusterau chwarae i ddisgyblion ym mlaen y safle. Disgwylir i holl waith ail gam y prosiect gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Ebrill.

Ariennir y prosiect mewn partneriaeth gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, drwy’r Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr Unfed Ganrif ar Hugain.